Finanzhilfen für Betriebe nach der Flutkatastrophe

Finanzhilfen für Betriebe nach der Flutkatastrophe

Nach den Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli 2021, von denen die Gemeinde Rosport-Mompachschwer betroffen war, hat die luxemburgische Regierung ...
Stuermwarnung

Stuermwarnung

Wéi Meteolux mellt, ass besonnesch tëscht 15 an 19 Auer mat Wandspëtzte vun 90 bis 110 Stonnekilometer ze rechnen.  D'Awunner ...
Liichtmëssdag

Liichtmëssdag

D'Kanner aus der Gemeng Rouspert-Mompech gi muer, Mëttwoch, den 2. Februar 2022 liichten.   Passt wegl. op d'Kanner op an ...
Route barrée à Osweiler

Route barrée à Osweiler

En raison de travaux routiers, la « Rue Principale » sera barrée à toute circulation du lundi 31 janvier 2022 jusqu’au vendredi ...
ROMO N°08

ROMO N°08

Déi nei Editioun vum Gemengebuet - ROMO N°08 - ass do!  Dir fannt d'Gemengebuet hei: ROMO N°08 - 01.2022 Vill ...
Offall- & Manifestatiounskalenner 2022

Offall- & Manifestatiounskalenner 2022

Léif Bierger,  Kuckt Iech hei déi nei Offall- a Manifestatiounskalenner vun dësem Joer un.  Offallkalenner 2022 Manifestatiounskalenner 2022Chers citoyens, Vous ...
Travaux d'abattage d'arbres entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler)

Travaux d’abattage d’arbres entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler)

En raison de travaux, la route C.R.370 sera barrée à toute circulation sur le tronçon compris entre Girst et le ...
Schéi Feierdeeg

Schéi Feierdeeg

Léif Bierger,D'Gemeng Rouspert-Mompech wënscht Iech schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer. Chers habitants,La commune de Rosport-Mompach vous souhaite à ...
Silvester

Silvester

À l’approche des Fêtes de fin d’année, le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Rosport-Mompach tient à ...
Travaux d'abattage d'arbres - CR141 Pafebierg/Mompach

Travaux d’abattage d’arbres – CR141 Pafebierg/Mompach

En raison de travaux forestiers le long du C.R. 141 entre Pafebierg et Mompach, ce tronçon sera barré à toute ...