Route barrée – Herborn

Route barrée – Herborn

Nous vous informons que la rue « Momperwee » à Herborn sera barrée à toute circulation jusqu’à l’intersection avec le CR370 (croisement direction Mompach) du lundi 3 mai 2021 à partir de 9.00 heures jusqu’au jeudi 29 juillet 2021 au plus tard.

Le trafic sera dévié via Osweiler, à l’exception des lignes de bus, qui passeront par le chemin rural « Op den Heeden » pour rejoindre leurs itinéraires ordinaires (voir verso).

L’entrepreneur veillera à ce que les habitants du « Momperwee » aient accès à leurs propriétés dans les meilleures conditions possibles et que les camions poubelles puissent enlever les déchets. 

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser au Service technique : 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension.

2021-04-19 AVIS – PAP Momperwee – Route barrée

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Straße “Momperwee” in Herborn bis zur Kreuzung mit dem CR370 (Richtung Mompach) ab Montag, den 3. Mai 2021 um 9.00 Uhr bis spätestens Donnerstag, den 29. Juli 2021, für den gesamten Verkehr gesperrt wird.

Der Verkehr wird über Osweiler umgeleitet, mit Ausnahme der Buslinien, welche über den Feldweg “Op den Heeden” zu ihrer ursprünglichen Strecke umgeleitet werden (siehe Rückseite).

Den Bewohnern des “Momperwee” wird während dieser Zeit ein bestmöglicher Zugang zu ihren Grundstücken gewährleistet und die Müllabfuhr wird ebenfalls sichergestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst: 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken für Ihr Verständnis.

2021-04-19 AVIS – PAP Momperwee – Route barrée

Update – Travaux routiers à Osweiler

Update – Travaux routiers à Osweiler

Sehr geehrte Einwohner,

Aufgrund von verlängerten Straßenbauarbeiten kann die Bushaltestelle „Duerfplaz“ in Osweiler von Freitag, den 16. April 2021 bis zum Ende der Bauarbeiten nicht an der gewohnten Stelle angefahren werden. Es wird eine temporäre Bushaltestelle eingerichtet.

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken.

Wir danken für ihr Verständnis.

Rosport, den 15. April 2021

Der technische Dienst

2021-04-15 Avis – Stroossenaarbechten – Osweiler – Duerfplaz

2021-04-16 RGTR – Rectificatif – Osweiler – arrêt Duerfplaz

Chers habitants,

En raison de travaux routiers prolongés, l’arrêt de bus « Duerfplaz » à Osweiler ne sera pas accessible à son emplacement habituel du vendredi 16 avril 2021 jusqu’à la fin des travaux. Un arrêt provisoire sera mis en place.

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 15 avril 2021

Le Service technique

2021-04-15 Avis – Stroossenaarbechten – Osweiler – Duerfplaz

2021-04-16 RGTR – Rectificatif – Osweiler – arrêt Duerfplaz

 

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF Lëtzebuerg fiert d’nächst Woch mat senger “Porte-à-Porte” Campagne weider, dëst am Respekt vun den Gestes barrières. 

Bei dëser Campagne gi si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hir Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun dëser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett.

UNICEF Lëtzebuerg huet all déi néideg Mesure geholl, vir d’Sécherheet vum Public an hire Mataarbechter ze garantéieren. D’Mataarbechter sinn instruéiert ginn, wéi si sech ze verhalen hunn a folgend Moossname goufen en place gesat:

 • Si hunn en Teppech vun 2 m dobäi, dee si bei der Hausdier ausrulle fir ze weisen datt si deen néidegen Ofstand anhalen.
 • Si hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.
 • Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, huet en bis elo ëmmer misse vun Hand op dem Tablett ënnerschreiwen. Fir de Kontakt op e Minimum ze reduzéieren, huet den Donateur elo 2 Méiglechkeeten:
  • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en hirem Mataarbechter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z‘aktivéieren.
  • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z‘ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d‘Tablett virdrun desinfizéiert .

Weiderhi sinn och hir allgemeng Informatioune gülteg, wéi een d’Mataarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

 • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
 • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat eisem Numm a Logo un.

D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.

Weider Informatiounen fannt Dir op: www.unicef.lu 

Travaux forestiers entre Steinheim & Rosport

Travaux forestiers entre Steinheim & Rosport

Chers habitants,

En vue d’une amélioration de la sécurité routière entre Steinheim et Rosport, tant pour les usagers de la RN10 que pour les cyclistes, des travaux forestiers sont indispensables. La RN10 et la piste cyclable PC3 seront barrées à toute circulation du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 au plus tard.

Pendant cette période, une déviation via Dickweiler sera mise en place. Les cyclistes seront déviés via Ralingen-Edingen-Minden (Allemagne).

Nous vous remercions de votre compréhension.

Avis – Bëschaarbechten – Steenem-Rouspert

RGTR – Telegramme – Rosport – Steinheim – Rectificatif

Sehr geehrte Einwohner,

Um die Verkehrssicherheit zwischen Steinheim und Rosport zu verbessern, sowohl für die Nutzer der RN10 als auch für Radfahrer, sind Forstarbeiten unerlässlich. Die RN10 sowie der Radweg PC3 werden von Dienstag, den 6. April 2021, bis spätestens Freitag, den 16. April 2021, für den gesamten Verkehr gesperrt.

Während dieser Zeit wird eine Umleitung über Dickweiler eingerichtet. Die Radfahrer werden über Ralingen-Edingen-Minden (Deutschland) umgeleitet.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Avis – Bëschaarbechten – Steenem-Rouspert

RGTR – Telegramme – Rosport-Steinheim – Rectificatif

Klibberen an der Gemeng

Klibberen an der Gemeng

D’Kanner gi vun dësem Freideg u klibberen. Dofir passt besonnech gutt op am Stroosseverkéier an adaptéiert Är Vitesse an den Uertschaften. Villmools Merci. 

A partir de ce vendredi, les enfants parcourent les rues en faisant cliqueter leurs crécelles. Prêtez donc une attention particulière dans le trafic routier. Merci beaucoup. 

Grouss Botz 2021

Grouss Botz 2021

Grouss Botz 2021

Zesumme fir eng propper Gemeng

Depart ass e Samschdeg, den 10. Abrëll 2021 tëscht 9:00 a 9:30 Auer beim “ale Précoce” 2, Rue d’Echternach L-6557 zu Dickweiler oder bei der “aler Gemeng” 10, Um Buer L-6695 zu Mompech

All Participant kritt eng Weebeschreiwung an e Picknick mat op de Wee.

Mellt Iech wgl. bis e Mëttwoch, den 7. Abrëll 2021 per Telefon 73 00 66—209 oder per Mail  reception@rosportmompach.lu un, a sot eis:

 • Zu wéi vill Dir kommt (1 Haushalt)?
 • Vu wou aus Dir wëllt starten (Dickweiler oder Mompech)?
 • Wat fir e Bréidchen mir Iech kënnen offréieren: Ham, Zoossiss oder Kéis.

Dës Manifestatioun fënnt am Respekt vun den aktuelle Covid-19 Mesure statt a gëtt vun der Ëmwelt-, Verkéiers– a Klimakommissioun zesumme mam Service forestier vun der Gemeng Rouspert-Mompech organiséiert.

 Merci fir Äer Participatioun. 

Grand nettoyage 2021

Ensemble pour une commune propre

Le départ aura lieu le samedi, le 10 avril 2021 entre 9h00 et 9h30  auprès de « l’ancien précoce” 2, Rue d’Echternach L-6557 à Dickweiler ou auprès de “l’ancienne commune” 10, Um Buer L-6695 à Mompach

Chaque participant recevra un itinéraire et un pique-nique à emporter.

Veuillez vous inscrire jusqu’au mercredi 7 avril 2021 à la commune par téléphone 73 00 66—209 ou par courriel reception@rosportmompach.lu et nous renseigner:

 • Combien de personnes de votre ménage participeront?
 • Votre point de départ (Dickweiler ou Mompach)?
 • Quel sandwich nous pouvons vous proposer: jambon, salami ou fromage.

Cette manifestation aura lieu dans le respect des mesures sanitaires contre le COVID-19 et sera organisée par la Commission de l’environnement, des transports en commun et équipe climat en collaboration avec le Service forestier de la commune de Rosport-Mompach.

Merci pour votre participation.

 

Relais pour la Vie 2021

Relais pour la Vie 2021

Mir soen all de Participanten déi um Relais pour la Vie 2021 deelgeholl hunn e grousse Merci. Insgesamt hunn 116 Persoune matgemaach an et goufen 1.955,00€ un de Relais pour la Vie gestëft.
D’Gemeng huet d’Aschreiwungskäschte vun all de Participanten iwwerholl a konnt esou och en Don vun 1.740,00€ maachen.
Update – Travaux routiers à Osweiler

Travaux routiers à Osweiler

Chers habitants,

En raison de travaux routiers, l’arrêt de bus « Duerfplaz » à Osweiler ne sera pas accessible à son emplacement habituel du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021. Un arrêt provisoire sera mis en place.

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Avis – Stroossenaarbechten – Osweiler – Duerfplaz

RGTR – Telegramme – Osweiler – Arrêt Duerfplaz

Sehr geehrte Einwohner,

Aufgrund von Straßenbauarbeiten kann die Bushaltestelle „Duerfplaz“ in Osweiler von Dienstag, den 6. April 2021 bis voraussichtlich Freitag, den 16. April 2021 nicht an der gewohnten Stelle angefahren werden. Es wird eine temporäre Bushaltestelle eingerichtet.

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken.

Wir danken für ihr Verständnis.

Avis – Stroossenaarbechten – Osweiler – Duerfplaz

RGTR – Telegramme – Osweiler – Arrêt Duerfplaz

Studentenjobs

Studentenjobs

FERIENJOBS FÜR STUDENTEN (m/w) 2021

Die Gemeinde Rosport-Mompach stellt Studenten während der Sommerferien in diesem Jahr ein.

Interessenten können Ihr Bewerbungsschreiben ab dem 15. März 2021 auf der Gemeinde abholen oder auf www.rosportmompach.lu herunterladen.

Die Bewerbungen können ab dem 30. März 2021 14:00 auf der Gemeinde abgegeben werden.

EMPLOIS DE VACANCES POUR LES ÉTUDIANTS (m/f) 2021

La commune de Rosport-Mompach a l’intention d’engager des étudiants pendant les vacances d’été 2021 pour les besoins du service technique.

Les candidats intéressés peuvent retirer leur demande à la commune à partir du 15 mars 2021 ou bien la télécharger sur www.rosportmompach.lu.

Les demandes complètes peuvent être remises aux bureaux de la commune à partir du 30 mars 2021 à 14:00 heures.

 

Membership – Mayors for peace

Membership – Mayors for peace

Mayors for Peace ass eng international Organisatioun vu Gemengen a Stied, déi sech der Friddensaarbecht, virun allem der atomaren Ofrëschtung, ugeschloss hunn. D’Organisatioun ass 1992 op Initiative vum deemolege Buergermeeschter vun Hiroshima, Takeshi Araki, gegrënnt ginn. 

Aus der Iwwerleeung, dat d’Buergermeeschtere fir d’Sécherheet an d’Liewe vun hiren Bierger verantwortlech sinn, probéieren d’Mayors for Peace Afloss op déi weltwäit Verbreedung vun Atomwaffen ze huelen an dës ze verhënneren. 

Säit dem 1. Mäerz 2021 ass d’Gemeng Rouspert-Mompech och Member vun dëser Organisatioun. 

Bis elo sinn iwwer 8000 Stied a Gemengen aus 165 Länner weltwäit dem Netzwierk bäigetrueden. Lëtzebuerg ass mat iwwer 60 Gemengen vertrueden an steet domadder un zweeter Plaz am Ranking vun den europäeschen Länner mat de meeschten Participanten.

Les rues au féminin

Les rues au féminin

LOOST EIS AM MÄERZ D’FRAE MÉI SICHTBAR MAACHEN

Am Kader vum internationale Fraendag, den 8. Mäerz 2021, mécht d’Gemeng Rouspert-Mompech bei der Aktioun „Les rues au féminin“ mat, déi vum Conseil National des Femmes zu Lëtzebuerg an Zesummenaarbecht mam SYVICOL proposéiert gëtt.

zwou Stroossen kréien vum 8. bis den 31. Mäerz 2021 e symboleschen Numm:

Rue Henri Tudor zu Rouspert    ->    Rue Marguerite Thomas-Clement

Um Buer zu Mompech                   ->    Rue Nelly Flick

MARGUERITE THOMAS-CLEMENT (1886-1979)

Porte-parole fir d’Fraen an der Chamber vun 1919 bis 1931

1919 : Di éischt Fra an der Chamber

Marguerite Thomas-Clement, vu Beruff Schoulmeeschtesch, gëtt bei den éischte allgemenge Walen 1919 als éischt Fra vu véier Kandidatinnen op der Wielerlëscht an d’Chamber gewielt.

An der Chamber schwätzt si Themen un, déi meeschtens vun der Lëtzebuerger Gesellschaft aus den 20er Joren ignoréiert ginn. 

Si mécht op di schlecht Aarbechtskonditiounen a Gehälter vun de Fraen opmierksam déi an der Stolindustrie schaffen. Si kritiséiert di miserabel Situatioun vun de staatlechen Hëllefskräften, féiert erfollegräich eng Motioun an fir de Verkaf vun Alkohol ze reduzéieren a gëtt Porte-parole fir d’Fraen an deem si di bedauerlech hygienesch Zoustänn an der Maternité denoncéiert. Si zéckt och net fir sech fir d’Prostituéierten anzesetzen, déi an de Fraeprisong kommen well se ustiechend Krankheeten hunn.

Nelly Flick  1902 – 1963

Affekotin, Fraerechtlerin

Gebierteg vun Esch-Uelzecht, huet d‘Nelly Flick laang zu Lamadeleine gelieft, wou hire Papp Direkter an de Minière war. No hirem Droit-Studium am Frankräich, huet si 1928 den Eed als Affekotin ofgeluecht. Wa si wärend hirer Kandheet vill vum schwéiere Liewen vun den ausgebeuten Aarbechter matkritt huet, huet den Affekotinneberuff si op di nach méi grouss Ausbeutung vun de Fraen opmierksam gemaach.

Si ass mam Misär vu Fraen aus alle Gesellschaftsklassen konfrontéiert ginn a mat der onwierdeger Situatioun wou se per Gesetz festgehale goufen. Si denoncéiert di Ongerechtegkeeten déi an de Gesetzer verankert sinn a mécht aus hirem Asaz fir d’Fraerechter hiren Haaptuleies.

1934 gëtt si an de Gemengerot vun der Stater Gemeng gewielt, wou si hire Fräiheetsgeescht behält an hire Kampf am Interessi vun de Fraen fortsetzt. Mat der däitscher Besatzung gëtt si vun hire Funktiounen entlooss an a Schlesien deportéiert. Sie kënnt 1945 erëm an hëllt hir Aarbecht um Barreau an am Gemengerot nees op.

Vu Mäerz bis August 1945, gëtt si Member vun der Assemblée Consultative genannt, déi d’Chamber bis zu den éischten Walen nom Krich ersetzt.

PENDANT LE MOIS DE MARS RENDONS LES FEMMES PLUS VISIBLES!

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2021, la commune de Rosport-Mompach participe à l’action proposée par le Conseil National des Femmes du Luxembourg, en collaboration avec le SYVICOL « Les rues au féminin ».

Du 8 au 31 mars 2021, une dénomination symbolique est donnée aux deux rues suivantes:

Rue Henri Tudor à Rosport      ->      Rue Marguerite Thomas-Clement

Um Buer à Mompach                  ->      Rue Nelly Flick

MARGUERITE THOMAS-CLEMENT (1886-1979)

La porte-parole des femmes au parlement de 1919 à 1931

1919 : La première femme entre au parlement

 

L’institutrice Marguerite Thomas-Clement, une des quatre candidates sur les listes, est élue au parlement lors des premières élections tenues selon le suffrage universel. La première députée luxembourgeoise restera la seule jusqu’en 1931.

 

Elle aborde au parlement des sujets qui sont le plus souvent ignorés dans la société luxembourgeoise des années 20. Elle attire l’attention sur les mauvaises conditions de travail et de rémunération des femmes travaillant dans la sidérurgie. Elle critique la situation misérable des auxiliaires de l’État, introduit avec succès une motion pour réduire la vente d’alcool et se fait « porte-parole des femmes » lorsqu’elle dénonce les conditions d’hygiène déplorables à la maternité de la capitale. La députée n’hésite pas non plus à défendre les prostituées emprisonnées pour raison de maladies contagieuses à la prison des femmes.

Nelly Flick  1902 – 1963

Avocate, défenseuse des droits de la femme

Née à Esch-sur-Alzette, Nelly Flick vit longtemps à Lamadeleine où son père est directeur de minières. Après ses études de droit en France, elle prête le serment d’avocat en 1928. Si, dans son jeune âge, elle avait côtoyé la vie dure des ouvriers exploités, son métier d’avocate lui apprend que les femmes des ouvriers l’étaient davantage. Elle est confrontée avec les misères des femmes de toutes les classes sociales et les situations indignes dans lesquelles les lois les tiennent.

Elle dénonce les injustices ancrées dans les lois et fait, de la défense de la cause féminine, son cheval de bataille.

Élue au conseil communal de la Ville de Luxembourg en 1934, elle garde sa grande indépendance d’esprit et continue sa bataille pour les intérêts de la femme. Avec l’occupation allemande, vient sa destitution de ses fonctions et sa déportation en Silésie. Elle rentre en 1945 et reprend son travail au Barreau et au conseil communal.

Elle est désignée comme membre de l’Assemblée Consultative, qui remplace le parlement jusqu’aux premières élections nationales de mars à août 1945.

Sensibilisierung – Biomüll

Sensibilisierung – Biomüll

In unserer Gemeinde wurden im Jahr 2005 rund 270 kg/Einwohner/Jahr Hausabfälle durch die Müllabfuhr erfasst. 2015 waren es noch rund 220 kg/Einwohner/Jahr. Trotz des Rückgangs der Abfallmenge ist das Vermeidungs- und Verwertungspotenzial noch nicht ausgegeschöpft.

Wie die vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur  2020 durchgeführte Restabfallanalyse zeigt, machen organische Abfälle einen großen Anteil dessen, was noch in der grauen Mülltonne landet.

Deshalb bietet die Gemeinde Rosport-Mompach Ihnen die Möglichkeit an, eine Biotonne zur Erfassung von organischen Küchenabfällen und krautigen Gartenabfällen zu benutzen. 

Liichtmëssdag

Liichtmëssdag

Haut gi d’Kanner aus der Gemeng liichten. 

Passt w.e.g. op d’Kanner op an adaptéiert Är Vitesse an den Uertschaften.

Merci fir Äert Versteesdemech. 

Handicap international – Activité porte-à-porte

Handicap international – Activité porte-à-porte

Handicap International reprend ses activités de porte-à-porte dans les communes du Grand-Duché en s’adaptant aux mesures COVID. Les équipes de collecteurs passeront à Rosport-Mompach la semaine du 25 janvier 2021.

Les équipes de collecteurs sont facilement identifiables grâce à leurs tenues aux couleurs de Handicap International et à leurs badges d’identification. Par souci de transparence et de sécurité, les soutiens financiers se font exclusivement par domiciliations bancaires via des tablettes. Les équipes de collecteurs de Handicap International ne collectent jamais d’argent en espèces.

Une distanciation de deux mètres sera appliquée au moyen d’un tapis qui sera déroulé devant la porte de chaque habitant et le port du masque sera obligatoire. Il n’y aura aucun contact physique entre les équipes et les habitants, les signatures se feront sans contact par envoi d’un SMS.

En cette période difficile liée à la crise sanitaire, l’objectif est d’obtenir le soutien mensuel de nouveaux donateurs afin de poursuivre les actions en faveur des personnes les plus vulnérables à travers le monde.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page suivante : https://handicap-international.lu/fr/comment-reconnaitre-les-collecteurs-de-hi

Vacance de poste

Vacance de poste

L’administration communale de Rosport-Mompach se propose d’engager pour les besoins de son service technique, équipe « bâtiments et manifestations »

un salarié à tâche manuelle (maçon) avec DAP (ancien CATP) m/f (100%)

(délibération du conseil communal du 16 décembre 2020, approbation ministérielle du 11 janvier 2021, réf. : 711/21)

rémunéré suivant le groupe de salaire C (avec possibilité d’avancer au groupe de salaire E) de la convention collective des salariés de la commune de Rosport-Mompach.

Les pièces suivantes sont à joindre à la demande :

 • une demande d’emploi motivée ;
 • une notice biographique détaillée avec photo récente ;
 • un extrait récent de l’acte de naissance ;
 • un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
 • une copie du permis de conduire (le permis de conduire C/CE constitue un avantage) ;
 • une copie de la carte d’identité ou du passeport ;
 • une copie des certificats et diplômes d’études et de formation requis.

Les candidats s’engagent à devenir membre du corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et à suivre les formations y relatives.

Les candidatures sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rosport-Mompach, 9, Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport, pour le 19 février 2021 au plus tard. Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération.

Rosport, le 23 janvier 2021

Le collège des bourgmestre et échevins.

Poubellen eidel machen

Poubellen eidel machen

Duerch e technesche Problem ginn d’Poubellen an der Gemeng, déi haut (15. Januar 2021) net konnten eidel gemaach ginn, muer (16. Januar 2021) eidel gemaach.
Merci fir Äert Versteesdemech.

Chrëschtbeemercher sammelen

Chrëschtbeemercher sammelen

Léif Bierger,

D’Gemeng Rouspert-Mompech bitt Iech zwou Plazen un, wou Dir Äre Chrëschtbeemche kënnt entsuergen.

Grünschnittdeponie zu Giischt

Depot fir Holzhackschnitzel zu Hierber

Dës betrëfft net déi Dierfer, wou e Veräin sech em d’Asammele vun de Beemercher këmmert.

Hei kënnt Dir den Avis noliesen, deen Dir Ufank nächster Woch an Ärer Bréifboîte fannt:

2021-01-11 Avis Beemercher

Merci fir Äert Versteesdemech.

Schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer

Schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer

Léif Bierger,

D’Gemeng Rouspert-Mompech wënscht Iech schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer. 🎄

Chers habitants,

La commune de Rosport-Mompach vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année. ☃️

Liebe Bürger,

Die Gemeinde Rosport-Mompach wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 🎅🏼

Drénkwaasser

Drénkwaasser

No Récksprooch mam Waasserwirtschaftsamt kann d‘Drénkwaasser an den Uertschaften Mompech, Hierber, Méischdref a Giwenech nees konsuméiert ginn.

Et muss awer mindestens 10 Minutten ofgekacht ginn.

De „Communiqué de presse“ kënnt Dir hei noliesen:

Communiqué de presse – Précisions

Merci fir Äert Versteesdemech.

Avis – Drénkwaasser

Avis – Drénkwaasser

D‘Awunner aus den Uertschaften Hierber, Méischdref, Mompech a Givenich sollen wegl. guer kee Waasser vum Krunn drénken.

D‘Gemeng deelt sou séier wéi méiglech mat, wann d‘Waasser rëm konsuméiert ka ginn.

Bis dohin, wegl. kee Waasser konsuméieren.

Zousaz zu der Drénkwaassersituatioun:

Communiqué de presse

Reorganisatioun vum RGTR Reseau

Reorganisatioun vum RGTR Reseau

De François Bausch, Vize-Premier a Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten invitéiert Iech, eng vu senge 4 Presentatiounen zu der Reorganisatioun vum RGTR Reseau zu kucken. 

Wéinst der aktueller sanitärer Situatioun ginn dës Versammlungen net wéi geplangt an de Gemengen ofgehalen, mee Dir kënnt dës online am Livestream um Site www.transports.lu kucken. 

Dir kënnt Är Froen am Viraus an och live per Email op folgend Adresse eraschécken: communication@mmtp.etat.lu . 

De Minister beäntwert d’Froe live wärend der Presentatioun. D’Presentatioune ginn op folgenden Daten diffuséiert, Livestream ab 19h00: 

 • Mëttwochs, den 18. November 2020 – Regioun Ettelbréck
 • Mëttwochs, de 25. November 2020 – Regioun Wolz
 • Donneschdes, de 26. November 2020 – Regioun Réimech
 • Mëttwochs, de 9. Dezember 2020 – Regioun Hesper

Iwwersetzungen op Franséisch si virgesinn, ausser fir d’Regioun Réimech (op Däitsch).  

Klima- an Naturschutz an Ärer Gemeng

Klima- an Naturschutz an Ärer Gemeng

Eng virtuell Konferenz mam Carole Dieschbourg zum neien Naturpark a Klimapakt 2.0. 

D’Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung an de Schäfferot invitéieren Iech op eng virtuell Presentatioun vum neien Naturpark a Klimapakt 2.0. 

Wéini: Freiden, den 11. Dezember 2020 vun 14:00 bis 16:00. 

Wou: Iwwer Livestream um Internetsite www.emwelt.lu an op der Facebooksäit vum Ëmweltministère. 

Programm: 

– Presentatioun vum Naturpark a vum Klimapakt 2.0

– Diskussioun op Basis vun de gestallte Froen oder Reflexiounen déi iwwer Email live kënnen era geschéckt ginn. 

D’Heinzelmännercher – Äre Service de proximité

D’Heinzelmännercher – Äre Service de proximité

Service de Proximité

Le Service de Proximité est un service d’aide pour les seniors et les personnes dépendantes, nous intervenons à votre domicile sur rdv au sein des communes de : Beaufort, Berdorf, Consdorf, Echternach, Heffingen, Larochette et de Waldbillig 

Nouveaux tarifs (à partir du 01/04/2018)

14 € de l’heure par ouvrier

4 €   de l’heure par machine

Contact Service de Proximité 

Tél.: 28 80 80

Les travaux effectués sont variés 

 • Hiver

Déblayage de la neige, salage, ramassage des feuilles mortes, taille des haies, plantations, débroussaillage, etc.

 • Printemps-été

Nettoyage haute pression à l’extérieur, préparation de la terre (fraise, motoculteur), plantation du potager, entretien de la pelouse

débroussaillage, taille des haies, garde de votre maison pendant vos vacances

 • Automne

Ramassage des feuilles mortes, plantations, repiquage

 • Toute saison

Interventions en sanitaire, travaux de bricolage, petites rénovations, Divers

Vous pouvez nous contacter via :

 www.mellerdall.cigr.lu

– Mail: mellerdall@cig.lu

– Tél.: 28 80 80

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF Lëtzebuerg deelt mat, dat si d’nächst Woch mat hierer “Porte à Porte” Campagne weiderfiert, dëst am Respekt vun de Gestes barrières a sanitäre Mesure

Bei dëser Campagne ginn si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hier Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn, sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun der Organisation ze ginn. Dëst gëtt iwwert en Tablett gemach. 

Wéi erkennt een en UNICEF-Mataarbechter? 

– Si huelen keng Suen

– Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat eisem Numm a Logo un

– D’Inscriptioun gëtt iwwert en Tablett gemach an net op Pabeier. 

Wéider Informatiounen fannt Dir hei: www.unicef.lu/unicefteam 

 

Wonschengel

Wonschengel

Wonschengel

Gidd Engel an schenkt engem Kand ee Wonsch fir d’Chrëschtzäit.

Fir weider Informatiounen mellt Iech beim Office Social op der Telefonsnummer 26 72 00 91