Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Sehr geehrte Einwohner,

Nach einer erfolgreichen Testphase während den Sommerferien im vergangenen Jahr, führen wir das Konzept des „autofreien Sauerparks“ dieses Jahr fort.

Von Samstag, dem 16. Juli 2022, bis einschließlich Mittwoch, dem 14. September 2022, wird die Zufahrt zur „Rue du Barrage“ in Rosport in beiden Richtungen für Fahrzeuge verboten, mit Ausnahme von Anwohnern und deren Lieferanten, sowie von Fahrrädern, Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen.

 Als Ausgleich wird in der „Rue Neuve“ ein provisorischer Parkplatz neben der Tankstelle eingerichtet. Von dort gelangen die Besucher zu Fuß in den „Sauerpark“.

In der „Rue de la Gare“ sind zwei Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert.

Für weitere Informationen: 73 00 66-211 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen einen angenehmen Aufenthalt im „Sauerpark“.

Rosport, den 30. Juni 2022

Der Schöffenrat

2022-06-30 AVIS – Rosport – Autofräie Sauerpark

Chers habitants,

Après une phase de test réussie pendant les vacances d’été de l’année passée, nous tenons à remettre en place le concept du « Sauerpark sans voitures ».

Du samedi 16 juillet 2022 jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 inclus, l’accès à la « Rue du Barrage » à Rosport sera interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, de cycles ainsi que de tracteurs et de machines agricoles.

En contrepartie, un parking provisoire sera aménagé dans la « Rue Neuve » à côté de la station-service, depuis lequel les visiteurs auront accès à pied au « Sauerpark ».

Dans la « Rue de la Gare », deux emplacements seront réservés aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus de renseignements : 73 00 66—211 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un agréable séjour au „Sauerpark“.

Rosport, le 30 juin 2022

Le collège des bourgmestre et échevins

2022-06-30 AVIS – Rosport – Autofräie Sauerpark

Triathlon Echternach – Routes barrées à Osweiler

Triathlon Echternach – Routes barrées à Osweiler

Sehr geehrte Einwohner,

Die Gemeinde Rosport-Mompach unterstützt und fördert den Sport. Dies bedeutet, dass es während gewissen Zeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.

Bedingt durch die 36. Auflage des „Triathlon International Echternach“, wird es am Samstag, den 2. Juli 2022 ab 12.30 Uhr, bis voraussichtlich 19.15 Uhr, zu Änderungen der Verkehrsordnung in Osweiler kommen.

Betroffen sind die Straßen „Rue de Rodenhof“, „Rue Principale“, „Rue de Dickweiler“ und „Rue Poeppelbaach“. Die entsprechenden Sperrzeiten finden Sie auf dem Plan. 

Das Dorfzentrum bleibt ständig über die Ortschaft Herborn zugänglich und über die „Rue Principale“ in Richtung Dickweiler durchfahrbar.

Um einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, Ihre Fahrzeuge gegebenenfalls im Vorfeld an einem freien Ort zu parken.

Änderungen im öffentlichen Transport finden Sie weiter unten.

Das mobile Recylingzenter in Echternach schließt anlässlich ausnahmsweise schon um 12.00 Uhr. Letzter Einlass ist um 11.30 Uhr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis !

——————————–

Chers habitants,

La commune de Rosport-Mompach soutient et promeut le sport. Cela signifie qu’il peut y avoir des restrictions de circulation pendant certaines périodes.

En raison de la 36e édition du « Triathlon International Echternach », la circulation sera restreinte à Osweiler le samedi 2 juillet 2022 à partir de 12h30 jusqu’à 19h15 probablement.

Les rues concernées sont la « Rue de Rodenhof », la « Rue Principale », la « Rue de Dickweiler » et la « Rue Poeppelbaach ». Vous trouverez les heures de fermeture correspondantes sur le plan.

Afin de garantir le bon déroulement de la manifestation sportive, nous vous prions, le cas échéant, de stationner vos véhicules à l’avance à un endroit libre.

Le centre du village reste accessible en permanence par la localité de Herborn et traversable par la « Rue Principale » en direction de Dickweiler.

Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées aux transports publics.

Le centre de recyclage mobile d’Echternach fermera exceptionnellement à 12h00. La dernière entrée est prévue à 11h30.

Merci de votre compréhension !

 

 

Aweiung vum éischte Geo-Pad am Land

Aweiung vum éischte Geo-Pad am Land

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech op d’Aweiung vum éischte Geo-Pad am
Mëllerdall UNESCO Global Geopark,

de 7. Juli 2022 zu Rouspert an der „Hëlt“, dem Geosite vum Joer

a Präsenz
• vum Minister fir Tourismus, Lex Delles, a
• vum Minister fir Energie a Landesplanung, Claude Turmes.

16:15 : Treffpunkt um Parking beim Sauerpark zu Rouspert (http://g-o.lu/3/MIox)
16:30 : Begréissung a Presentatioun vum Geo-Pad „Hëlt“.

Duerno stousse mir zesumme mat engem Patt Wäin aus der „Hëlt“ un.

En Deel vum Wee gëtt ofgaangen. Dofir biede mir Iech, entspriechend Schong unzedoen. Fir
déi Leit, déi net gutt ze Fouss sinn, bidde mir en Transfert vum Treffpunkt op de Patt un.
Deelt eis wgl. bei Ärer Umeldung mat, ob Dir d’Navette wëllt huelen.

Umeldung :
Mellt Iech wgl. bis spéitstens den 1. Juli ënnert folgender Telefonsnummer un : +352 / 26 87 82 -1
oder per E-mail : info@naturpark-mellerdall.lu

Virowend vu Nationalfeierdag

Virowend vu Nationalfeierdag

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus der Gemeng Rouspert-Mompech,

heimat sidd Dir ganz häerzlech invitéiert fir un de Festlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag, mëttwochs, den 22. Juni 2022, zu Rouspert deelzehuelen.

Programm:

19.10 Auer

– Treffpunkt beim Campus scolaire et sportif „Am Bongert“ zu Rouspert a Cortège mat de Museke vu Bur, Hierber, Rouspert an Uesweller

19.30 Auer

– TE DEUM zu Rouspert an der Kierch

– Offiziellen Deel bei der Gemeng mat Usprooch vum Buergermeeschter

– Medailleniwwerreeschung

– Musikaleschen Encadrement vun de Sauerquakerten

– Uschléissend Volleksfest mat der Moselle Valley Brass Band am Park bei der Gemeng

Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt.

De Schäfferot

Romain OSWEILER

Stéphanie WEYDERT

Patrick HIERTHES

Joseph SCHOELLEN

Nationalfeierdag
Pressecommuniqué

Pressecommuniqué

Heimat deele mer Iech mat, datt de Romain Osweiler an der haiteger Sitzung dem Gemengerot matgedeelt huet, datt hie vu sengem Mandat als Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech aus perséinleche Grënn demissionéiert. Hie bleift weider Member vum Gemengerot bis zum Enn vun der Legislaturperiod.

De genauen Zäitpunkt vun der Demissioun gëtt no Récksprooch mam Schäfferot matgedeelt.

Matgedeelt vun der Gemeng Rouspert-Mompech, den 18. Mee 2022

Éischt Hëllef

Éischt Hëllef

D’Formatioun vun 16 Stonne gëtt op lëtzebuergesch gehalen a behinhalt theoretesch a praktesch Cours’en. Fir eng Attestatioun vum Éischt Hëllefs Cours ze kréien gëtt d’Präsenz an eng aktiv Bedeelegung an all Cours gefuerdert. D’Formatioun behandelt folgend Sujet’en: 

 • Accidenter a Wonnen
 • Verbrennungen a Verbänn
 • Bluddungen a Frakturen
 • Bewosstlosegkeet a stabil Säitlag
 • Otmung a Reanimatioun
 • Häerz, Defibrillateur (DSA) a Kannerreanimatioun
 • Ausdoen vun engem Motorradshelm 

D’Formatioun fënnt den 18. a 25. Juni 2022 vun 8:00 bis 17:00 Auer zu Uesweller am Centre culturel „A Lannen“ statt. 

Aschreiwung an weider Informatiounen fannt Dir op www.cours.cgdis.lu.

De Flyer kënnt Dir Iech hei ukucken: Flyer – Éischt-Hëllefs-Cours

Mëllerdall goes UNESCO

Mëllerdall goes UNESCO

Als Partnergemeng vum NGPM si mir frou Iech matdeelen ze kënnen, datt den Natur- & Geopark Mëllerdall an d’Weltnezwierk vun den UNESCO Global Geoparks opgeholl gouf. Dëst Netzwierk besteet elo aus 117 Memeren aus 46 verschidde Länner. Och mir soen heimat am Numm vum NGPM jidderengem Merci, deen zu dëser Kandidatur bäigedroen huet.

Dëst ass nämlech eng wichteg Etapp, net nëmme fir den NGPM, mee och fir Lëtzebuerg, well eis Regioun all Joers immens vill Leit aus dem Ausland unzitt. Mir sinn houfreg drop, eng Partnergemeng vum UNESCO Global Geopark Mëllerdall ze sinn!

Als NGPM-Partnergemeinde sind wir stolz bekannt zu geben, dass der Natur- & Geopark Mëllerdall offiziell in das Netzwerk der UNESCO Global Geoparks integriert wurde. Das Netzwerk hat jetzt 117 Mitglieder aus 46 verschiedenen Ländern. Auch wir möchten uns an dieser Stelle im Namen des NGPM bei allen bedanken, die zum Erfolg der Bewerbung beigetragen haben.

Dies ist ein entscheidender Schritt, nicht nur für die NGPM, sondern auch für Luxemburg, da die Region jedes Jahr viele Menschen aus aller Welt anzieht. Wir sind stolz darauf, eine Partnergemeinde des UNESCO Global Geopark Mëllerdall zu sein!

En tant que commune partenaire NGPM, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que le Natur- & Geopark Mëllerdall a officiellement été intégré dans le réseau des UNESCO Global Geoparks. Le réseau est désormais de 117 membres de 46 pays différents. Au nom du NGPM, nous profitons de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de la candidature.

Ceci représente une étape cruciale, non seulement pour le NGPM, mais aussi pour le Luxembourg, puisque la région attire tous les ans de nombreuses personnes venant des quatre coins du monde. Nous sommes très fiers d’être une commune partenaire du UNESCO Global Geoparl Mëllerdall!

As an NGPM partner municipality, we are proud to announce that the Natur- & Geopark Mëllerdall has officially been admitted into the UNESCO Global Geoparks network. The network now consists of 117 members from 46 different countries. In the name of the NGPM, we would like to take this opportunity to thank all those who contributed to the success of the application.

This is a crucial step, not only for the NGPM, but also for Luxembourg, as the region attracts many people from all over the world every year. We are very proud to be a partnering municipality of UNESCO Global Geopark Mëllerdall!

Problemer um Waasserreseau

Problemer um Waasserreseau

Wéinst Problemer um Waasserreseau hunn d’Awunner vu Bur kee Waasser. Dëst betrëfft folgend Stroossen: 

– Haaptstrooss (23, 24, 25, 27, 28, 30 & 32)

– Neie Wee (2 & 4) 

Merci fir Äert Versteesdemech.

Kino Owend – Eng Äerd

Kino Owend – Eng Äerd

(LU) Kinoaktiounsowend mat dem Film „Eng Äerd“

Den 22.03.2022 um 19:00 Auer am Trifolion zu Iechternach an den 19.04.2022 um 19:00 Auer am Centre Culturel Cruchten zu Noumer.

Aschreiwen ass obligatoresch iwwer www.engaerd.lu oder engaerd@cell.lu.
Film op LU mat FR & EN Ënnertitelen. Sprooch vum Owend un d’Participanten ugepasst.

(FR) Soirée Ciné-action avec le film „Eng Äerd“

Le 22.03.2022 à 19h00 au Trifolion à Echternach et le 19.04.2022 à 19h00 au Centre Culturel Cruchten à Nommern.

Inscriptions obligatoires sur le site www.engaerd.lu ou engaerd@cell.lu.

Film en LU avec sous-titres en FR & EN. Langue soirée selon participants.

Conflit en Ukraine – Résolution du conseil communal

Conflit en Ukraine – Résolution du conseil communal

Dans sa séance d’aujourdhui, le conseil communal a pris une résolution dans le cadre du conflit en Ukraine.

De Mëtteg huet de Gemengerot eestëmmeg eng Resolutioun zu der Situatioun an der Ukrain gestëmmt.
Desweideren huet de Gemengerot eestëmmeg folgend finanziell Aiden fir d’Ukrain accordéiert
2.500,00 € – Croix-Rouge luxembourgeoise
2.500,00 € – Unicef Luxembourg
2.500,00 € – Care Luxembourg
2.500,00 € – SOS-Villages d’Enfants Monde Luxembourg asbl
2.500,00 € – Caritas Luxembourg
2.500,00 € – Médecins Sans Frontières Luxembourg
Total : 15.000,00 €
Wann Dir och d’ukrainesch Bevëlkerung ënnerstëtze wëllt, kënnt Dir z. B. en Don u folgend Hëllefsorganisatioune maachen:
1. Croix-Rouge – LU52 1111 0000 1111 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine »
2. UNICEF – LU38 1111 0000 1818 0000, mam Vermierk « urgenceukraine2022 »
3. CARE – LU28 1111 2588 1923 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine »
4. SOS-Kinderdörfer – LU65 1111 0050 0053 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine 2022 »
4. CARITAS – LU34 1111 0000 2020 0000, mam Vermierk « Crise en Ukraine »
5. MSF – LU75 1111 0000 4848 0000, mam Vermierk « Appel Fonds d’Urgence“
___________________________________
🇩🇪 ➡Am heutigen Nachmittag hat der Gemeinderat einstimmig eine Resolution zu dem Konflikt in der Ukraine beschlossen. Die Resolution kann auf der Internetseite der Gemeinde heruntergeladen werden.
Desweiteren hat der Gemeinderat einstimmig folgende finanzielle Hilfen für die Ukraine beschlossen:
2.500,00 € – Croix-Rouge luxembourgeoise
2.500,00 € – Unicef Luxembourg
2.500,00 € – Care Luxembourg
2.500,00 € – SOS-Villages d’Enfants Monde Luxembourg asbl
2.500,00 € – Caritas Luxembourg
2.500,00 € – Médecins Sans Frontières Luxembourg
Total : 15.000,00 €
Wenn auch Sie die ukrainische Bevölkerung unterstützen möchten, können Sie dies z.B. mit einer Spende an folgende Hilfsorganisationen machen:
1. Croix-Rouge – LU52 1111 0000 1111 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine »
2. UNICEF – LU38 1111 0000 1818 0000, mit dem Vermerk « urgenceukraine2022 »
3. CARE – LU28 1111 2588 1923 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine »
4. SOS-Kinderdörfer – LU65 1111 0050 0053 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine 2022 »
5. CARITAS – LU34 1111 0000 2020 0000, mit dem Vermerk « Crise en Ukraine »
6. MSF – LU75 1111 0000 4848 0000, mit dem Vermerk « Appel Fonds d’Urgence“

Virtual-Reality – Expo 2020 Dubai

Virtual-Reality – Expo 2020 Dubai

Das Tudor-Museum lädt Sie zu einer Veranstaltung der besonderen Art ein. Im interaktiven Museum erleben Sie den Luxemburger Pavillon der Weltausstellung in Dubai in Form einer virtuellen Realität.

Dieses Projekt findet dank einer Initiative des Ministeriums für Digitalisierung statt.

Mehr Information finden Sie unter www.musee-tudor.lu.

Le Musée Tudor vous invite à un événement d’un genre particulier. Dans le musée interactif, vous découvriez le pavillon luxembourgeois de l’exposition universelle de Dubaï sous forme de réalité virtuelle. 

Ce projet a lieu grâce à une initiative du Ministère de la Digitalisation. 

Vous trouverez plus d’informations sur www.musee-tudor.lu.

Studentenjobs 2022

Studentenjobs 2022

Die Gemeinde Rosport-Mompach stellt Studenten während der Sommerferien in diesem Jahr ein. Interessenten können Ihr Bewerbungsschreiben ab dem 14. März 2022 auf der Gemeinde abholen oder auf www.rosportmompach.lu herunterladen.

Die Bewerbungen müssen bis spätestens Freitags, den 15. April 2022 14:00 Uhr auf der Gemeinde abgegeben werden. Die Einstellungen werden nach dem Verfahren „first come, first served“ vorgenommen. Studenten, die bisher noch nie als Student bei der Gemeinde gearbeitet haben, wird Vortritt gewährt.

La commune de Rosport-Mompach a l’intention d’engager des étudiants pendant les vacances d’été 2022 pour les besoins du service technique. Les candidats intéressés peuvent retirer leur demande à la commune à partir du 14 mars 2022 ou bien la télécharger sur www.rosportmompach.lu.

Les demandes complètes doivent être déposées à la commune au plus tard le vendredi 15 avril 2022 jusqu’à 14:00 heures. Le recrutement se fera selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Tout étudiant qui n’a pas travaillé auparavant comme étudiant auprès de la commune sera priorisé.

Les rues au féminin

Les rues au féminin

LOOSST EIS AM MÄERZ D’FRAE MÉI SIICHTBAR MAACHEN

Am Kader vum internationalen Fraendag, den 8. Mäerz 2022, mécht d’Gemeng Rouspert-Mompech bei der Aktioun „Les rues au féminin“ mat, déi vum Conseil National des Femmes zu Lëtzebuerg an Zesummenaarbecht mam SYVICOL proposéiert gëtt.

Folgend Stroossen kréien vum 8. bis den 31. Mäerz 2022 e symboleschen Numm:

 • Zu Rouspert: Rue Henri Tudor –> Rue Ruth Bader Ginsburg

Ruth BADER-GINSBURG (1933-2020): Riichterin assesseure beim Ieweschte Geriichtshaff vun de Vereenegte Staaten vun Amerika

 • Zu Mompech: Um Buer –> Rue Aline Mayrisch De Saint-Hubert

Aline MAYRISCH DE SAINT-HUBERT (1874-1947): Engagéiert Feministin, Grënnerin vun der éischter Fraenorganisatioun zu Lëtzebuerg

 • Zu Uesweiler: Rue Poeppelbaach –> Rue Nelly Flick

Nelly FLICK (1902-1963): Affekotin, Fraerechtlerin

 • Zu Méischdref: Op der Faer –> Rue Marguerite Thomas-Clement

Marguerite THOMAS-CLEMENT (1886-1979): Porte-parole fir d’Fraen an der Chamber vun 1919 bis 1931, déi éischt Fra an der Chamber

Liest Iech hei den détailléierte Pressedossier duerch: Les rues au féminin – Dossier de presse – 2022

PENDANT LE MOIS DE MARS RENDONS LES FEMMES PLUS VISIBLES! 

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2022, la commune de Rosport-Mompach participe à l’action proposée par le Conseil National des Femmes au Luxembourg, en collaboration avec le SYVICOL „Les rues au féminin“.

Du 8 au 31 mars 2022, une dénomination symbolique est donnée aux rues suivantes:

 • à Rosport: Rue Henri Tudor –> Rue Ruth Bader Ginsburg

Ruth BADER-GINSBURG (1933-2020): Juge assesseure de la Cour suprême des États-Unis

 • à Mompach: Um Buer –> Rue Aline Mayrisch De Saint-Hubert

Aline MAYRISCH DE SAINT-HUBERT (1874-1947): Féministe engagée, fondatrice de la première organisation de femmes au Luxembourg

 • à Osweiler: Rue Poeppelbaach –> Rue Nelly Flick

Nelly FLICK (1902-1963): Avocate, défenseuse des droits de la femme

 • à Moersdorf: Op der Faer –> Rue Marguerite Thomas-Clement

Marguerite THOMAS-CLEMENT (1886-1979): la première femme entre au parlement, la porte-parole des femmes au parlement de 1919 à 1931

Lisez le communiqué de presse complet ici: Les rues au féminin – Dossier de presse – 2022

Pressecommuniqué vum Auslands- an Europaministère / Communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et européennes

Pressecommuniqué vum Auslands- an Europaministère / Communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et européennes

Den Auslands- an Europaministere begréisst d’Solidaritéit vun de Lëtzebuerger Bierger an déi enorm Ënnerstëtzung vu sämtlechen Initiativë fir de Leit an der Ukrain ze hëllefen.

Leit, déi Wunnengen oder en Haus ubidden wëllen, fir Ukrainer bei sech opzehuelen, si gebieden d’Hotline vun der Caritas an der Croix-Rouge, mat Ënnerstëtzung vum Famillje– an Integratiounsministère, op den + 352 621 796 780 unzeruffen oder si per Mail un ukraine@zesummeliewen.lu ze kontaktéieren.

Méi Informatioune kënnt Dir hei noliesen: Pressecommuniqué 

Fiche d’information sur le centre d’accueil Kirchberg pour personnes de l’Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères et européennes salue la générosité de la population luxembourgeoise et les nombreuses initiatives visant à soutenir les efforts humanitaires en Ukraine.

Tous les résidents luxembourgeois qui ont offert ou proposent d’héberger des ressortissants ukrainiens à leur domicile sont invités à contacter la Hotline gérée par Caritas et la Croix-Rouge avec le soutien du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région au +352 621 796 780 ou à s’adresser par email à ukraine@zesummeliewen.lu.

Plus d’informations: Pressecommuniqué

Fiche d’information sur le centre d’accueil Kirchberg pour personnes de l’Ukraine

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF Lëtzebuerg fiert d’nächst Woch mat senger „Porte-à-Porte“ Campagne weider, dëst am Respekt vun den Gestes barrières. 

Bei dëser Campagne gi si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hir Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun dëser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett.

UNICEF Lëtzebuerg huet all déi néideg Mesure geholl, vir d’Sécherheet vum Public an hire Mataarbechter ze garantéieren. D’Mataarbechter sinn instruéiert ginn, wéi si sech ze verhalen hunn a folgend Moossname goufen en place gesat:

 • Si hunn en Teppech vun 2 m dobäi, dee si bei der Hausdier ausrulle fir ze weisen datt si deen néidegen Ofstand anhalen.
 • Si hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.
 • Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, huet en bis elo ëmmer misse vun Hand op dem Tablett ënnerschreiwen. Fir de Kontakt op e Minimum ze reduzéieren, huet den Donateur elo 2 Méiglechkeeten:
  • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en hirem Mataarbechter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z‘aktivéieren.
  • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z‘ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d‘Tablett virdrun desinfizéiert .

Weiderhi sinn och hir allgemeng Informatioune gülteg, wéi een d’Mataarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

 • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
 • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat eisem Numm a Logo un.

D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.

Weider Informatiounen fannt Dir op: www.unicef.lu 

Update – Route barrée „Momperwee“ à Herborn

Update – Route barrée „Momperwee“ à Herborn

UPDATE – 03/03/2022 : 

D’Streck ass muer, Freides den 4. Mäerz 2022 ab 8:00 Auer fir den Trafic nees op. 

Merci fir Äert Versteesdemech.

En raison de travaux d’asphaltage, la rue « Momperwee » à Herborn sera barrée à toute circulation (jusqu’à l’intersection avec le CR370 – croisement direction Mompach) du mercredi 2 mars 2022 à partir de 7.00 heures jusqu’au vendredi 4 mars 2022 au plus tard.

Le trafic sera dévié via Osweiler, à l’exception des lignes de bus, qui passeront par le chemin rural « Op den Heeden » pour rejoindre leurs itinéraires ordinaires (voir verso).

L’entrepreneur veillera à ce que les habitants du « Momperwee » aient accès à leurs propriétés dans les meilleures conditions possibles et que les camions poubelles puissent enlever les déchets.

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser au Service technique : 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 21 février 2022

Le Service technique

 ————————————————————–

Bedingt durch Asphaltierungsarbeiten wird die Straße „Momperwee“ in Herborn (bis zur Kreuzung mit dem CR370 – Richtung Mompach) ab Mittwoch, den 2. März 2022 um 7.00 Uhr bis spätestens Freitag, den 4. März 2022, für den gesamten Verkehr gesperrt sein.

Der Verkehr wird über Osweiler umgeleitet, mit Ausnahme der Buslinien, welche über den Feldweg „Op den Heeden“ zu ihrer ursprünglichen Strecke umgeleitet werden (siehe Rückseite).

Den Einwohnern des „Momperwee“ wird während dieser Zeit ein bestmöglicher Zugang zu ihren Grundstücken gewährleistet und die Müllabfuhr wird ebenfalls sichergestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst: 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rosport, den 21. Februar 2022

Der technische Dienst

AVIS – Herborn – Route barrée Momperwee – asphaltage PAP Momperwee

RGTR – AVIS – Momperwee CR135 Herborn

Relais pour la vie 2022

Relais pour la vie 2022

D’Gemeng Rouspert-Mompech invitéiert Iech, fir um Relais Pour La Vie 2022 deelzehuelen.

Fir matzemaache musst Dir Iech just op der Gemeng umellen. Duerno kritt Dir en Dossard per Mail geschéckt an engagéiert Iech, Iech de Weekend vum 26. an 27. Mäerz 2022 sportlech ze betätegen (lafen, trëppelen, Vëlo fueren).

D’Gemeng iwwerhëlt d’Fraisë fir d’Aschreiwung, déi an d’Fonge fir d’Kriibsfuerschung investéiert ginn.

Mir géingen eis iwwer Äert Engagement freeën.

Umellen kënnt Dir Iech bis den 18. Mäerz 2022 op der Gemeng per Mail un jonas.franz@rosportmompach.lu.

FLYER – RELAIS POUR LA VIE 2022 (LU)

La commune de Rosport-Mompach vous invite à participer au Relais pour la Vie 2022.

Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès de l’administration communale. Par après vous recevez un dossard par courriel et vous vous engagez à pratiquer du sport (course à pied, marche, vélo) le weekend du 26 au 27 mars 2022. L’administration communale prend en charge les frais d’inscription, qui sont investis dans les fonds pour la recherche sur le cancer.

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre engagement.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 mars 2022 auprès de l’administration communale par courriel  jonas.franz@rosportmompach.lu.

FLYER – RELAIS POUR LA VIE 2022 (FR)

Solidaritéit mat der Ukraine

Solidaritéit mat der Ukraine

Léif Matbierger*innen,

E militäreschen Iwwerfall op en demokratescht Land wéi d’Ukraine kënnen an dierfe mir net akzeptéieren!

Tragesch Szenen spillen sech de Moment an engem europäesche Land of. Familjen ginn auserneen gerappt an dausende Bierger sinn op der Flucht. Eis Gedanken si bei hinnen.

Jidder eenzelnen kann aktiv hëllefen!

z.B. duerch Spenden un international Hëllefsorganisatiounen.

Mir als Gemeng Rouspert-Mompech wëllen iwwer dëse Wee eis Solidaritéit mam ukrainesche Vollék zum Ausdrock bréngen a wäerten eis Responsabilitéit iwwerhuelen.

#WeStandWithUkraine

 _________________________________________________________

Chers concitoyennes et concitoyens,

Une attaque militaire sur un pays démocratique comme l’Ukraine ne peut aucunement être acceptée.

Des scènes tragiques se déroulent en ce moment dans un pays européen. Des familles entières sont déchirées et des milliers de personnes sont en fuite. Nos pensées sont avec eux.

Chacun(e) peut venir en aide de manière active, comme par exemple par un don à une des organisations internationales certifiées.

La Commune de Rosport-Mompach exprime par ce biais sa plus grande solidarité avec le peuple ukrainien et saura également prendre ses responsabilités et participer à l’aide.

#WeStandWithUkraine

myEnergy-Aktionswoche 2022

myEnergy-Aktionswoche 2022

Entdecken Sie die neuen staatlichen Förderungen für Renovierungen!

Stellen Sie Ihrem Berater Fragen über die Renovierungsbeihilfen, die Energieeffizienz Ihrer Wohnung und Ihrer Heizungsanlagen.
Diese Beratung ist neutral und kostenlos (die Art des Termins – zu Hause oder per Video/Telefon ­ wird Ihnen bei der Terminvereinbarung bestätigt).

Découvrez les nouvelles aides étatiques à la rénovation !

Posez toutes vos questions à votre conseiller sur les aides à la rénovation, la performance énergétique de votre habitation et de vos installations de chauffage.
Ce conseil est neutre et gratuit (le mode de RDV – à domicile ou par visio/téléphone – sera confirmé lors de la prise de RDV).

Flyer – myEnergy-Aktionswoche 2022 – Rouspert-Mompech

Finanzhilfen für Betriebe nach der Flutkatastrophe

Finanzhilfen für Betriebe nach der Flutkatastrophe

Nach den Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli 2021, von denen die Gemeinde Rosport-Mompach
schwer betroffen war, hat die luxemburgische Regierung eine einmalige Solidaritätsaktion ins Leben
gerufen, um bestimmte, dringende Ausgaben der Opfer zu decken. Darüber hinaus wurde in der betroffenen
Gemeinde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit diesem Faltblatt möchte der Schöffenrat die
betroffenen Betriebe an die wichtigsten Schritte zur Beantragung von Finanzhilfen erinnern.

Flyer_Aides financières pour entreprises suite aux inondations_F_D

Formular_Anfrage auf finanzielle Beihilfe

Suite aux inondations du 14 et 15 juillet 2021 qui ont gravement touché la commune de Rosport-Mompach,
le gouvernement luxembourgeois a mis en place une action de solidarité ponctuelle pour parer à
certaines dépenses urgentes des sinistrés. Par ailleurs, une collecte de fonds a été mise en place dans la
commune concernée. Moyennant le présent flyer, le collège échevinal souhaite rappeler aux entreprises
concernées les principales phases pour obtenir des aides financières.

Flyer_Aides financières pour entreprises suite aux inondations_F_D

Formulaire_Demande aide financière

Stuermwarnung

Stuermwarnung

Wéi Meteolux mellt, ass besonnesch tëscht 15 an 19 Auer mat Wandspëtzte vun 90 bis 110 Stonnekilometer ze rechnen. 

D’Awunner si gebieden, Parken, Bëscher a Spillplazen, souwéi onnéideg Deplacementer ze evitéieren. 

Weider Informatiounen fannt Dir op www.meteolux.lu.

 

Meteolux meldet für heute Nachmittag, von 15 bis 19 Uhr Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde.

Die Einwohner werden gebeten Parkanlagen, Wälder, Spielplätze zu meiden und keine unnötigen Fahrten zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.meteolux.lu.

 

 

Meteolux annonce des vents de 90 à 110 kilomètres par heure cet après-midi, de 15 à 19 heures.

Les habitants sont priés d’éviter les parcs, les forêts et les aires de jeux et de ne pas se déplacer inutilement.

Pour plus d’informations, consultez le site www.meteolux.lu.

 

Liichtmëssdag

Liichtmëssdag

D’Kanner aus der Gemeng Rouspert-Mompech gi muer, Mëttwoch, den 2. Februar 2022 liichten.
 
Passt wegl. op d’Kanner op an adaptéiert Är Vitesse an den Uertschaften.
 
Merci fir Äert Versteesdemech.

Info un d’Kanner vun Uesweller:

Treffpunkt fir déi Kanner déi wëllen liichte goen ass muer um 18:00 Auer op der Duerfplaz. Aus de bekannte Grënn, gëtt gefroot fir datt d’Leit am léifsten en Don fir d’Affer vum Héichwaasser ze machen. 

– Rouspert-Mompech hëlleft ASBL –

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Info un d’Kanner vu Mompech: 

D’Kanner ginn de Samschdeg um 17:00 Auer liichten. 

Update – Route barrée „Momperwee“ à Herborn

Route barrée à Osweiler

En raison de travaux routiers, la « Rue Principale » sera barrée à toute circulation du lundi 31 janvier 2022 jusqu’au vendredi 18 février 2022, selon toutes probabilités. La route restera accessible pour les riverains et leurs fournisseurs jusqu’à la hauteur du chantier (cf. plan). Une déviation sera mise en place.

Les travaux consistent à brancher la canalisation et les conduites de l’eau potable des nouveaux logements du PAP « Am Wiirt ».

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier et nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 26 janvier 2022

—————————

Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die „Rue Principale“ von Montag, dem 31. Januar 2022, bis voraussichtlich Freitag, dem 18. Februar 2022, für jeglichen Verkehr gesperrt sein. Die Straße wird bis zur Höhe der Baustelle für Anwohner und ihre Lieferanten zugänglich bleiben (siehe Plan). Eine Umleitung wird eingerichtet.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den Anschluss der Kanalisation und der Trinkwasserleitungen für die neuen Wohneinheiten im PAP „Am Wiirt“.

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken.

Vielen Dank für ihr Verständnis.

Rosport, den 26. Januar 2022

Travaux d’abattage d’arbres – CR141 Pafebierg/Mompach

Travaux d’abattage d’arbres – CR141 Pafebierg/Mompach

En raison de travaux forestiers le long du C.R. 141 entre Pafebierg et Mompach, ce tronçon sera barré à toute circulation du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 inclus.

Une déviation sera mise en place (voir en bas).

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 8 décembre 2021

Le Service technique

————————————

Aufgrund von Forstarbeiten entlang des C.R. 141 zwischen Pafebierg und Mompach wird dieser Abschnitt von Montag, den 20. Dezember 2021 bis einschließlich Freitag, den 24. Dezember 2021 für jeglichen Verkehr gesperrt sein.

Es wird eine Umleitung eingerichtet (siehe unten).

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Rosport, den 8. Dezember 2021

Der technische Dienst

Travaux d’abattage d’arbres entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler)

Travaux d’abattage d’arbres entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler)

En raison de travaux, la route C.R.370 sera barrée à toute circulation sur le tronçon compris entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler) du lundi 10 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 inclus.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Ligne 475
– Toutes les courses concernées circuleront de Hinkel directement via la N.10 vers Echternach – sans desserte des localités de Girst et Dickweiler ainsi que les arrêts
Echternach-Manterchen, -Route d’Osweiler et vice-versa.

Ligne 492
– Les courses 3442 et 3253 pourront circuler normalement via le tronçon barré.
– Les courses 6058 et 6688 circuleront de Dickweiler via le C.R.372 – Rosport – RN 10 – Hinkel – C.R.370 – Girst (virage) vers Echternach (terminus).

Ligne 496
– Les courses 3491 et 3635 pourront circuler normalement via le tronçon barré.
– Les courses 5801 et 7751 auront leur origine à Dickweiler-Duerfplaz à 13.31 h respect. 18.51 h sans desserte de Hinkel et Girst.
– La course 7151 circulera de Girst (virage) via C.R.370 – Hinkel – RN 10 – Rosport – C.R.372 vers Dickweiler – suite itinéraire normal.
– Les courses 5392 et 7600 auront leur terminus à Dickweiler-Duerfplaz sans desserte de Born (5392), Girst et Hinkel.
– Les courses 6280 et 6982 circuleront de Dickweiler via le C.R.372 – Rosport – RN 10 – Hinkel – C.R.370 vers Girst (virage) – suite itinéraire normal.

AVIS RGTR – 004_2022_CR370 Dickweiler – Girst

Schéi Feierdeeg

Schéi Feierdeeg

Léif Bierger,
D’Gemeng Rouspert-Mompech wënscht Iech schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer.

Chers habitants,
La commune de Rosport-Mompach vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année.

Liebe Bürger,
Die Gemeinde Rosport-Mompach wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Silvester

Silvester

À l’approche des Fêtes de fin d’année, le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Rosport-Mompach tient à vous informer que pendant la nuit de la St Sylvestre 2021, c’est-à-dire du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, et sur décision du bourgmestre, l’usage de pétards et d’autres objets détonants sera toléré, sous la responsabilité exclusive de chaque utilisateur, entre 23.45 heures et 00.30 heures.

Les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises.

Nous vous prions de n’utiliser les feux d’artifice que dans des endroits où vous ne mettez pas en danger ou ne dérangez pas les personnes, les animaux et les bâtiments.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une Bonne Année 2022.

Les bureaux de l’Administration seront fermés le 31 décembre 2021 à 12.00 heures.

Rosport, le 17 décembre 2021
Le collège des bourgmestre et échevins

2021-12-17 AVIS – Silvester

Zum Jahreswechsel teilt der Schöffenrat der Gemeinde Rosport-Mompach mit, dass durch Beschluss des Bürgermeisters, in der Nacht vom 31. Dezember 2021 zum 1. Januar 2022 zwischen 23.45 Uhr und 00.30 Uhr, der Gebrauch von Knallfröschen oder sonstigem Feuerwerk auf eigene Verantwortung toleriert wird.

Die nötigen Schutzmaßnahmen müssen jedoch getroffen werden.

Wir bitten Sie, die Feuerwerkskörper nur an Orten zu gebrauchen, wo Sie Menschen, Tiere und Gebäude nicht gefährden oder stören.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2022.

Die Büros der Gemeindeverwaltung schließen am 31. Dezember 2021 um 12.00 Uhr.

Rosport, den 17. Dezember 2021
Der Schöffenrat

2021-12-17 AVIS – Silvester

Referendum

Referendum

Matdeelung vun der Gemeng Rouspert-Mompech am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Rouspert-Mompech domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert

d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.
Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Uert: Gemeng zu L-6582 Rouspert, 9, Rue Henri Tudor
Deeg an Zäiten:
– méindes, vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 19.00 Auer
– dënschdes, vun 14.00 bis 16.30 Auer
– mëttwochs an donneschdes, vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 16.30 Auer
– freides, vun 7.30 bis 14.00 Auer
– samschdes, vun 10.00 bis 12.00 Auer

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.
Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

Uesweller, den 10. November 2021

De Schäfferot

Annexe-LU

Communication de la Commune de Rosport-Mompach sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.
Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Lieu: Maison communale à L-6582 Rosport, 9, Rue Henri Tudor
Jours et heures d’ouverture :
– le lundi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 19 h
– le mardi, de 14 h à 16 h 30
– le mercredi et le jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
– le vendredi, de 7 h 30 à 14 h
– le samedi, de 10 h à 12 h

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.
La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Osweiler, le 10 novembre 2021

Le collège des bourgmestre et échevins

Annexe-FR

Mitteilung der Gemeinde Rosport-Mompach gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum

Der Schöffenrat informiert die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung, der am 20. Oktober 2021 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 19. November 2021 bis 20. Dezember 2021 inklusive an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten ausliegen:

Ort: Gemeindehaus in L-6582 Rosport, 9, Rue Henri Tudor
Öffnungszeiten:
– montags, von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 19.00 Uhr
– dienstags, von 14.00 bis 16.30 Uhr
– mittwochs und donnerstags, von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 16.30 Uhr
– freitags, von 7.30 bis 14.00 Uhr
– samstags, von 10.00 bis 12.00 Uhr

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.
Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.

Osweiler, den 10. November 2021

Der Schöffenrat

Annexe-DE

Recensement de la population

Recensement de la population

Allgemeng Vollekszielung am November 2021 

All zéng Joer féiert de STATEC déi allgemeng Vollekszielung duerch. Déi allgemeng Vollekszielung wäert dëst Joer vum 8. November u stattfannen.

Nieft der Unzuel vun de Bierger erlaabt si et genee Donnéeën zur sozioekonomescher Situatioun, de Stéit an der Wunnsituatioun vun der Bevëlkerung am Grand-Duché ze sammelen.

Ausserdeem ass et déi eenzeg statistesch Quell, déi fiabel Zuele pro territorial Unitéit (Uertschaft, Gemeng, Kanton) liwwert.
De STATEC huet déi nächst allgemeng Vollekszielung op de Wee vun der Digitalisatioun geleet.

Effektiv erméiglechen déi nei Technologien an de Wuesstem vum Internet säit der Vollekszielung 2011 dem STATEC d’Prozeduren ze vereinfachen, d’Administratioun ze moderniséieren an e bessere Service um Bierger ze leeschten.

All Stot kritt per Post eng Invitatioun fir de Questionnaire via myguichet.lu ze beäntweren, dëst ouni Luxtrust Zertifikat ze besëtzen.
D’Pabeierversioun bleift awer weiderhi bestoen. D’Vollekszielung gëtt vum STATEC organiséiert, dirigéiert a kontrolléiert, woubäi d’Aarbecht um Terrain ënnert der Leedung vum Schäfferot steet.

 Ufank November 2021 kritt all Stot eng Invitatioun per Post, déi et erméiglecht de Questionnaire via MyGuichet ze beäntweren.
De Questionnaire wäert vum 8. bis den 28. November 2021 online disponibel sinn.

 Enn November 2021 gëtt de pabeiers Questionnaire vun den Agente vun der Vollekszielung exklusiv un déi Stéit verdeelt, déi nach net via My-Guichet geäntwert hunn. Den ausgefëllte pabeiers Questionnaire ka bis de 5. Dezember 2021 op der Gemeng oder beim STATEC agereecht ginn.

 Vum 6. bis de 15. Dezember 2021 kommen d’Agente vun der Vollekszielung d’Questionnaire bei déi Stéit asammelen, déi hiren nach net bei der Gemeng oder beim STATEC ofginn hunn.

Recensement général de la population en novembre 2021 

Tous les dix ans, le STATEC procède à un recensement de la population prévu tant par la législation nationale, que par règlement européen, ceci en vue de déterminer, entre autres, le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune. Le recensement général de la population aura lieu à partir du 8 novembre 2021.

En dehors du nombre de résidents, il permet d’obtenir des données détaillées sur la situation socioéconomique, sur les ménages et
les conditions de logement de la population vivant au Grand-Duché de Luxembourg. C’est par ailleurs la seule source statistique fournissant des chiffres fiables par unité territoriale (localité, commune et canton).
Le STATEC a engagé le prochain recensement de la population sur la voie de la transformation numérique. En effet, les nouvelles technologies et l’essor d’internet depuis le recensement de 2011 offrent au STATEC de nouveaux moyens de simplifier les procédures, de moderniser l’administration et de fournir un meilleur service aux citoyens.

Chaque ménage recevra un courrier l’invitant à répondre au questionnaire sous forme électronique via la plateforme myguichet.lu, ceci sans devoir être en possession d’un certificat Luxtrust. La solution papier est maintenue tout de même. Le recensement est organisé, dirigé et contrôlé par le STATEC, le travail sur le terrain se déroule cependant sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

 Début novembre 2021, chaque ménage recevra une lettre d’invitation, envoyée par poste, permettant de répondre au
questionnaire via MyGuichet. Le questionnaire sera disponible en ligne du 8 au 28 novembre 2021.

 Fin novembre 2021, le questionnaire papier sera distribué par les agents recenseurs uniquement aux ménages n’ayant pas répondu via MyGuichet. Les questionnaires papier dûment remplis sont à remettre jusqu’au 5 décembre 2021 à la commune ou au STATEC.

 Du 6 au 15 décembre 2021, les agents recenseurs viendront récolter les questionnaires papier auprès des ménages n’ayant pas remis leur questionnaire à la mairie ou au STATEC.

Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

HAUPTKRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON FINANZHILFEN NACH DER FLUTKATASTROPHE VOM 14. UND 15. JULI 2021

Zusätzlich zu den Finanzhilfen der Versicherungsgesellschaften sowie des Familienministeriums, ist es möglich einen Antrag auf kommunale Beihilfe zu stellen. 

Dabei handelt es sich um eine Hilfer der Deckung der Kosten für unbedingt notwendige Reparaturen und den Erwerb von Grundbedarfsgütern im Zusammenhang mit dem Hauptwohnsitz.

Dem Antrag bei der Gemeinde müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

 1. Eine Kopie des Bescheids der Versicherung;
 2. Eine Kopie des Bescheids des Familienministeriums.

Faltblatt – Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe

Antrag auf eine kommunale finanzielle Beihilfe

PRINCIPES D’OBTENTION D’AIDES FINANCIERES SUITE AUX INONDATIONS DU 14 ET 15 JUILLET 2021

En plus des aides financières fournies par les compagnies d’assurance et le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, il est possible de demander une aide auprès de la Commune. 

L’aide financière est destinée uniquement au rééquipement de première nécessité des personnes sinistrées qui ont leur résidence principale au lieu de sinistre.

La demande adressée à la commune doit être accompagnée des documents suivants:

 1. Une copie du certificat d’assurance;
 2. Une copie de la décision du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Flyer – Aides financières suite aux inondations

Demande en vue de l’obtention d’une aide financière

Update – Route barrée „Momperwee“ à Herborn

Route barrée à Herborn

En raison de travaux routiers, la rue « Haaptstrooss » à Herborn sera barrée à toute circulation du mercredi 6 octobre à partir de 7.00 heures jusqu’au jeudi 7 octobre 2021 vers 17.00 heures.

Les travaux auront lieu sur un tronçon allant du croisement « Momperwee/Haaptstroos » jusqu’à la maison n° 4.

Une déviation sera affichée sans avoir des répercussions au niveau des lignes des bus.

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier et vous remercions de votre compréhension.

———————————— 

Aufgrund von Straßenbauarbeiten in Herborn wird die Straße „Haaptstrooss“ ab Mittwoch, den 6. Oktober 2021 ab 7:00 Uhr bis Donnerstag, den 7. Oktober 2021 gegen 17:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Betroffen ist der Teilabschnitt ab der Kreuzung „Momperwee/Haaptstrooss“ bis zum Haus n° 4.

Eine Umleitung wird ausgeschildert, ohne dass die Buslinien beeinträchtigt werden.

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken und danken für Ihr Verständnis.

Mount vum Bongert

Mount vum Bongert

Streuobstwiesen (lux. „Bongerten“) mit ihren hochstämmigen Obstbäumen sind typische und charakteristische Bestandteile unserer Kulturlandschaft. Sie gehören zu unserem kulturellen und natürlichen Erbe und prägen die Region Mëllerdall.

Seit jeher wird das hochwertige Obst der „Bongerten“ für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt. Auch heute noch veredeln lokale Produzenten das Obst zu leckeren und regionaltypischen Produkten von sehr hoher Qualität (Apfelsaft,Edelbrände, Apfelwein etc.).

Mit dem „Mount vum Bongert“ feiert der Natur- und Geopark Mëllerdall im Oktober die für uns so wichtigen Streuobstwiesen und ihre Produkte.
Während des „Mount vum Bongert“ gibt es verschiedene Angebote zum Thema der Obstbäume: von themenspezifischen Menus in lokalen Restaurants bis hin zu Aktivitäten für Groß und Klein.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen: Natur- a Geopark Mëllerdall

_________________________

Les vergers (lux. « Bongerten ») avec leurs arbres fruitiers à haute tige sont des éléments typiques et caractéristiques de notre paysage culturel. Ils font partie de notre patrimoine culturel et naturel et caractérisent la région du Mëllerdall.

Les fruits de hautes qualités des « Bongerten » ont toujours été utilisés à des fins très diverses. Aujourd’hui encore, les producteurs locaux raffinent les fruits pour en faire des produits délicieux et régionaux de très haute qualité (jus de pomme, eaux-de-vie, cidre, etc.).

Avec le « Mount vum Bongert », qui aura lieu  endant le mois d’octobre, nous célébrons les vergers et leurs produits, qui sont si importants pour nous.

Pendant le « Mount vum Bongert », différentes activités auront lieu autour du thème des vergers : des menus à thèmes dans les restaurants locaux ainsi que des activités pour petits et grands.
Vous trouverez toutes les informations concernant les événements sur le lien suivant : Natur- a Geopark Mëllerdall

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Zesumme géint d‘Liewensmëttelverschwendung!

All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten a laanscht d’Weeër ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken, fir de Jus auszepressen oder domat Kompott oder Gebeess ze kachen.

D’Saach huet awer een Hoken: Plécken, ouni d’Erlabnes vum Proprietär ze hunn, ass verbueden. D’Léisung? D’Aktioun „Gielt Band“, déi de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung zesumme mam Syndikat vun de Lëtzebuerger Stied a Gemengen (Syvicol) an d’Liewe geruff huet. D’Gemenge kënnen – mat engem giele Band – déi Uebstbeem zeechnen, déi hinne gehéieren an deenen hir Friichte vun der Ëffentlechkeet gepléckt däerfe ginn. De Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung bedeelegt sech mat deene Beem, déi ënnert senger Opsiicht stinn, un der Aktioun.

Gielt Band: pléckt dëst Uebst!

Wann d’Uebst zeideg ass, fir gepléckt ze ginn, da ginn déi betraffe Beem mat engem giele Band (aus Kotteng, also recycléierbar) markéiert, an duerno ka jiddwereen, ouni de Proprietär virdrun ze froen, dës Friichte gratis fir säi private Gebrauch plécken – woubäi e sech u verschidde Verhalensreegelen hale muss. Domat bekämpft een net nëmmen aktiv d’Verschwendung vu Liewensmëttel, mee et léiert een och, dës Liewensmëttel wäertzeschätzen. Ausserdeem ass d’Verschaffen an d’Konservéiere vum Uebst eng gutt Manéier, eis Traditiounen an eisen Knowhow um Liewen ze erhalen.

Gielt Band“-Charta fir Leit, déi Uebst plécke wëllen
 • Nëmmen d’Uebst vun engem Bam, dee mat engem giele Band markéiert ass, däerf gepléckt ginn.
 • Et ass verbueden, op de Bam ze klammen oder eng Leeder ze benotzen.
 • De Bam däerf net beschiedegt ginn.
 • D’Uebst ass fir de Privatgebrauch bestëmmt.
 • Pléckt nëmmen déi Quantitéit un Uebst, déi Dir braucht.
 • Hannerloosst d’Natur an deem selwechten Zoustand, an deem Dir se virfonnt hutt.
 • Blockéiert keng Zoufaarten.
 • Dir pléckt op Är eege Verantwortung.

 

Repair Café Mëllerdall

Repair Café Mëllerdall

Repair Café Mëllerdall – Infoabend

Finden Sie heraus, was hinter den Repair Cafés steckt und wie Sie sich als Freiwillige/r engagieren können!

Sie haben Spaß daran, Dinge zu reparieren und anderen Menschen Ihr Wissen zu vermitteln oder wollen bei der Organisation helfen? Dann kommen Sie vorbei. Ziel diese Infoabends ist es, ein Netzwerk von Freiwilligen aufzubauen, um regelmäßig Repair Cafés in der Region zu organisieren!

Anmeldungen unter info@naturpark-mellerdall.lu oder 26 87 82 91.

————————————–

Repair Café Mëllerdall – Séance d’information

Découvrez ce qui se cache derrière les Repair Cafés et comment vous pouvez vous impliquer en tant que bénévole !

Vous aimez réparer des choses et partager vos connaissances avec d’autres personnes ou vous voulez aider à l’organisation ? Alors, venez. L’objectif de cette soirée d’information est de constituer un réseau de bénévoles pour organiser régulièrement des Repair Cafés dans la région !

Inscrivez-vous sur info@naturpark-mellerdall.lu ou au 26 87 82 91.

Finanzhilfen / Aides financières / Ajuda financeira

Finanzhilfen / Aides financières / Ajuda financeira

HAUPTKRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON FINANZHILFEN
NACH DER FLUTKATASTROPHE VOM 14. UND 15. JULI 2021

Nach den Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli 2021, von denen die Gemeinden Echternach und Rosport-Mompach schwer betroffen waren, hat die luxemburgische Regierung eine einmalige Solidaritätsaktion ins Leben gerufen, um bestimmte dringende Ausgaben der Opfer zu decken.

Darüber hinaus wurde in den betroffenen Gemeinden eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit diesem Faltblatt möchten die Schöffenräte die betroffenen Bürger an die wichtigsten Schritte zur Beantragung von Finanzhilfen erinnern.

Faltblatt – Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe

Antrag auf eine kommunale finanzielle Beihilfe

PRINCIPES D’OBTENTION D’AIDES FINANCIERES SUITE AUX INONDATIONS DU 14 ET 15 JUILLET 2021

Suite aux inondations du 14 et 15 juillet 2021 qui ont gravement touché les communes d’Echternach et de Rosport-Mompach, le gouvernement luxembourgeois a mis en place une action de solidarité ponctuelle pour parer à certaines dépenses urgentes des sinistrés.

Par ailleurs, une collecte de fonds a été mise en place dans les communes concernées. Moyennant le présent flyer, les collèges échevinaux souhaitent rappeler aux citoyens concernés les principales phases pour obtenir des aides financières.

Flyer – Aides financières suite aux inondations

Demande en vue de l’obtention d’une aide financière

PRINCÍPIOS DE OBTENÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DEVIDO ÀS INUNDAÇÕES DO 14 E 15 DE JULHO DE 2021

Após as inundações de 14 e 15 de julho de 2021, que afetaram gravemente as Comunas de Echternach e Rosport-Mompach, o governo do Luxemburgo implementou uma ação pontual de solidariedade para cobrir certas despesas urgentes dos sinistrados. Além disso, foi criada uma angariação de fundos nas comunas em questão.

Com este folheto, os colégios dos burgomestres e dos vereadores desejam relembrar aos cidadãos interessados as principais etapas da obtenção de uma ajuda financeira.

Flyer – Ajuda financeira após as inundações

Pedido de assistência financeira

Clean Up Day Mëllerdall – Hike & Clean

Clean Up Day Mëllerdall – Hike & Clean

Fir d’Wanderweeër an der Regioun Mëllerdall – Kleng Lëtzebuerger Schwäiz nach méi schéin ze maachen, gëtt de Samschden, den 18. September 2021 de Clean Up Day Mëllerdall organiséiert.

Getrei nom Motto „Hike & Clean“ gëtt un dësem Dag an der Regioun Dreck op de Wanderweeër agesammelt.

Setz Iech als Grupp vu Wander-Kolleegen zesummen a mellt Iech per Mail un info@mullerthal.lu oder per Telefon um 72 04 57 1 beim ORT un.

Méi Informatioune kënnt Dir hei noliesen: Clean Up Days Mëllerdall

Pour rendre les sentiers de randonnée de la Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise encore plus attractifs, l’action Clean Up Day Mëllerdall sera lancée le samedi, 18 septembre 2021

Selon la devise Hike & Clean, vous pourriez ramasser des ordures se trouvant le long des sentiers de randonnée. 

Mettez sur place votre groupe d’amis rando et inscrivez-vous en tant que groupe auprès d’ORT par courriel à info@mullerthal.lu ou par téléphone 72 04 51 7.

Vous pouvez lire plus d’informations ici: Clean Up Days Mëllerdall

Schoulrentrée 2021/2022

Schoulrentrée 2021/2022

Mir wënschen sämtleche Schüler, dem Léierpersonal an dem Personal aus de Maison Relaisen eng flott Rentrée.

Passt wegl Är Vitesse an den Dierfer a virun allem bei a ronderëm d’Schoulen un.

Nous souhaitons à tous les élèves, au personnel enseignant et au personnel des Maisons Relais une bonne rentrée scolaire. 

Veuillez adapter votre vitesse dans les villages et surtout dans les alentours des écoles.

Schoulbuet 2021-2022

Schoulbuet 2021-2022

De neie Schoulbuet ass do! 

Dir fannt all d’Informatiounen zur Schoulorganisatioun an zum Schoultransport an der neier Editioun vum Schoulbuet.

Vill Freed beim Duerchliesen an eng gutt Rentrée! 

Le nouveau Schoulbuet est arrivé!

Vous trouvez toutes les informations sur l’organisation et le transport scolaire dans la nouvelle édition du Schoulbuet

Bonne lecture et bonne rentrée scolaire.

Tour du Duerf 2021

Tour du Duerf 2021

Och des Joer fënnt erëm d’Tour du Duerf statt, organiséiert vum Verkéiersbond a vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg. Vum 10. – 30. September 2021 gi rëm klima- an ëmweltfrëndlech Kilometere gesammelt.

D’Zil vun dëser Campagne ass et, d’Awunner ze sensibiliséiere rëm méi op de Vëlo zréckzegräifen an opzeweise wou an der Gemeng et nach kéint Verbesserunge ginn a Saache Velosmobilitéit.

Wéi den Tour du Duerf 2021 fonctionéiert a wéi e ka matmaachen, kënnt Dir hei noliesen: Flyer – Tour du Duerf 2021 

Pour la huitième année consécutive, la campagne TOUR du DUERF est organisée à partir du 10 septembre jusqu’au 30 septembre 2021 par le Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, et notre commune y participe à nouveau.

L’objectif déclaré de la campagne est de sensi​biliser les citoyens à l’utilisation quotidienne du vélo et de lui conférer un rôle plus important.

Vous pouvez lire le fonctionnement du Tour de Duerf 2021 et comment y participer ici: Flyer – Tour du Duerf 2021

Travaux routiers & Charly Gaul à Osweiler

Travaux routiers & Charly Gaul à Osweiler

Chers habitants,

En raison de travaux routiers, les rues « Siesgaass » et « Principale » (en partie) devront être barrées à toute circulation du jeudi 2 septembre 2021 à 7.00 heures jusqu’au vendredi 3 septembre 2021 vers 17.00 heures.

Voici les étapes prévues :
2.9. : fraisage, mises à niveau et préparation des surfaces
3.9. : couche de roulement

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier (voir plan au verso) et vous remercions de votre compréhension.

Avis – Travaux routiers à Osweiler

Avis RGTR – Travaux routiers à Osweiler

En raison des courses cyclistes organisées par l’ACC Contern dans le cadre du « Festival Charly Gaul 2021 » sur un parcours de 7,5 km autour d’Echternach (Rue Alferweiher – CR 368 / CR 139 – Osweiler – Rodenhaff – rue Alfenweiher), un règlement de circulation particulier sera en vigueur le dimanche 5 septembre de 8.00 à 19.00 heures. Ainsi, par mesure de sécurité, la circulation sera interdite dans le sens contraire à la course à savoir :

– dans la rue Rue Alferweiher à Echternach en direction de Rodenhaff ;
– sur le CR368 Manertchen-Echternach en direction d’Echternach ;
– sur le CR139 Osweiler-Echternach en direction d’Echternach ;
– dans la rue Principale à Osweiler en direction d’Echternach ;
– dans la rue Rodenhaff à Osweiler en direction d’Osweiler ;
– sur le chemin Echternach – Rodenhaff – Osweiler en direction d’Osweiler.

Par ailleurs, le stationnement sera interdit tout le long du parcours !

Grand Merci pour votre compréhension et le respect des règles particulières de la circulation ledit 5.9.2021. !

Avis – Charly Gaul

Avis RGTR – Charly Gaul

Sehr geehrte Einwohner,

Aufgrund von Straßenbauarbeiten müssen die Straßen „Rue Siesgaass“ und „Rue Principale“ (teilweise) ab Donnerstag, den 2. September 2021 ab 7:00 Uhr bis Freitag, den 3. September 2021 gegen 17:00 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Hier der geplante Ablauf:
2.9. : Fräsen, Nivellieren und Oberflächenvorbereitung
3.9. : Deckschicht

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken (siehe Rückseite) und danken für Ihr Verständnis.

Mitteilung – Straßenbauarbeiten in Osweiler

Mitteilung RGTR – Straßenbauarbeiten in Osweiler

Aufgrund der Radrennen des ACC Contern im Rahmen des „Festival Charly Gaul 2021“ auf einem Rundkurs von 7,5 Km rundum Echternach (Rue Alferweiher – CR 368 / CR 139 – Osweiler – Rodenhaff – rue Alfenweiher), gelten außergewöhnliche Verkehrsregeln am Sonntag den 5. September 2021 von 8.00 bis 19.00 Uhr. Somit wird der Verkehr in Gegenrichtung der Radrennen verboten sein:

– in der rue Alfenweiher in Echternach, in Richtung Rodenhaff ;
– auf dem CR 336 Manertchen – Echternach, in Richtung Echternach ;
– auf dem CR139 Osweiler-Echternach, in Richtung Echternach ;
– in der rue Principale in Osweiler in Richtung Echternach ;
– in der rue Rodenhaff nach Osweiler, in Richtung Osweiler ;
– auf dem Weg von Echternach – Rodenhaff – Osweiler, in Richtung Osweiler.

Entlang des ganzen Rundkursus gilt im übrigen Parkverbot !

Mitteilung – Charly Gaul

Mitteilung RGTR – Charly Gaul

Danke für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser außergewöhnlichen Verkehrsregeln an besagtem 5.9.2021 !

Militärmusek live

Militärmusek live

E Freideg, den 3. September 2021 fënnt ab 20:00 Auer zu Rouspert am Sauerpark e Concert vun der Militärmusek statt. Dëst Charity-Event gëtt organiséiert vun der Rousperter Musek an der Gemeng Rouspert-Mompech.

Den Erléis vum Owend gëtt un d’Associatioun „Rouspert-Mompech hëlleft asbl“ gespent, fir de Héichwaasseraffer ze hëllefen.

Hei fannt Dir all d’Informatiounen zum Concert: https://rosportmompach.lu/events/militaermusek-live/

———————————————————————————–

Vendredi, le 3 septembre 2021, un concert de musique militaire aura lieu à partir de 20:00 heures au Sauerpark à Rosport. Cet événement caritatif est organisé par la Rousperter Musek et la commune de Rosport-Mompach.

Le bénéfice de cette soirée sera intégralement versé à l’association „Rouspert-Mompech hëlleft asbl“ pour aider les sinistrés des inondations.

Vous trouverez ici toutes les informations concernant le concert: https://rosportmompach.lu/events/militaermusek-live/

Spendenaktioun fir d’Affer vum Héichwaasser

Spendenaktioun fir d’Affer vum Héichwaasser

D’Associatioun “Rouspert-Mompech hëlleft asbl” ass gegrënnt gi, fir Fongen fir déi vum rezenten Héichwaasser an Naturkatastrophen aus der Gemeng Rouspert-Mompech betraffen Awunner an hir Haiser ze sammelen. 

An dësem Kontext wäerten an de nächste Woche zwee Concerte stattfannen, wou Geld ënner anerem fir déi Betraffen aus eiser Gemeng gesammelt gëtt. 

E Freideg, den 20. August 2021 organiséiert den Eastcoast Festival zesumme mat der Gemeng Mertert-Wasserbillig ab 17:00 Auer de Charity Concert „LET’Z HELP“ am Park zu Mäertert. Méi Informatiounen fannt Dir hei: LETZ HELP.

E Freideg, den 3. September 2021 fënnt ab 20:00 Auer zu Rouspert am Sauerpark e Concert vun der Militärmusek statt. Dëst Charity-Event gëtt organiséiert vun der Rousperter Musek an der Gemeng Rouspert-Mompech. 

Wien eis Associatioun finanziell ënnerstëtze wëll, kann dëst mat engem Don op folgende Kont vun der Associatioun maachen:

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Communication : « Inondation »

Déi gesammelt Spende ginn ausschliisslech benotzt fir Schied ze decken an déi betraffen Awunner ze ënnerstetzen. E Gestiounscomité wäert d’Demanden analyséieren an evaluéieren.

Mir soen Iech am Viraus schonn e ganz grousse Merci fir Är Ënnerstëtzung !

L‘association «Rouspert-Mompech hëlleft asbl» s‘est constituée avec la mission de collecter des fonds pour les personnes touchées par les récentes inondations de catastrophes naturelles survenus sur leur habitation dans la commune de Rosport-Mompach.

Dans ce contexte, deux concerts auront lieu dans les prochaines semaines afin de collecter des fonds pour les personnes touchées dans notre commune.

Vendredi, le 20 août 2021, le festival Eastcoast, en coopération avec la commune de Mertert-Wasserbillig, organisera à partir de 17:00 heures un concert de charité „LETZ HELP“ dans le parc de Mertert. Vous trouverez de plus amples informations sur ce concert ici : LETZ HELP.

Vendredi, le 3 septembre 2021, un concert de musique militaire aura lieu à partir de 20:00 heures au Sauerpark à Rosport. Cet événement caritatif est organisé par la Rousperter Musek et la commune de Rosport-Mompach.

Ceux qui souhaitent soutenir financièrement notre association peuvent le faire en faisant un don sur le compte suivant:  

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Communication : « Inondation »

Les dons collectés seront exclusivement utilisés pour couvrir les dommages et soutenir les résidents sinistrés. Un comité de gestion analysera et évaluera les dossiers introduits.

Nous vous remercions d‘avance pour votre soutien.​

Recycling Center

Recycling Center

Säit leschter Woch gëtt kee Sperrmüll méi an de Stroossen ofgeholl, mee dofir ass dëse Samschdeg, de 7. August 2021 vun 8 bis 13 Auer d’Limitt vun 1 m3 pro Persoun/Stot am Recycling Center Alferweiher zu Iechternach ausnamsweis opgehuewen. 

Nächste Samschdeg, de 14. August 2021 fënnt de Recycling Center vun 8 bis 13 Auer zu Bur op der Burer Millen statt. 

Depuis la semaine dernière, les déchets encombrants ne sont plus ramassés. En revanche, ils peuvent être déposés ce samedi, le 7 août 2021, de 08.00 à 13.00 heures au centre de recyclage Alferweiher à Echternach. La limite de déchets encombrants de 1m3 par personne/ménage ne sera pas appliquée.

Le samedi prochain, le 14 août 2021, le centre de recyclage aura lieu de 08.00 à 13.00 heures à Born-Moulin. 

Geosite-Hopping am Natur- & Geopark Mëllerdall

Geosite-Hopping am Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdeckt am Kader vun der Geosite-Hopping-Aktioun geologesch besonnesch interessant Plazen an der Regioun. Den Natur- & Geopark Mëllerdall huet an all senge Membersgemengen ee Bushaische verschéinere gelooss mat jeeweils enger Zeechnung vun engem Geosite aus der betraffener Gemeng. Dës si vum Kënschtler Alan Johnston gemoolt ginn a sollen elo dozou ureegen sech d’Plazen och a Realitéit ukucken ze goen. Och an eiser Gemeng ass een Haische verschéinert gi mam Motiv vun der Hëlt. Dëst op der Haltestell Born, Kapell.

Fannt op dëser Kaart alleguer d’Bushaisercher an d’Geositen, déi Deel vun dëser Aktioun sinn. http://g-o.lu/3/u8qv

Gewannt mat bësse Chance eng Entdeckungs-Tour duerch den Natur- & Geopark Mëllerdall fir bis zu 8 Persoune mat explore.lu. Alles wat een dofir maache muss:

 • Maacht eng Foto vun iech virun engem vun de Bushaisercher, déi Deel vun der Aktioun sinn
 • Maacht eng Foto vun iech beim passende Geosite
 • Post är Fotoe bis de 15. September ëffentlech an de soziale Medie mam #mellerdallgoesunesco oder schéck se per Mail un contest@naturpark.lu

Vill Gléck

Zesummen ënnerwee

Zesummen ënnerwee

Mam Zil, fir e respektvollen Ëmgang tëscht Vëlosfuerer a Foussgänger ze promouvéieren, lancéiert de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten d‘Sensibiliséierungscampagne „Zesummen ënnerwee“.

Dës Campagne wëll d’Cyclisten an d‘ Foussgänger op d’Wichtegkeet vun einfache Gesten a Praktiken am ëffentleche Raum opmierksam ze maachen, fir Konflikter am Verkéier ze vermeiden.

Hei sinn eis 10 Tipps fir e respektvollen Ëmgang tëschent Vëlosfuerer a Foussgänger:

 1. Lénks zu Fouss, riets mam Vëlo
 2. Vitesse upassen
 3. Ofstand suergt fir Sécherheet
 4. Schelle virum Iwwerhuelen
 5. Bléckkontakt
 6. Moien a Merci
 7. Richtungswiessel ukënnegen
 8. Haart Musek an Handy vermeiden
 9. Den Hond un d’Léngt
 10. D ‚Ëmwelt respektéieren

Méi Informatiounen zu den eenzele Reegele fannt Dir op www.mmtp.lu.

Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics lance la campagne de sensibilisation „Zesummen ënnerwee“, dans le but de promouvoir une interaction respectueuse entre les cyclistes et les piétons.

Au cœur de cette campagne, le respect mutuel entre cyclistes et piétons, qui rappelle aux deux parties l’importance de partager l’espace public et de faire attention l’un à l’autre.

Voici nos 10 conseils pour une relation respectueuse entre cyclistes et piétons:

 1.  À gauche à pied, à droite à vélo
 2.  Ajustez la vitesse
 3. La distance assure la sécurité
 4. Sonnez avant de dépasser
 5. Cherchez le contact visuel
 6. Bonjour et Merci
 7. Annoncez le changement de direction
 8. Évitez la musique forte et le téléphone portable
 9. Le chien en laisse
 10. Respectez l’environnement

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les différents règlements ici: www.mmtp.lu.