Stromunterbrechung in Osweiler

Stromunterbrechung in Osweiler

Sehr geehrte Einwohner, 

Bedingt durch Arbeiten am Stromnetz ist die Stromversorgung in Osweiler am Donnerstag, den 1. Dezember von 9.00 – 12.00 Uhr teilweise unterbrochen.

Bitte beachten Sie, dass die Zuschaltung jederzeit, auch vor 12.00 Uhr, erfolgen kann. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Coupure d’électricité à Osweiler

 

Chers habitants,

En raison de travaux sur le réseau électrique, l’alimentation en électricité sera interrompue à Osweiler, le jeudi 1er décembre de 9h00 à 12h00. 

Veuillez noter que la mise en service peut avoir lieu à tout moment, même avant 12h00. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

Chrëschtmaart zu Méischdref

Chrëschtmaart zu Méischdref

Sehr geehrte Einwohner,

Bedingt durch den Weihnachtsmarkt in Moersdorf von freitags, den 2. Dezember 2022 bis einschließlich sonntags, den 4. Dezember 2022, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen:

Parkverbot auf dem Parkplatz „Um Kiesel“ vom 29. November 2022 ab 6.00 Uhr bis zum 5. Dezember 2022, um 18.00 Uhr;
Straßensperrung „Um Kiesel“ (CR 135) vom 3. Dezember 2022 ab 8.00 Uhr bis zum 4. Dezember 2022 um 23.00 Uhr (siehe Flyer).

Wir bitten Sie daher, keine Fahrzeuge in diesem Bereich zu parken.

Der Verkehr wird über die Straße „Am Ieweschten Flouer“ umgeleitet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Rosport, den 16. November 2022
Der technische Dienst

Flyer – Moersdorf – Chrëschtmaart 02. – 04.12.2022

AVIS RGTR – Moersdorf – Chrëschtmaart 02. – 04.12.2022

Chers habitants,

Le marché de Noël à Moersdorf, qui se tiendra du vendredi 2 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022 inclus, entraînera les restrictions à la circulation suivantes :

stationnement interdit au parking « Um Kiesel » du 29 novembre 2022 à partir de 6.00 heures jusqu’au 5 décembre 2022 à 18.00 heures ;
route barrée « Um Kiesel » (CR 135) du 3 décembre 2022 à partir de 8.00 heures jusqu’au 4 décembre 2022 à 23.00 heures (voir flyer).

Nous vous prions donc de ne pas stationner de véhicules dans cette zone.

La circulation sera déviée par la rue « Am Ieweschten Flouer ».

Merci de votre compréhension.

Rosport, le 16 novembre 2022
Le Service technique

Flyer – Moersdorf – Marché de noël 02. – 04.12.2022

AVIS RGTR – Moersdorf – Marché de Noël 02. – 04.12.2022

Allocation de vie chère an Energieprime

Allocation de vie chère an Energieprime

D’Gemeng Rouspert-Mompech bezilt zousätzlech zur Allocation de vie chère an der Energieprime vum Fonds national de solidarité eng Allocatioun a Primm an Héicht vu 60% vun der staatlecher Allocatioun a Prime.

Fir an de Genoss vun dëse Mesure ze komme musst Dir Är Demande bis spéitstens de 25. November 2022 bei der Gemeng ofginn.

Méi Informatioune fannt Dir hei :

Allocation de vie chere 2022 ROSPORT-MOMPACH

La commune de Rosport-Mompach verse, en plus de l’allocation de vie chère et de la prime d’énergie du Fonds national de solidarité, une allocation et une prime d’énergie correspondant à 60% de l’allocation et de la prime étatique.

Pour bénéficier de ces mesures, vous devez déposer votre demande auprès de l’administration communale au plus tard le 25 novembre 2022.

Pour plus d’informations, cliquez ici :

Allocation de vie chere 2022 ROSPORT-MOMPACH

Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

MITTEILUNG an die Einwohner der Ortschaft Hinkel

Bedingt durch Arbeiten am Trinkwassernetz ist am Dienstag, den 8. November 2022 die Trinkwasserzufuhr von 08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr unterbrochen. Wir bitten Sie, die nötigen Wasserreserven anzulegen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Der technische Dienst,
Rosport, den 4. November 2022

AVIS aux habitants de la localité de Hinkel

Des travaux au réseau de l’eau impliquent que l’alimentation en eau potable sera coupée le mardi 8 novembre 2022 de 08.00 heures jusqu’à 14.00 heures environ. Nous vous prions de vous approvisionner avec les réserves d’eau nécessaires.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le service technique,
Rosport, le 4 novembre 2022

ENERGIE SPUEREN – KÄSCHTEN REDUZÉIEREN

ENERGIE SPUEREN – KÄSCHTEN REDUZÉIEREN

D’Memberstaaten aus der EU hu sech gëeenegt fir zesummen en Effort ze maache fir d’Consommatioun vum Gas iwwert de Wanter ëm 15% erofzesetzen.

D’Gemenge goufen opgefuerdert fir och hiren Deel dozou bäizedroen.

Niewent de Bestriewunge vun der Gemeng Rouspert-Mompech fir am Kader vum Klimapakt d’Emissiounen an d’Stroumconsommatioun ze reduzéieren, huet de Gemengerot an der Sitzung vum 19. Oktober 2022 folgend Mesure festgehal:

1. D’Temperatur an den ëffentleche Gebaier (ausser d’Schoulen) gëtt ëm 1 Grad erofgesat.

2. An der Zäit tëscht 23.00 a 06.00 Auer ginn d’Beliichtunge vun ëffentleche Gebaier (Gemeng, Kierchen, Schoulen, Centres polyvalents) ausgeschalt.

3. Sou wäit wéi méiglech ginn an der Zäit tëscht 23.00 a 06.00 Auer d’Beliichtungen op de Vëlos- a Foussgängerweeër ausgeschalt.

4. Eng „best practice“-Campagne gëtt a sämtlechen ëffentleche Gebaier lancéiert.

5. Et ginn zousätzlech Suen am Budget virgesinn fir an d’Moderniséierung vun den Heizungen, Waasserinstallatiounen a Luuchten an de Gebaier ze investéieren. 

6. Chrëschtbeemercher ginn ausschliisslech mat LED-Luuchten dekoréiert a ginn tëscht 23.00 a 06.00 Auer ausgeschalt.

Energiesparmaßnahmen – Gemeng ROMO (LU)

Infografik – EBL – Eist Klima, kleng schrëtt

Économiser de l’énergie – réduire les coûts

Les Etats membres de l’UE se sont mis d’accord pour prendre une décision commune pour réduire la consommation de gaz de 15% pendant l’hiver.

Les communes ont été invitées à apporter leur contribution.

Outre les efforts de la Commune de Rosport-Mompach pour réduire les émissions et la consommation d’électricité dans le cadre du pacte climat, le conseil communal a adopté les mesures suivantes lors de sa séance du 19 octobre 2022 :

1. La température est abaissée d’un degré dans les bâtiments publics (sauf les écoles).

2. Entre 23.00 et 6.00 heures, l’éclairage des bâtiments publics (communes, églises, écoles et centres culturels) est éteint.

3. Dans la mesure du possible, l’éclairage des voies piétonnes et cyclables est éteint entre 23.00 et 6.00 heures.

4. Une campagne de „bonnes pratiques“ est affichée dans tous les bâtiments publics.

5. Le budget de la commune prévoit des fonds supplémentaires pour investir dans la modernisation du chauffage, des installations d’eau et de l’éclairage.

6. Les sapins de Noël sont exclusivement décorés avec des lampes LED et sont éteints entre 23.00 et 6.00 heures

Energiesparmaßnahmen – Gemeng ROMO (FR)

Infografik – EBL – Eist Klima, kleng schrëtt

Mëllerdall Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Mëllerdall Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Dir sidd Bierger am Natur- & Geopark Mëllerdall an Iech läit Klimaschutz an een nohaltegen Ëmgang mat eisen Ressourcen um Häerz?

Da kommt den 12. November op Waldbëlleg op den 1. Mëllerdaller Klima-, Energie- & Ëmweltdag an diskutéiert mat, wéi mir eis Regioun zesummen méi nohalteg gestalten kënnen.

Är Meenung zielt!

Ofgeronnt gëtt den Dag duerch weider flott Aktivitéiten fir Grouss a Kleng. De ganze Programm an de Formulair fir d’Umeldung fannt Dir ënner folgendem Link:

https://www.naturpark-mellerdall.lu/mellerdaller-klima-energie-an-emweltdag/

Flyer – Mëllerdall Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Treibjagden / Chasses en battue

Treibjagden / Chasses en battue

Auszüge aus der Verordnung vom 13 März 2015: Am Tag der Drückjagd ist der Zugang zum Wald auf eigene Gefahr. Es ist verboten den Ablauf der Jagd absichtlich zu stören.

Die Grenzen der Jagdlose sowie die Daten der Drückjagden können auf www.geoportail.lu eingesehen werden. Jagden von bis zu 12 Schützen sowie solche auf Schwarzwild die weniger als 15 Tage im Voraus organisiert werden, können ohne diese Publikation stattfinden.

Extraits du règlement grand-ducal déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers du 13 mars 2015 : Le jour de la battue, […] l’accès à la forêt se fait aux risques et périls propres du public. Il est interdit de perturber de manière délibérée le bon déroulement de la chasse en battue de quelque manière que ce soit.

Les limites des lots de chasse et les dates des battues peuvent être consultées sur www.geoportail.lu. Les battues de 12 chasseurs ou moins ainsi que celles destinées aux sangliers et organisées dans un délai inférieur à 15 jours peuvent avoir lieu sans cette publication.

 • LOT 334 – 18/11/2022 – Echternach, Osweiler
 • LOT 336 – 30/10/2022 et 18/12/2022 – Dickweiler, Manertchen
 • LOT 338 – 12/11/2022 et 13/11/2022 – Rosport, Hinkel, Girst, Girsterklaus
 • LOT 359 – 23/10/2022, 27/11/2022 et 08/01/2023 – Lilien
 • LOT 361 – 23/10/2022, 27/11/2022 et 08/01/2023 – Osweiler, Herborn
 • LOT 362 – 14/11/2022 – Osweiler, Pafebierg
 • LOT 363 – 05/12/2022 – Dickweiler, Boursdorf
 • LOT 364 – 12/11/2022 et 13/11/2022 – Rosport, Hinkel, Girst, Girsterklaus
 • LOT 365 – 22/10/2022 – Born, Girst
 • LOT 391 – 23/10/2022, 27/11/2022 et 08/01/2023 – Osweiler, Herborn, Lilien
 • LOT 395 – 18/10/2022 et 05/12/2022 – Mompach, Givenich, Boursdorf
 • LOT 397 – 17/12/2022 – Givenich, Moersdorf
Klimaschutz betrëfft eis all

Klimaschutz betrëfft eis all

Loosst eis elo zesummen handelen

D’Regierung bitt Wunnengssubsiden an eng Rei vun Ënnerstëtzungsmoossnamen un, fir energieeffizient Renovatiounen an de nohaltege Bau vu Wunnengen ze fërderen, Heizsystemer mat erneierbaren Energien an Investitiounen an d’Photovoltaik z’ënnerstëtzen esouwéi de Kaf vun elektresche Gefierer an d’Installatioun vu Luedstatiounen ze promouvéieren:

 • Klimabonus-Subventiounen
 • sozialen Top-up
 • Klimaprêt

D’Lëtzebuerger Gemengen, d’Energiefournisseuren an de fonds nova naturstroum ënnerstëtzen Iech, fir den Erfolleg vun Äre Projeten ze garantéieren.

Simuléiert d’Subventiounen, fir Äre Projet ze finanzéieren

Mam Bäihëllefen-Simulator vu Klima-Agence fannt Dir eraus, wéi vill Dir kritt fir Äre Bäitrag zum Klimaschutz an zur Energietransitioun.

1. Bestëmmt, wat Dir wëllt maachen.
2. Wielt déi entspriechend Klimabonus-Bäihëllefen aus.
3. Passt Är Auswiel un Är spezifesch Situatioun mat e puer Mausklicken un.
4. Dir kritt eng Lëscht mat alle Subventiounen, fir zum Klimaschutz an der Energietransitioun bäizedroen!

Personaliséiert, neutral a gratis Berodung

Fir méi iwwer déi verfügbar Bäihëllefe gewuer ze ginn an Äre Projet unzefänken, huelt Iech e Rendez-vous mat Ärem Klima-Agence-Beroder! Eng Berodung ka bei Iech doheem, iwwer Videokonferenz oder iwwer Telefon ofgehale ginn. Dëse Service gëtt vu Klima-Agence an Ärer Gemeng finanzéiert.

www.klima-agence.lu 

Tel.: 8002 11 90

Brochure – Klimaagence – Klimabonus (LU)

Brochure – Klimaagence – Klimabonus (EN)

Brochure – Klimaagence – Klimabonus (FR)

Meng Stëmm, mäi Choix

Meng Stëmm, mäi Choix

Léif Biergerin, léiwe Bierger,

Hu Dir Sujeten, déi Iech um Häerz leien? Wëllt Dir eppes bewierken an Är Stëmm dofir asetzen? Är Meenung zielt bei den nächste Gemengewale vum 11. Juni 2023.

Wann Dir nach net op de Wielerlëschten ageschriwwe sidd, geet et duer, wann Dir Iech am Biergeramt vun eiser Gemeng oder online iwwer www.guichet.lu aschreift. 

Dir kënnt alleguerten Deel vun enger aktiver an engagéierter Gesellschaft sinn: jonk an eeler Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei sinn, Net-Lëtzebuerger a Lëtzebuerger. Dat neit Walgesetz erlaabt et net-Lëtzebuerger Awunner sech direkt wa si am Land ukommen, anzeschreiwen!

Mat Ärer Participatioun bei de Gemengewalen engagéiert Dir Iech fir Iech selwer, fir Är Famill a fir d’Zesummeliewe vun alle Bierger an der Gemeng.

Sidd Dir schonn ageschriwwen? Dann deelt Är Experienz mat anere net-lëtzebuergeschen Awunner a sensibiliséiert si esou fir de Sujet an d’Wichtegkeet vun der politescher Participatioun.

Dir decidéiert d’Zukunft vun Ärer Gemeng. Rendezvous den 11. Juni 2023!

Méi Informatiounen iwwer d’Konditioune vun der Aschreiwung fir Net-Lëtzebuerger an iwwer d’Walen am Allgemenge sinn op echkawielen.lu disponibel.

Chère citoyenne, cher citoyen,

Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur ? Voulez-vous initier des changements et faire entendre votre voix ? Votre opinion compte lors des prochaines élections communales du 11 juin 2023.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de vous inscrire auprès du bureau de la population de notre commune ou en ligne via www.guichet.lu. Vous pouvez faire toutes et tous partie d’une société active et engagée: jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. La nouvelle loi électorale permet à tous les résidents non-luxembourgeois de s’inscrire dès leur arrivée dans le pays !  

Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.

Êtes-vous déjà inscrit(e) ? Alors partagez votre expérience avec les résidents non-luxembourgeois et sensibilisez-les ainsi au sujet et à l’importance de la participation politique.

Vous décidez le futur de votre commune. Rendez-vous le 11 juin 2023 !

Plus d’information concernant les conditions d’inscription pour les non-Luxembourgeois et les élections en générale disponibles sur www.jepeuxvoter.lu.

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

gibt es Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Möchten Sie Veränderungen anregen und Ihrer Stimme Gehör verschaffen? Ihre Meinung zählt bei den nächsten Kommunalwahlen am 11. Juni 2023.

Falls Sie noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können Sie dies beim Bürgeramt unserer Gemeinde oder online über www.guichet.lu machen. Sie alle können Teil einer aktiven und engagierten Gesellschaft sein: junge und ältere Menschen, neu Zugezogene und Einheimische, Nicht-Luxemburger und Luxemburger. Das neue Wahlgesetz ermöglicht es allen nicht-luxemburgischen Einwohnern, sich ab dem Datum ihrer Ankunft in Luxemburg eintragen zu lassen!

Mit Ihrer Teilnahme an den Kommunalwahlen engagieren Sie sich für sich selbst, für Ihre Angehörigen und für das Zusammenleben aller Bürger in unserer Gemeinde.

Sie sind bereits in die Wählerliste eingetragen? Dann teilen Sie doch einfach Ihre Erfahrungen mit anderen nicht-luxemburgischen Mitbürgern und sensibilisieren Sie diese so für das Thema und die Bedeutung der politischen Partizipation.

Wir alle entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde. Sehen wir uns daher am 11. Juni 2023!

Weitere Informationen zur Eintragung in die Wählerlisten für Nicht-Luxemburger und allgemein zu den Wahlen finden Sie unter www.ichkannwaehlen.lu.

Dear citizen,

Do you have any issues that are important to you? Do you want to initiate change and make your voice heard? Your opinion counts in the next municipal elections on 11 June 2023.

If you are not on the electoral lists, you can register at our administration office of your municipality or online at www.guichet.lu. You can be part of an active and committed society: young and older people, newcomers and locals, non-Luxembourgers and Luxembourgers. The new electoral law allows all non-Luxembourg residents to register upon their arrival in Luxembourg!

By taking part in the municipal elections, you are stand up for yourself, your family and the living together of all citizens of the municipality.

If you are already registered, then share your experience with other non-luxembourgish residents and make them aware of the subject and importance of political participation.

You decide the future of your municipality. See you on 11 June 2023!

More information about registration for non-Luxembourgers and the general elections is available at www.icanvote.lu.

Estimada cidadã, estimado cidadão,

Há algum tema que seja importante para si? Quer iniciar uma mudança e fazer ouvir a sua voz? A sua opinião conta nas próximas eleições municipais de 11 de Junho de 2023.

Se não estiver inscrito nas listas eleitorais, pode inscrever-se no gabinete administrativo do seu município ou online em www.guichet.lu. Pode fazer parte de uma sociedade activa e comprometida: jovens e idosos, recém-chegados e locais, não-luxemburgueses e luxemburgueses. A nova lei eleitoral permite a todos os não-luxemburgueses inscreverem-se agora!

Ao participar nas eleições municipais, está a defender-se a si próprio, à sua família e a convivência entre todos os cidadãos do município.

Se já está inscrito, então partilhe a sua experiência com outros residentes não-luxemburgueses e sensibilize-os para o assunto e a importância da participação política.

Decida o futuro do seu município. Vemo-nos no dia 11 de Junho de 2023!

Mais informações sobre a inscrição para não-luxemburgueses e as eleições gerais estão disponíveis em www.eupossovotar.lu.

Nationale Gedenkdag 2022

Nationale Gedenkdag 2022

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale Gedenkdag 2022, e Sonndeg, den 9. Oktober 2022, zu Rouspert deelzehuelen. D’Awunner si gebieden hir Fändelen erauszehänken.

 Programm:

 • 10:15 Auer – Nidderleeë vun enger Gerbe beim Monument zu Rouspert
 • 10:30 Auer – Mass zu Rouspert.

 De Schäfferot

 Stéphanie Weydert, Buergermeeschtesch

Patrick Hierthes, Schäffen

Jos Schoellen, Schäffen

Tom Leonardy, Schäffen

Journée de commémoration nationale 2022

En mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale et la résistance du peuple luxembourgeois durant l’occupation de 1940 à 1945, le collège des bourgmestre et échevins invite tous les citoyens et associations de la commune de Rosport-Mompach à participer aux festivités de la Journée de commémoration nationale le dimanche 9 octobre 2022 à Rosport. Les habitants sont priés de pavoiser leurs maisons.

Programme :

 • 10:15 heures – Dépôt d’une gerbe devant le monument aux morts à Rosport
 • 10:30 heures – Messe à Rosport.

Le collège des bourgmestre et échevins

Stéphanie Weydert, bourgmestre

Patrick Hierthes, échevin

Jos Schoellen, échevin

Tom Leonardy, échevin

MERCI – Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l.

MERCI – Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l.

« Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l. » seet MERCI !

Nom Héichwaasser am Juli 2021 sinn insgesamt 581.660,37 Euro gespend ginn, dëst duerch Privatpersounen, Gemengen, Firmen a Veräiner. Insgesamt waren et 814 Spenden.

Am August 2021 gouf zesumme mat der Stad Iechternach e Comité gegrënnt, deen als Missioun hat déi gesammelt Spenden ze verdeelen. Am Numm vun den Affer wëll de Comité e grousse Merci fir all Ënnerstëtzung soen !

De ganze Rapport zur Spendeverdeelung fannt Dir hei :

2022-09-29_Presseinformation_Vde_RoMO

« Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l. » dit MERCI !

Après les inondations de juillet dernier, un total de 581.660,37 euros a été donné par des particuliers, des communes, des entreprises et des associations. Au total, il y a eu 814 dons.

En août 2021, un comité a été créé en collaboration avec la Ville d’Echternach afin de répartir les fonds récoltés.

Au nom des sinistrés, le comité tient à remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien.

Vous trouverez ici le rapport complet de la distribution des dons :

2022-09-29_Presseinformation_Vde_RoMO

2. LUXEMBOURG CLASSIC

2. LUXEMBOURG CLASSIC

Am Freitag, den 30. September und Samstag, den 1. Oktober wird es zur Neuauflage der LUXEMBOURG CLASSIC kommen. Start und Ziel der zweitägigen Rundfahrt durch das Großherzogtum ist Luxemburg. Aber auch in der Gemeinde Rosport-Mompach kann man das rollende Museum bestaunen. 

Freitags, den 30. September, zwischen 9.00 bis 11.30 Hhr, werden zahlreiche klassische Autos vor dem Gemeindehaus in Rosport für eine Zwischenzeit pausieren. 

Schauen Sie sich hier den genauen Zeitplan und Verkehrsreglement an: 

007-2022 Règlement de circulation – Luxembourg Classic – AVIS DE PUBLICATION

007-2022 Règlement de circulation temporaire – Luxembourg Classic – Route barrée Michelsberg

Zeitplan – LUXEMBOURG CLASSIC 2022

Le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre, il y aura une nouvelle édition de la LUXEMBOURG CLASSIC. Le Luxembourg sera le point de départ et d’arrivée de ce circuit de deux jours à travers le Grand-Duché. Mais il sera également possible d’admirer le musée roulant dans la commune de Rosport-Mompach. 

Le vendredi 30 septembre, entre 9h00 et 11h30, de nombreuses voitures classiques feront une pause devant la maison communale de Rosport. 

Consultez ici l’horaire exact et le règlement de circulation : 

007-2022 Règlement de circulation – Luxembourg Classic – AVIS DE PUBLICATION

007-2022 Règlement de circulation temporaire – Luxembourg Classic – Route barrée Michelsberg

Zeitplan – LUXEMBOURG CLASSIC 2022

Kleedersammlung

Kleedersammlung

Freides, den 23. September fënnt d’Kleedersammlung an der Gemeng Rouspert-Mompech statt. Leet Äert aalt Gezei, Textilien a Schong an d’Tute virun Är Hausdier. D’Mataarbechter vun der Gemeng kommen déi asammelen. 

Mat Ärer Hëllef ënnerstëtzt Dir verschidde sozial an humanitär Projet vu Kolping zu Lëtzebuerg an am Ausland.

Vendredi, le 23 septembre aura lieu le ramassage des vêtements dans la commune de Rosport-Mompach. Déposez vos vieux vêtements, textiles et chaussures dans des sacs devant votre porte. Des travailleurs de la commune viendront ensuite les collecter.

Avec votre aide, vous soutenez différents projets sociaux et humanitaires au Luxembourg et à l’étranger.

ŠKODA Tour de Luxembourg 2022

ŠKODA Tour de Luxembourg 2022

L’Administration communale de Rosport-Mompach a l’honneur de vous informer que le départ de la 3e étape du ŠKODA Tour de Luxembourg 2022 aura lieu le jeudi 15 septembre à 11.00 heures au « Sauerpark » à Rosport. Le parking à côté de la station-service (« Rue Neuve ») sera ouvert pour le public.

La commune de Rosport-Mompach soutient le sport luxembourgeois. Profitez de l’occasion d’encourager les cyclistes de tout près. 

Afin d’assurer le bon déroulement de la course, nous vous prions de bien vouloir dégager les routes lors du passage de la course (11h00 – 12h15) et de respecter la signalisation mise en place.

Die Gemeinde Rosport-Mompach hat die Ehre Ihnen mitzuteilen, dass der Start der 3. Etappe der ŠKODA Tour de Luxembourg 2022 am Donnerstag, den 15. September um 11.00 Uhr im „Sauerpark“ in Rosport stattfinden wird. Der Parkplatz neben der Tankstelle („Rue Neuve) ist weiterhin zugänglich.

Die Gemeinde Rosport-Mompach unterstützt den luxemburgischen Sport. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, die Radfahrer aus nächster Nähe anzufeuern.

Um einen reibungslosen Ablauf des Rennens zu gewährleisten, bitten wir Sie, während der Durchfahrt des Rennens (11.00 Uhr – 12.15 Uhr) keine Fahrzeuge am Straßenrand zu parken und die aufgestellte Beschilderung zu beachten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rosportmompach.lu oder auf der offiziellen Homepage des Veranstalters: www.skodatour.lu.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.

Rosport, den 1. September 2022

Der Schöffenrat

2022-09-01 AVIS – 3e étape Skoda Tour de Luxembourg

3_Etape – Skoda -TDL – Parcours complet avec légende

3_Etape – Skoda – TDL – Horaire officiel

2022-08-10 AVIS – Skoda Tour de Luxembourg – Informations parents

Plan P&Ch_Skoda_TDL_2022_Etape_3 – Sens uniques et déviations_avec panneaux

2022-09-09 AVIS RGTR – 650_2022_Skoda Tour de Luxembourg (étape 3)

2022-09-14 – Règl. de circulation temporaire_Skoda Tour de Luxembourg

Welcome back to school!

Welcome back to school!

Mir wënschen sämtleche Schüler, dem Léierpersonal an dem Personal aus de Maison Relaisen eng flott Rentrée.
Passt wegl Är Vitesse an den Dierfer a virun allem bei a ronderëm d’Schoulen un.
Nous souhaitons à tous les élèves, au personnel enseignant et au personnel des Maisons Relais une bonne rentrée scolaire.
 
Veuillez adapter votre vitesse dans les villages et surtout dans les alentours des écoles.
Neie Schäffe vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Neie Schäffe vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Haut de Moien ass den Tom Leonardy als drëtte Schäffe vun der Gemeng Rouspert-Mompech vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn. 🇱🇺
 
De neie Schäfferot setzt sech folgendermoossen zesummen:
 
Stéphanie Weydert, Buergermeeschtesch
Patrick Hierthes, 1. Schäffen
Joseph Schoellen, 2. Schäffen
Tom Leonardy, 3. Schäffen

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF Lëtzebuerg fiert d’nächst Woch mat senger „Porte-à-Porte“ Campagne weider, dëst am Respekt vun den Gestes barrières. 

Bei dëser Campagne gi si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hir Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun dëser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett.

UNICEF Lëtzebuerg huet all déi néideg Mesure geholl, vir d’Sécherheet vum Public an hire Mataarbechter ze garantéieren. D’Mataarbechter sinn instruéiert ginn, wéi si sech ze verhalen hunn a folgend Moossname goufen en place gesat:

 • Si hunn en Teppech vun 2 m dobäi, dee si bei der Hausdier ausrulle fir ze weisen datt si deen néidegen Ofstand anhalen.
 • Si hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.
 • Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, huet en bis elo ëmmer misse vun Hand op dem Tablett ënnerschreiwen. Fir de Kontakt op e Minimum ze reduzéieren, huet den Donateur elo 2 Méiglechkeeten:
  • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en hirem Mataarbechter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z‘aktivéieren.
  • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z‘ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d‘Tablett virdrun desinfizéiert .

Weiderhi sinn och hir allgemeng Informatioune gülteg, wéi een d’Mataarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

 • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
 • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat eisem Numm a Logo un.

D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.

Weider Informatiounen fannt Dir op: www.unicef.lu 

Nei Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Nei Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Haut de Moien gouf d‘Stéphanie Weydert als nei Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt.

E Méindeg, den 12. September gëtt dann den Tom Leonardy als neie Schäffen vereedegt.

De neie Schäfferot setzt sech folgendermoossen zesummen:

Stéphanie Weydert, Buergermeeschtesch

Patrick Hierthes, 1. Schäffen

Joseph Schoellen, 2. Schäffen

Tom Leonardy, 3. Schäffen

Schoulbuet 2022/2023

Schoulbuet 2022/2023

Léif Kanner, Léif Elteren,
D’Summervakanz geet op en Enn an et ass nees Zäit fir un d’Schoulrentrée ze denken! De Schäfferot ass dofir frou Iech déi nei Ausgab vum Schoulbuet fir d’Schouljoer 2022-2023 presentéieren ze kënnen.
Dir fannt wéi gewinnt och an dëser Editioun all wichteg Informatiounen iwwer de Schoultransport, de Fonctionnement vun der Schoul an der Maison-Relais.
Dir fannt d’Schoulbuet an Ärer Boite oder online:

Schoulbuet 2022/2023

Clean Up Day Mëllerdall

Clean Up Day Mëllerdall

Sei Teil der Bewegung!

Der World Clean Up Day findet jedes Jahr im September statt und ist zu einer globalen Bewegung für die Beseitigung von Müll an Land und im Meer geworden. Im Jahr 2021 haben über 14 mio. Menschen in 191 Ländern weltweit insgesamt 53.000 Tonnen Müll gesammelt (Quelle: www.worldcleanupday.org).

Die Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz nimmt ebenfalls teil. Der Clean Up Day Mëllerdall findet nun zum dritten Mal statt und lädt euch zum Hike & Clean auf den wunderschönen Wanderwegen der Region ein.

Wie könnt ihr mitmachen?

1. Finde eine Gruppe Wanderbegeisterter und meldet euch als Gruppe oder Einzelperson an, damit wir einen passenden Wanderweg für euch finden, je nach Länge, Schwierigkeit und Attraktionen entlang des Weges.

info@mullerthal.lu | +352 72 04 57 1

2. Holt euch eure gratis Müllsammelzangen aus Holz bei einer der Ausgabestellen ab:

 

3. Startet eure Wanderung am 17.09. – am World Clean Up Day – und sammelt so viel Müll wie ihr findet. Bringt euch dazu eine Mülltüte, eure Zangen und evtl. auch Handschuhe mit.

4. Gebt den gesammelten Müll an einer der Müllsammelstellen ab, wo ihr euch bei einem Getränk oder Snack in den naheliegenden Cafés und Restaurants entspannen könnt.

Müllsammelstellen:

Gewinnspiel mit tollen Preisen!

Taggt @visitmullerthal auf einem Foto mit euch und dem gesammelten Müll auf Instagram oder Facebook und gewinnt mit etwas Glück einen Preis aus der Region.

Everyday is Clean up Day

Jede Tat zählt. Die Zangen könnt ihr selbstverständlich behalten und sie bei eurer nächsten Wanderung mitnehmen um Müll auf dem Weg zu entfernen und damit zu einer sauberen Umwelt beizutragen.

#everydayiscleanupday
#cleanupdaymëllerdall
#careforyourforest

Gemengebuet – ROMO N°09

Gemengebuet – ROMO N°09

Déi nei Editioun vum Gemengebuet – ROMO N°09 – ass do! 

Dir fannt d’Gemengebuet an Ärer Boite oder online ROMO N°09 .

Vill Spaass beim Liesen. 

Le nouveau bulletin communal – ROMO N°09 – est arrivé! 

Vous trouvez l’édition du bulletin communal dans votre boîte aux lettres ou ici: ROMO N°09.

Bonne lecture.

Digi-Bus

Digi-Bus

 • Für Anfänger oder Fortgeschrittene 60+
 • Beratung zur Nutzung von Smartphones, Tablets und Computern (Sie können Ihreigenes Gerät mitbringen)
 • Die digitale Welt zugänglicher machen
 • Informationen zu nationalen Kursangeboten

Der Digi-Bus wird am 14. September 2022 von 10:00 bis 14:00 Uhr in Rosport im Sauerpark sein.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie hier:

www.gero.lu/infos/digibus 
Tel: +352 36 04 78 – 1

Flyer – Digibus – Anmeldung

 • Pour débutants ou avancés 60+.
 • Conseils sur l’utilisation des smartphones, tablettes et ordinateurs (vous pouvez apporter votre propre appareil).
 • Rendre le monde numérique plus accessible
 • Informations sur les offres de cours nationales

Le Digi-Bus sera à Rosport au Sauerpark le 14 septembre 2022 de 10h00 à 14h00 heures.

Pour plus d’informations sur l’inscription, cliquez ici :

www.gero.lu/infos/digibus
Tél : +352 36 04 78 – 1

Flyer – Digibus – Inscription

Referendum

Referendum

Matdeelung

vun der Gemeng Rouspert-Mompech am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 26. Juli 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 27. Juli 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen IV an Vbis vun der Verfassung ze organiséieren;

Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 29. Juli 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande;

Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, publizéiert an der Serie vum Memorial A vum 5. August 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;

informéiert

d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Rouspert-Mompech domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen IV an Vbis vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 13. Juli 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. September 2022 abegraff, opleien.

Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Uert:

Gemeng zu L-6582 Rouspert, 9, Rue Henri Tudor

Deeg an Zäiten:

méindes, vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 19.00 Auer

dënschdes, vun 14.00 bis 16.30 Auer

mëttwochs an donneschdes, vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 16.30 Auer

freides, vun 7.30 bis 14.00 Auer

samschdes, vun 10.30 bis 11.30 Auer

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen IV an Vbis vun der Verfassung kann op den uewe genannte Plazen an zu den uewe genannten Zaiten agesi gin.

Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.

Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an.

Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.

Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëftesammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.

Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.

Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëftesammlung bedeelegen.

All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.

Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

 

Rouspert den 11. August 2022

 De Schäfferot 

Communication

de la Commune de Rosport-Mompach

 sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Vu la demande du comité d’initiative du 26 juillet 2022, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État le 27 juillet 2022, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution ;

Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 29 juillet 2022;

Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, dans la série du Mémorial A, le 5 août 2022 ;

informe

les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et qui sont domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution, adoptée le 13 juillet 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 20 août 2022 au 13 septembre 2022 inclus.

Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Lieu :

Maison communale à L-6582 Rosport, 9, Rue Henri Tudor

Jours et heures d’ouverture :

le lundi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 19 h

le mardi, de 14 h à 16 h 30

le mercredi et le jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30

le vendredi, de 7 h 30 à 14 h

le samedi, de 10 h 30 à 11 h 30

Le texte de la proposition de la révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution est consultable au lieu et horaires indiqués ci-dessus.

 Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des listes d’inscription.

Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des électeurs. Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste. Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.

À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une personne handicapée.

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.

La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Rosport, le 11 août 2022

Le collège des bourgmestre et échevins

Mitteilung

der Gemeinde Rosport-Mompach

gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum

In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 26. Juli 2022, eingegangen am 27. Juli 2022 beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel IV und Vbis der Verfassung;

In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 29. Juli 2022 über die Zulässigkeit des Antrags;

In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, in der Serie des Memorial A vom 5. August 2022 veröffentlicht wurde;

informiert

die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel IV und Vbis der Verfassung, der am 13. Juli 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 20. August 2022 bis 13. September 2022 an den unten angegebenen Orten und Zeiten ausliegen.

Ort: Gemeindehaus in L-6582 Rosport, 9, Rue Henri Tudor
Öffnungszeiten:

montags, von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 19.00 Uhr

dienstags, von 14.00 bis 16.30 Uhr

mittwochs und donnerstags, von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 16.30 Uhr

freitags, von 7.30 bis 14.00 Uhr

samstags, von 10.30 bis 11.30 Uhr

Der Text des Änderungsentwurfs der Kapitel IV und Vbis der Verfassung kann an den oben genannten Orten und zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.

Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.

Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die Liste vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Der Wähler muss diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die Legislativwahlen eingeschrieben waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.

Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.

Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das Wahlrecht entzogen wurde.

Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.

Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.

 

Rosport, den 11. August 2022

Der Schöffenrat

Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

Arbeiten am Trinkwassernetz

Mitteilung an die Einwohner der Ortschaft Osweiler

Bedingt durch Arbeiten am Trinkwassernetz ist am Dienstag, den 26. Juli 2022 die Trinkwasserzufuhr von 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr unterbrochen. Wir bitten Sie, die nötigen Wasserreserven anzulegen. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

Rosport, den 22. Juli 2022

Travaux au réseau de l’eau potable

Avis aux habitants de la localité d’Osweiler

Des travaux au réseau de l’eau impliquent que l‘alimentation en eau potable sera coupée le mardi 26 juillet 2022 de 14.00 heures jusqu’à 17.00 heures environ. Nous vous prions de vous approvisionner avec les réserves d’eau nécessaires.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 22 juillet 2022

Brandgefahr /Risque d’incendie

Brandgefahr /Risque d’incendie

Eine Kombination aus hohen Temperaturen, anhaltender Trockenheit und starkem Wind kann dazu führen, dass sich Brände rasch entwickeln. Außerdem ist der Boden zu trocken, so dass sich Flammen schnell ausbreiten könnten.

Grillen sie nur an speziell dafür ausgewiesenen Stellen und achten Sie darauf, wenn sie die Feuerstelle verlassen, dass das Feuer komplett erloschen ist. Feuer oder Grillen an Waldrändern ist komplett zu unterlassen. Werfen Sie keine Zigarettenstummel aus dem Autofenster. Diese können in trockenen Wiesen Brände auslösen.

Wenn Sie ein entstehendes Feuer entdecken, melden Sie es bei der Feuerwehr und gebe Sie eine möglichst genaue Standortbeschreibung.

Une combinaison de températures hautes, de sécheresse prolongée et de vents forts peut provoquer le développement rapide des feux. De plus, le sol est trop sec et les flammes peuvent se développer rapidement.

Ne faites des barbecues que dans des endroits spécialement désignés à cet effet et veillez à ce que le feu soit complètement éteint lorsque vous quittez le lieu. Les feux et les barbecues en bord de forêt sont à éviter complètement. Ne jetez pas de mégots de cigarettes par la fenêtre de votre voiture.Ceux-ci peuvent déclencher des incendies dans les herbes sèches.

Si vous découvrez un feu, signalez-le aux pompiers et donnez une description aussi précise que possible de la localisation.

AVIS AU PUBLIC ¦ Eau

AVIS AU PUBLIC ¦ Eau

 Déclenchement d’une phase de vigilance

“Phase de sensibilisation”

Pour prévenir une pénurie d’eau potable durant la canicule nous vous prions d’éviter les activités suivantes:

 • remplissage de piscines privées et piscines hors sol (p.ex. gonflables) ou plans d’eau privés
 • renouvellement d’eau dans les piscines privées
 • lavage de véhicules (sauf dans les stations de lavage professionnelles )
 • lavage de trottoirs, garages, cours et façades

 • utilisation d’un nettoyeur à haute pression
 • fonctionnement de fontaines (sauf les fontaines fonctionnant en circuit fermé)
 • irrigation de pelouses, parcs, cimetières et terrains de sports à l’exception de nouvelles plantations
 • réfrigération de denrées alimentaires et boissons sous eau

Plus d’infos : www.waasser.lu

2022-07-15 Avis – phase-de-sensibilisation (FR)

“Sensibilisierungsphase”

Um Trinkwasserknappheit während trockenen Perioden mit hohen Temperaturen vorzubeugen, möchten wir Sie gerne dazu aufrufen freiwillig auf folgende Aktivitäten zu verzichten:

 • Befüllen von privaten oder aufblasbaren Schwimmbecken sowie private Teiche, Behälter,…
 • Wassererneuerung in privaten Schwimmbecken
 • Autowäsche (professionelle Autostraßen sind erlaubt)
 • Reinigung von Gehwegen, Garagen, Fassaden oder sonstigen Außenanlagen
 • Hochdruckreinigung
 • Betrieb von Springbrunnen (Springbrunnen mit geschlossener Zirkulation sind erlaubt)
 • Bewässerung von Rasen, Parkanlagen, Friedhöfen und Sportplätzen
 • Kühlen von Ess- und Trinkwaren unter laufendem Wasser

Mehr Infos: www.waasser.lu

2022-07-15 Avis – phase-de-sensibilisation (DE)

Pressecommuniqué

Pressecommuniqué

Heimat deele mir Iech mat, datt de Gemengerot no der Demission vum Romain Osweiler als Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech a senger haiteger Sitzung:

– dem Grand-Duc d’Stéphanie Weydert vun Mompech, Schäffen, fir d’Nominatioun op de fraïe Posten vum Buergermeeschter,

an

– der Inneministesch den Tom Leonardy, Conseiller vun Dickweiler , fir d’Nominatioun op de fraïe Posten vum Schäffen

proposéiert huet.

Sou wéi d’Fusiounsgesetz et virgesaït, setzt de Schäfferot sech da bis zu de nächste Walen aus 2 gewielte Vertrieder aus der Sektioun Mompech (Stéphanie Weydert, Jos Schoellen) an aus 2 gewielte Vertrieder aus der Sektioun Rouspert (Patrick Hierthes, Tom Leonardy) zesummen.

De Romain Osweiler bleift bis zur Vereedegung, déi fir Ufank September virgesinn ass, am Amt.

Matgedeelt vun der Gemeng Rouspert-Mompech, de 14. Juli 2022

 

 

Administration communale de Rosport-Mompach

Secrétariat communal

730066-200

secretariat@rosportmompach.lu

Spring Water Triathlon

Spring Water Triathlon

Sehr geehrte Einwohner,

Aufgrund des „Spring Water Triathlon“ am Sonntag, den 24. Juli 2022, wird die Nationalstraße „RN10“ von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr in folgenden Ortschaften für jeglichen Verkehr gesperrt: Rosport (teilweise), Hinkel, Borner-Mühle, Born und Moersdorf (teilweise).

Zwischen den einzelnen Rennen können die Anwohner von Born und Hinkel das Dorf über die eingerichteten Umleitungen erreichen oder verlassen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

2022 07 13 AVIS – Rosport – Spring Water Triathlon

RGTR – Télégramme 487_2022_Rosport – Spring Water Triathlon 2022

Chers habitants,

En raison du « Spring Water Triathlon » le dimanche 24 juillet 2022, la route nationale « RN10 » sera barrée à toute circulation à partir de 9:30 heures jusqu’à 18:30 heures dans les localités suivantes : Rosport (en partie), Hinkel, Born-Moulin, Born et Moersdorf (en partie).

Entre les différentes épreuves, les riverains de Born et de Hinkel peuvent rejoindre ou quitter le village via les déviations mises en place.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 13 juillet 2022

Le Service technique

2022 07 13 AVIS – Rosport – Spring Water Triathlon

RGTR – Télégramme 487_2022_Rosport – Spring Water Triathlon 2022

Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

Born – Problemer um Waasserreseau

+++UPDATE+++
De Problem am Waasserresau ass behuewen.
Merci fir Är Gedold.
——————————
Wéinst Problemer um Waasserreseau hunn d’Awunner vu Bur kee Waasser. Dëst betrëfft folgend Strooss:
 
– Haaptstrooss (Hausnummer 41, 41A, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 60 & 62)
 
Mir informéieren Iech soubal Dir d’Waasser erëm kënnt benotzen.
 
Merci fir Äert Versteesdemech.

Neue Nummerierung der RGTR-Linien am 17. Juli 2022

Neue Nummerierung der RGTR-Linien am 17. Juli 2022

Seit dem Jahr 2016 hat sich das RGTR-Busnetz ständig weiterentwickelt. Es wurde schrittweise in verschiedenen Phasen umstrukturiert, um langfristig die Mobilität der Nutzer zu verbessern. Diese Umstrukturierung wird am 17. Juli 2022 mit der Einführung der letzten Phase der Reorganisation zu Ende gehen, die mit einer neuen Nummerierung der Linien im gesamten RGTR-Netz einhergeht.

Diese neue Nummerierung besteht aus verschiedenen Zahlen, die eine bestimmte Funktion haben, je nachdem, ob es sich um die erste, zweite oder letzte Zahl handelt.

Die 1. Zahl gibt die Hauptachse an, in der die Buslinien verkehren:

 • 1XX : Norden
 • 2XX : Osten (Echternach)
 • 3XX : Osten (Wasserbillig)
 • 4XX : Osten (Remich)
 • 5XX : Süden (Thionville)
 • 6XX : Süden (Esch-sur-Alzette)
 • 7XX : Süden (Pétange)
 • 8XX : Westen (Steinfort)
 • 9XX : Westen (Redange)

Die 2. Zahl gibt die verschiedenen Arten von Dienstleistungen an:

 • X0X: Die Expresslinien verkehren auf den Hauptachsen und sollen die wichtigsten Zentren mit der Stadt Luxemburg oder der Nordstad verbinden. Diese Linien haben in der Regel nur eine Haltestelle pro Ort.
 • X1X: Die primären regionalen Linien sind die Hauptlinien auf einer Achse, die im Gegensatz zu den Expresslinien alle Haltestellen bedienen und die Verbindungen in der Region sicherstellen.
 • X2X: Die sekundären regionalen Linien haben denselben Zweck, führen aber oft nicht zum Endziel der Achse.
 • X5XDie Querverbindungen sind starke Linien, die die wichtigsten Zentren der verschiedenen Regionen miteinander verbinden, ohne durch die Stadt Luxemburg zu führen.
 • X3X – X4X – X6X – X7X – X8X – X9X: Die lokalen Linien verbinden ländliche Regionen mit einem oder mehreren wichtigen Zentren.

Unter folgendem Link erhalten Sie weitere Informationen über die geplante Neuorganisation des RGTR-Netzwerks: www.rgtr.lu

Unten finden Sie eine Tabelle, in der die alten und neuen Nummern der öffentlichen Linien gegenübergestellt werden. Die alten Nummern und Fahrpläne bleiben bis einschließlich 16. Juli 2022 gültig. Die neuen Nummern und Fahrpläne der Linien werden ab dem 17. Juli 2022 morgens in Betrieb genommen.

Die Schulbuslinien werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Nouvelle numérotation des lignes RGTR à partir du 17 juillet 2022

Depuis l’année 2016, le réseau des bus RGTR a été en constante évolution. Il a été progressivement réorganisé en différentes phases afin d’améliorer à long terme la mobilité des usagers. Cette restructuration arrivera à son terme en date du 17 juillet 2022 avec la mise en place de la dernière phase de réorganisation, accompagnée d’une nouvelle numérotation des lignes de l’intégralité du réseau RGTR.

Cette nouvelle numérotation se compose de différents chiffres qui ont une fonction déterminée suivant qu’il s’agit du 1er, 2e ou dernier chiffre.

Le 1er chiffre indique l’axe principal dans lesquelles les lignes de bus circulent :

 • 1XX : Nord
 • 2XX : Est (Echternach)
 • 3XX : Est (Wasserbillig)
 • 4XX : Est (Remich)
 • 5XX : Sud (Thionville)
 • 6XX : Sud (Esch-sur-Alzette)
 • 7XX : Sud (Pétange)
 • 8XX : Ouest (Steinfort)
 • 9XX : Ouest (Redange)

Le 2e chiffre indique les différents types de services:

 • X0X: Les lignes express desservent les axes principaux et sont destinées à relier les pôles majeurs à la Ville de Luxembourg ou la Nordstad. Ces lignes, en général n’ont qu’un arrêt par localité.
 • X1X: Les lignes régionales primaires représentent les lignes principales d’un axe, contrairement aux express, elles desservent tous les arrêts et assurent les connexions dans la région.
 • X2X: Les lignes régionales secondaires ont la même vocation, mais souvent ne passent pas par la destination finale de l’axe.
 • X5X: Les lignes transversales sont des lignes fortes qui relient les pôles majeurs des différentes régions sans passer par la Ville de Luxembourg.
 • X3X – X4X – X6X – X7X – X8X – X9X: Les lignes locales relient les régions rurales à un ou plusieurs pôles importants.

Pour obtenir plus d’informations concernant le projet de réorganisation du réseau RGTR, vous pouvez consulter le lien suivant : www.rgtr.lu

Veuillez trouver ci-après le tableau comparant les anciens et nouveaux numéros des lignes publiques. Les anciens numéros et horaires restent valables jusqu’au 16 juillet 2022 inclus. Les nouveaux numéros et horaires des lignes entrent en service dès le 17 juillet 2022 au matin.

Les lignes scolaires seront publiés ulterieurement.

Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Sehr geehrte Einwohner,

Nach einer erfolgreichen Testphase während den Sommerferien im vergangenen Jahr, führen wir das Konzept des „autofreien Sauerparks“ dieses Jahr fort.

Von Samstag, dem 16. Juli 2022, bis einschließlich Mittwoch, dem 14. September 2022, wird die Zufahrt zur „Rue du Barrage“ in Rosport in beiden Richtungen für Fahrzeuge verboten, mit Ausnahme von Anwohnern und deren Lieferanten, sowie von Fahrrädern, Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen.

 Als Ausgleich wird in der „Rue Neuve“ ein provisorischer Parkplatz neben der Tankstelle eingerichtet. Von dort gelangen die Besucher zu Fuß in den „Sauerpark“.

In der „Rue de la Gare“ sind zwei Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert.

Für weitere Informationen: 73 00 66-211 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen einen angenehmen Aufenthalt im „Sauerpark“.

Rosport, den 30. Juni 2022

Der Schöffenrat

2022-06-30 AVIS – Rosport – Autofräie Sauerpark

Chers habitants,

Après une phase de test réussie pendant les vacances d’été de l’année passée, nous tenons à remettre en place le concept du « Sauerpark sans voitures ».

Du samedi 16 juillet 2022 jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 inclus, l’accès à la « Rue du Barrage » à Rosport sera interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, de cycles ainsi que de tracteurs et de machines agricoles.

En contrepartie, un parking provisoire sera aménagé dans la « Rue Neuve » à côté de la station-service, depuis lequel les visiteurs auront accès à pied au « Sauerpark ».

Dans la « Rue de la Gare », deux emplacements seront réservés aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus de renseignements : 73 00 66—211 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un agréable séjour au „Sauerpark“.

Rosport, le 30 juin 2022

Le collège des bourgmestre et échevins

2022-06-30 AVIS – Rosport – Autofräie Sauerpark

Triathlon Echternach – Routes barrées à Osweiler

Triathlon Echternach – Routes barrées à Osweiler

Sehr geehrte Einwohner,

Die Gemeinde Rosport-Mompach unterstützt und fördert den Sport. Dies bedeutet, dass es während gewissen Zeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.

Bedingt durch die 36. Auflage des „Triathlon International Echternach“, wird es am Samstag, den 2. Juli 2022 ab 12.30 Uhr, bis voraussichtlich 19.15 Uhr, zu Änderungen der Verkehrsordnung in Osweiler kommen.

Betroffen sind die Straßen „Rue de Rodenhof“, „Rue Principale“, „Rue de Dickweiler“ und „Rue Poeppelbaach“. Die entsprechenden Sperrzeiten finden Sie auf dem Plan. 

Das Dorfzentrum bleibt ständig über die Ortschaft Herborn zugänglich und über die „Rue Principale“ in Richtung Dickweiler durchfahrbar.

Um einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, Ihre Fahrzeuge gegebenenfalls im Vorfeld an einem freien Ort zu parken.

Änderungen im öffentlichen Transport finden Sie weiter unten.

Das mobile Recylingzenter in Echternach schließt anlässlich ausnahmsweise schon um 12.00 Uhr. Letzter Einlass ist um 11.30 Uhr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis !

——————————–

Chers habitants,

La commune de Rosport-Mompach soutient et promeut le sport. Cela signifie qu’il peut y avoir des restrictions de circulation pendant certaines périodes.

En raison de la 36e édition du « Triathlon International Echternach », la circulation sera restreinte à Osweiler le samedi 2 juillet 2022 à partir de 12h30 jusqu’à 19h15 probablement.

Les rues concernées sont la « Rue de Rodenhof », la « Rue Principale », la « Rue de Dickweiler » et la « Rue Poeppelbaach ». Vous trouverez les heures de fermeture correspondantes sur le plan.

Afin de garantir le bon déroulement de la manifestation sportive, nous vous prions, le cas échéant, de stationner vos véhicules à l’avance à un endroit libre.

Le centre du village reste accessible en permanence par la localité de Herborn et traversable par la « Rue Principale » en direction de Dickweiler.

Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées aux transports publics.

Le centre de recyclage mobile d’Echternach fermera exceptionnellement à 12h00. La dernière entrée est prévue à 11h30.

Merci de votre compréhension !

 

 

Aweiung vum éischte Geo-Pad am Land

Aweiung vum éischte Geo-Pad am Land

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech op d’Aweiung vum éischte Geo-Pad am
Mëllerdall UNESCO Global Geopark,

de 7. Juli 2022 zu Rouspert an der „Hëlt“, dem Geosite vum Joer

a Präsenz
• vum Minister fir Tourismus, Lex Delles, a
• vum Minister fir Energie a Landesplanung, Claude Turmes.

16:15 : Treffpunkt um Parking beim Sauerpark zu Rouspert (http://g-o.lu/3/MIox)
16:30 : Begréissung a Presentatioun vum Geo-Pad „Hëlt“.

Duerno stousse mir zesumme mat engem Patt Wäin aus der „Hëlt“ un.

En Deel vum Wee gëtt ofgaangen. Dofir biede mir Iech, entspriechend Schong unzedoen. Fir
déi Leit, déi net gutt ze Fouss sinn, bidde mir en Transfert vum Treffpunkt op de Patt un.
Deelt eis wgl. bei Ärer Umeldung mat, ob Dir d’Navette wëllt huelen.

Umeldung :
Mellt Iech wgl. bis spéitstens den 1. Juli ënnert folgender Telefonsnummer un : +352 / 26 87 82 -1
oder per E-mail : info@naturpark-mellerdall.lu

Virowend vu Nationalfeierdag

Virowend vu Nationalfeierdag

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus der Gemeng Rouspert-Mompech,

heimat sidd Dir ganz häerzlech invitéiert fir un de Festlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag, mëttwochs, den 22. Juni 2022, zu Rouspert deelzehuelen.

Programm:

19.10 Auer

– Treffpunkt beim Campus scolaire et sportif „Am Bongert“ zu Rouspert a Cortège mat de Museke vu Bur, Hierber, Rouspert an Uesweller

19.30 Auer

– TE DEUM zu Rouspert an der Kierch

– Offiziellen Deel bei der Gemeng mat Usprooch vum Buergermeeschter

– Medailleniwwerreeschung

– Musikaleschen Encadrement vun de Sauerquakerten

– Uschléissend Volleksfest mat der Moselle Valley Brass Band am Park bei der Gemeng

Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt.

De Schäfferot

Romain OSWEILER

Stéphanie WEYDERT

Patrick HIERTHES

Joseph SCHOELLEN

Nationalfeierdag

Pressecommuniqué

Pressecommuniqué

Heimat deele mer Iech mat, datt de Romain Osweiler an der haiteger Sitzung dem Gemengerot matgedeelt huet, datt hie vu sengem Mandat als Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech aus perséinleche Grënn demissionéiert. Hie bleift weider Member vum Gemengerot bis zum Enn vun der Legislaturperiod.

De genauen Zäitpunkt vun der Demissioun gëtt no Récksprooch mam Schäfferot matgedeelt.

Matgedeelt vun der Gemeng Rouspert-Mompech, den 18. Mee 2022

ŠKODA Tour de Luxembourg 2022

Éischt Hëllef

D’Formatioun vun 16 Stonne gëtt op lëtzebuergesch gehalen a behinhalt theoretesch a praktesch Cours’en. Fir eng Attestatioun vum Éischt Hëllefs Cours ze kréien gëtt d’Präsenz an eng aktiv Bedeelegung an all Cours gefuerdert. D’Formatioun behandelt folgend Sujet’en: 

 • Accidenter a Wonnen
 • Verbrennungen a Verbänn
 • Bluddungen a Frakturen
 • Bewosstlosegkeet a stabil Säitlag
 • Otmung a Reanimatioun
 • Häerz, Defibrillateur (DSA) a Kannerreanimatioun
 • Ausdoen vun engem Motorradshelm 

D’Formatioun fënnt den 18. a 25. Juni 2022 vun 8:00 bis 17:00 Auer zu Uesweller am Centre culturel „A Lannen“ statt. 

Aschreiwung an weider Informatiounen fannt Dir op www.cours.cgdis.lu.

De Flyer kënnt Dir Iech hei ukucken: Flyer – Éischt-Hëllefs-Cours

Mëllerdall goes UNESCO

Mëllerdall goes UNESCO

Als Partnergemeng vum NGPM si mir frou Iech matdeelen ze kënnen, datt den Natur- & Geopark Mëllerdall an d’Weltnezwierk vun den UNESCO Global Geoparks opgeholl gouf. Dëst Netzwierk besteet elo aus 117 Memeren aus 46 verschidde Länner. Och mir soen heimat am Numm vum NGPM jidderengem Merci, deen zu dëser Kandidatur bäigedroen huet.

Dëst ass nämlech eng wichteg Etapp, net nëmme fir den NGPM, mee och fir Lëtzebuerg, well eis Regioun all Joers immens vill Leit aus dem Ausland unzitt. Mir sinn houfreg drop, eng Partnergemeng vum UNESCO Global Geopark Mëllerdall ze sinn!

Als NGPM-Partnergemeinde sind wir stolz bekannt zu geben, dass der Natur- & Geopark Mëllerdall offiziell in das Netzwerk der UNESCO Global Geoparks integriert wurde. Das Netzwerk hat jetzt 117 Mitglieder aus 46 verschiedenen Ländern. Auch wir möchten uns an dieser Stelle im Namen des NGPM bei allen bedanken, die zum Erfolg der Bewerbung beigetragen haben.

Dies ist ein entscheidender Schritt, nicht nur für die NGPM, sondern auch für Luxemburg, da die Region jedes Jahr viele Menschen aus aller Welt anzieht. Wir sind stolz darauf, eine Partnergemeinde des UNESCO Global Geopark Mëllerdall zu sein!

En tant que commune partenaire NGPM, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que le Natur- & Geopark Mëllerdall a officiellement été intégré dans le réseau des UNESCO Global Geoparks. Le réseau est désormais de 117 membres de 46 pays différents. Au nom du NGPM, nous profitons de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de la candidature.

Ceci représente une étape cruciale, non seulement pour le NGPM, mais aussi pour le Luxembourg, puisque la région attire tous les ans de nombreuses personnes venant des quatre coins du monde. Nous sommes très fiers d’être une commune partenaire du UNESCO Global Geoparl Mëllerdall!

As an NGPM partner municipality, we are proud to announce that the Natur- & Geopark Mëllerdall has officially been admitted into the UNESCO Global Geoparks network. The network now consists of 117 members from 46 different countries. In the name of the NGPM, we would like to take this opportunity to thank all those who contributed to the success of the application.

This is a crucial step, not only for the NGPM, but also for Luxembourg, as the region attracts many people from all over the world every year. We are very proud to be a partnering municipality of UNESCO Global Geopark Mëllerdall!

Problemer um Waasserreseau

Problemer um Waasserreseau

Wéinst Problemer um Waasserreseau hunn d’Awunner vu Bur kee Waasser. Dëst betrëfft folgend Stroossen: 

– Haaptstrooss (23, 24, 25, 27, 28, 30 & 32)

– Neie Wee (2 & 4) 

Merci fir Äert Versteesdemech.

Kino Owend – Eng Äerd

Kino Owend – Eng Äerd

(LU) Kinoaktiounsowend mat dem Film „Eng Äerd“

Den 22.03.2022 um 19:00 Auer am Trifolion zu Iechternach an den 19.04.2022 um 19:00 Auer am Centre Culturel Cruchten zu Noumer.

Aschreiwen ass obligatoresch iwwer www.engaerd.lu oder engaerd@cell.lu.
Film op LU mat FR & EN Ënnertitelen. Sprooch vum Owend un d’Participanten ugepasst.

(FR) Soirée Ciné-action avec le film „Eng Äerd“

Le 22.03.2022 à 19h00 au Trifolion à Echternach et le 19.04.2022 à 19h00 au Centre Culturel Cruchten à Nommern.

Inscriptions obligatoires sur le site www.engaerd.lu ou engaerd@cell.lu.

Film en LU avec sous-titres en FR & EN. Langue soirée selon participants.

Conflit en Ukraine – Résolution du conseil communal

Conflit en Ukraine – Résolution du conseil communal

Dans sa séance d’aujourdhui, le conseil communal a pris une résolution dans le cadre du conflit en Ukraine.

De Mëtteg huet de Gemengerot eestëmmeg eng Resolutioun zu der Situatioun an der Ukrain gestëmmt.
Desweideren huet de Gemengerot eestëmmeg folgend finanziell Aiden fir d’Ukrain accordéiert
2.500,00 € – Croix-Rouge luxembourgeoise
2.500,00 € – Unicef Luxembourg
2.500,00 € – Care Luxembourg
2.500,00 € – SOS-Villages d’Enfants Monde Luxembourg asbl
2.500,00 € – Caritas Luxembourg
2.500,00 € – Médecins Sans Frontières Luxembourg
Total : 15.000,00 €
Wann Dir och d’ukrainesch Bevëlkerung ënnerstëtze wëllt, kënnt Dir z. B. en Don u folgend Hëllefsorganisatioune maachen:
1. Croix-Rouge – LU52 1111 0000 1111 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine »
2. UNICEF – LU38 1111 0000 1818 0000, mam Vermierk « urgenceukraine2022 »
3. CARE – LU28 1111 2588 1923 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine »
4. SOS-Kinderdörfer – LU65 1111 0050 0053 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine 2022 »
4. CARITAS – LU34 1111 0000 2020 0000, mam Vermierk « Crise en Ukraine »
5. MSF – LU75 1111 0000 4848 0000, mam Vermierk « Appel Fonds d’Urgence“
___________________________________
🇩🇪 ➡Am heutigen Nachmittag hat der Gemeinderat einstimmig eine Resolution zu dem Konflikt in der Ukraine beschlossen. Die Resolution kann auf der Internetseite der Gemeinde heruntergeladen werden.
Desweiteren hat der Gemeinderat einstimmig folgende finanzielle Hilfen für die Ukraine beschlossen:
2.500,00 € – Croix-Rouge luxembourgeoise
2.500,00 € – Unicef Luxembourg
2.500,00 € – Care Luxembourg
2.500,00 € – SOS-Villages d’Enfants Monde Luxembourg asbl
2.500,00 € – Caritas Luxembourg
2.500,00 € – Médecins Sans Frontières Luxembourg
Total : 15.000,00 €
Wenn auch Sie die ukrainische Bevölkerung unterstützen möchten, können Sie dies z.B. mit einer Spende an folgende Hilfsorganisationen machen:
1. Croix-Rouge – LU52 1111 0000 1111 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine »
2. UNICEF – LU38 1111 0000 1818 0000, mit dem Vermerk « urgenceukraine2022 »
3. CARE – LU28 1111 2588 1923 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine »
4. SOS-Kinderdörfer – LU65 1111 0050 0053 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine 2022 »
5. CARITAS – LU34 1111 0000 2020 0000, mit dem Vermerk « Crise en Ukraine »
6. MSF – LU75 1111 0000 4848 0000, mit dem Vermerk « Appel Fonds d’Urgence“

ŠKODA Tour de Luxembourg 2022

Virtual-Reality – Expo 2020 Dubai

Das Tudor-Museum lädt Sie zu einer Veranstaltung der besonderen Art ein. Im interaktiven Museum erleben Sie den Luxemburger Pavillon der Weltausstellung in Dubai in Form einer virtuellen Realität.

Dieses Projekt findet dank einer Initiative des Ministeriums für Digitalisierung statt.

Mehr Information finden Sie unter www.musee-tudor.lu.

Le Musée Tudor vous invite à un événement d’un genre particulier. Dans le musée interactif, vous découvriez le pavillon luxembourgeois de l’exposition universelle de Dubaï sous forme de réalité virtuelle. 

Ce projet a lieu grâce à une initiative du Ministère de la Digitalisation. 

Vous trouverez plus d’informations sur www.musee-tudor.lu.

Studentenjobs 2022

Studentenjobs 2022

Die Gemeinde Rosport-Mompach stellt Studenten während der Sommerferien in diesem Jahr ein. Interessenten können Ihr Bewerbungsschreiben ab dem 14. März 2022 auf der Gemeinde abholen oder auf www.rosportmompach.lu herunterladen.

Die Bewerbungen müssen bis spätestens Freitags, den 15. April 2022 14:00 Uhr auf der Gemeinde abgegeben werden. Die Einstellungen werden nach dem Verfahren „first come, first served“ vorgenommen. Studenten, die bisher noch nie als Student bei der Gemeinde gearbeitet haben, wird Vortritt gewährt.

La commune de Rosport-Mompach a l’intention d’engager des étudiants pendant les vacances d’été 2022 pour les besoins du service technique. Les candidats intéressés peuvent retirer leur demande à la commune à partir du 14 mars 2022 ou bien la télécharger sur www.rosportmompach.lu.

Les demandes complètes doivent être déposées à la commune au plus tard le vendredi 15 avril 2022 jusqu’à 14:00 heures. Le recrutement se fera selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Tout étudiant qui n’a pas travaillé auparavant comme étudiant auprès de la commune sera priorisé.

Les rues au féminin

Les rues au féminin

LOOSST EIS AM MÄERZ D’FRAE MÉI SIICHTBAR MAACHEN

Am Kader vum internationalen Fraendag, den 8. Mäerz 2022, mécht d’Gemeng Rouspert-Mompech bei der Aktioun „Les rues au féminin“ mat, déi vum Conseil National des Femmes zu Lëtzebuerg an Zesummenaarbecht mam SYVICOL proposéiert gëtt.

Folgend Stroossen kréien vum 8. bis den 31. Mäerz 2022 e symboleschen Numm:

 • Zu Rouspert: Rue Henri Tudor –> Rue Ruth Bader Ginsburg

Ruth BADER-GINSBURG (1933-2020): Riichterin assesseure beim Ieweschte Geriichtshaff vun de Vereenegte Staaten vun Amerika

 • Zu Mompech: Um Buer –> Rue Aline Mayrisch De Saint-Hubert

Aline MAYRISCH DE SAINT-HUBERT (1874-1947): Engagéiert Feministin, Grënnerin vun der éischter Fraenorganisatioun zu Lëtzebuerg

 • Zu Uesweiler: Rue Poeppelbaach –> Rue Nelly Flick

Nelly FLICK (1902-1963): Affekotin, Fraerechtlerin

 • Zu Méischdref: Op der Faer –> Rue Marguerite Thomas-Clement

Marguerite THOMAS-CLEMENT (1886-1979): Porte-parole fir d’Fraen an der Chamber vun 1919 bis 1931, déi éischt Fra an der Chamber

Liest Iech hei den détailléierte Pressedossier duerch: Les rues au féminin – Dossier de presse – 2022

PENDANT LE MOIS DE MARS RENDONS LES FEMMES PLUS VISIBLES! 

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2022, la commune de Rosport-Mompach participe à l’action proposée par le Conseil National des Femmes au Luxembourg, en collaboration avec le SYVICOL „Les rues au féminin“.

Du 8 au 31 mars 2022, une dénomination symbolique est donnée aux rues suivantes:

 • à Rosport: Rue Henri Tudor –> Rue Ruth Bader Ginsburg

Ruth BADER-GINSBURG (1933-2020): Juge assesseure de la Cour suprême des États-Unis

 • à Mompach: Um Buer –> Rue Aline Mayrisch De Saint-Hubert

Aline MAYRISCH DE SAINT-HUBERT (1874-1947): Féministe engagée, fondatrice de la première organisation de femmes au Luxembourg

 • à Osweiler: Rue Poeppelbaach –> Rue Nelly Flick

Nelly FLICK (1902-1963): Avocate, défenseuse des droits de la femme

 • à Moersdorf: Op der Faer –> Rue Marguerite Thomas-Clement

Marguerite THOMAS-CLEMENT (1886-1979): la première femme entre au parlement, la porte-parole des femmes au parlement de 1919 à 1931

Lisez le communiqué de presse complet ici: Les rues au féminin – Dossier de presse – 2022

Pressecommuniqué vum Auslands- an Europaministère / Communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et européennes

Pressecommuniqué vum Auslands- an Europaministère / Communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et européennes

Den Auslands- an Europaministere begréisst d’Solidaritéit vun de Lëtzebuerger Bierger an déi enorm Ënnerstëtzung vu sämtlechen Initiativë fir de Leit an der Ukrain ze hëllefen.

Leit, déi Wunnengen oder en Haus ubidden wëllen, fir Ukrainer bei sech opzehuelen, si gebieden d’Hotline vun der Caritas an der Croix-Rouge, mat Ënnerstëtzung vum Famillje– an Integratiounsministère, op den + 352 621 796 780 unzeruffen oder si per Mail un ukraine@zesummeliewen.lu ze kontaktéieren.

Méi Informatioune kënnt Dir hei noliesen: Pressecommuniqué 

Fiche d’information sur le centre d’accueil Kirchberg pour personnes de l’Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères et européennes salue la générosité de la population luxembourgeoise et les nombreuses initiatives visant à soutenir les efforts humanitaires en Ukraine.

Tous les résidents luxembourgeois qui ont offert ou proposent d’héberger des ressortissants ukrainiens à leur domicile sont invités à contacter la Hotline gérée par Caritas et la Croix-Rouge avec le soutien du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région au +352 621 796 780 ou à s’adresser par email à ukraine@zesummeliewen.lu.

Plus d’informations: Pressecommuniqué

Fiche d’information sur le centre d’accueil Kirchberg pour personnes de l’Ukraine

Update – Route barrée „Momperwee“ à Herborn

Update – Route barrée „Momperwee“ à Herborn

UPDATE – 03/03/2022 : 

D’Streck ass muer, Freides den 4. Mäerz 2022 ab 8:00 Auer fir den Trafic nees op. 

Merci fir Äert Versteesdemech.

En raison de travaux d’asphaltage, la rue « Momperwee » à Herborn sera barrée à toute circulation (jusqu’à l’intersection avec le CR370 – croisement direction Mompach) du mercredi 2 mars 2022 à partir de 7.00 heures jusqu’au vendredi 4 mars 2022 au plus tard.

Le trafic sera dévié via Osweiler, à l’exception des lignes de bus, qui passeront par le chemin rural « Op den Heeden » pour rejoindre leurs itinéraires ordinaires (voir verso).

L’entrepreneur veillera à ce que les habitants du « Momperwee » aient accès à leurs propriétés dans les meilleures conditions possibles et que les camions poubelles puissent enlever les déchets.

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser au Service technique : 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 21 février 2022

Le Service technique

 ————————————————————–

Bedingt durch Asphaltierungsarbeiten wird die Straße „Momperwee“ in Herborn (bis zur Kreuzung mit dem CR370 – Richtung Mompach) ab Mittwoch, den 2. März 2022 um 7.00 Uhr bis spätestens Freitag, den 4. März 2022, für den gesamten Verkehr gesperrt sein.

Der Verkehr wird über Osweiler umgeleitet, mit Ausnahme der Buslinien, welche über den Feldweg „Op den Heeden“ zu ihrer ursprünglichen Strecke umgeleitet werden (siehe Rückseite).

Den Einwohnern des „Momperwee“ wird während dieser Zeit ein bestmöglicher Zugang zu ihren Grundstücken gewährleistet und die Müllabfuhr wird ebenfalls sichergestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst: 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rosport, den 21. Februar 2022

Der technische Dienst

AVIS – Herborn – Route barrée Momperwee – asphaltage PAP Momperwee

RGTR – AVIS – Momperwee CR135 Herborn

Relais pour la vie 2022

Relais pour la vie 2022

D’Gemeng Rouspert-Mompech invitéiert Iech, fir um Relais Pour La Vie 2022 deelzehuelen.

Fir matzemaache musst Dir Iech just op der Gemeng umellen. Duerno kritt Dir en Dossard per Mail geschéckt an engagéiert Iech, Iech de Weekend vum 26. an 27. Mäerz 2022 sportlech ze betätegen (lafen, trëppelen, Vëlo fueren).

D’Gemeng iwwerhëlt d’Fraisë fir d’Aschreiwung, déi an d’Fonge fir d’Kriibsfuerschung investéiert ginn.

Mir géingen eis iwwer Äert Engagement freeën.

Umellen kënnt Dir Iech bis den 18. Mäerz 2022 op der Gemeng per Mail un jonas.franz@rosportmompach.lu.

FLYER – RELAIS POUR LA VIE 2022 (LU)

La commune de Rosport-Mompach vous invite à participer au Relais pour la Vie 2022.

Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès de l’administration communale. Par après vous recevez un dossard par courriel et vous vous engagez à pratiquer du sport (course à pied, marche, vélo) le weekend du 26 au 27 mars 2022. L’administration communale prend en charge les frais d’inscription, qui sont investis dans les fonds pour la recherche sur le cancer.

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre engagement.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 mars 2022 auprès de l’administration communale par courriel  jonas.franz@rosportmompach.lu.

FLYER – RELAIS POUR LA VIE 2022 (FR)

Solidaritéit mat der Ukraine

Solidaritéit mat der Ukraine

Léif Matbierger*innen,

E militäreschen Iwwerfall op en demokratescht Land wéi d’Ukraine kënnen an dierfe mir net akzeptéieren!

Tragesch Szenen spillen sech de Moment an engem europäesche Land of. Familjen ginn auserneen gerappt an dausende Bierger sinn op der Flucht. Eis Gedanken si bei hinnen.

Jidder eenzelnen kann aktiv hëllefen!

z.B. duerch Spenden un international Hëllefsorganisatiounen.

Mir als Gemeng Rouspert-Mompech wëllen iwwer dëse Wee eis Solidaritéit mam ukrainesche Vollék zum Ausdrock bréngen a wäerten eis Responsabilitéit iwwerhuelen.

#WeStandWithUkraine

 _________________________________________________________

Chers concitoyennes et concitoyens,

Une attaque militaire sur un pays démocratique comme l’Ukraine ne peut aucunement être acceptée.

Des scènes tragiques se déroulent en ce moment dans un pays européen. Des familles entières sont déchirées et des milliers de personnes sont en fuite. Nos pensées sont avec eux.

Chacun(e) peut venir en aide de manière active, comme par exemple par un don à une des organisations internationales certifiées.

La Commune de Rosport-Mompach exprime par ce biais sa plus grande solidarité avec le peuple ukrainien et saura également prendre ses responsabilités et participer à l’aide.

#WeStandWithUkraine