Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

HAUPTKRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON FINANZHILFEN NACH DER FLUTKATASTROPHE VOM 14. UND 15. JULI 2021

Zusätzlich zu den Finanzhilfen der Versicherungsgesellschaften sowie des Familienministeriums, ist es möglich einen Antrag auf kommunale Beihilfe zu stellen. 

Dabei handelt es sich um eine Hilfer der Deckung der Kosten für unbedingt notwendige Reparaturen und den Erwerb von Grundbedarfsgütern im Zusammenhang mit dem Hauptwohnsitz.

Dem Antrag bei der Gemeinde müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

 1. Eine Kopie des Bescheids der Versicherung;
 2. Eine Kopie des Bescheids des Familienministeriums.

Faltblatt – Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe

Antrag auf eine kommunale finanzielle Beihilfe

PRINCIPES D’OBTENTION D’AIDES FINANCIERES SUITE AUX INONDATIONS DU 14 ET 15 JUILLET 2021

En plus des aides financières fournies par les compagnies d’assurance et le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, il est possible de demander une aide auprès de la Commune. 

L’aide financière est destinée uniquement au rééquipement de première nécessité des personnes sinistrées qui ont leur résidence principale au lieu de sinistre.

La demande adressée à la commune doit être accompagnée des documents suivants:

 1. Une copie du certificat d’assurance;
 2. Une copie de la décision du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Flyer – Aides financières suite aux inondations

Demande en vue de l’obtention d’une aide financière

Journée de la commémoration nationale

Journée de la commémoration nationale

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale Gedenkdag 2021, e Sonndeg, den 10. Oktober 2021, zu Méischdref an zu Rouspert deelzehuelen. D’Awunner si gebieden hir Fändelen erauszehänken.

Programm:

 • 9:15 Auer – Nidderleeë vun enger Gerbe beim Monument zu Méischdref
 • 10:00 Auer – Nidderleeë vun enger Gerbe beim Monument zu Rouspert
 • 10:30 Auer – Mass zu Rouspert

De Schäfferot

Romain Osweiler, Buergermeeschter

Stéphanie Weydert, Schäffen

Patrick Hierthes, Schäffen

Jos Schoellen, Schäffen

Route barrée à Herborn

Route barrée à Herborn

En raison de travaux routiers, la rue « Haaptstrooss » à Herborn sera barrée à toute circulation du mercredi 6 octobre à partir de 7.00 heures jusqu’au jeudi 7 octobre 2021 vers 17.00 heures.

Les travaux auront lieu sur un tronçon allant du croisement « Momperwee/Haaptstroos » jusqu’à la maison n° 4.

Une déviation sera affichée sans avoir des répercussions au niveau des lignes des bus.

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier et vous remercions de votre compréhension.

———————————— 

Aufgrund von Straßenbauarbeiten in Herborn wird die Straße „Haaptstrooss“ ab Mittwoch, den 6. Oktober 2021 ab 7:00 Uhr bis Donnerstag, den 7. Oktober 2021 gegen 17:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Betroffen ist der Teilabschnitt ab der Kreuzung „Momperwee/Haaptstrooss“ bis zum Haus n° 4.

Eine Umleitung wird ausgeschildert, ohne dass die Buslinien beeinträchtigt werden.

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken und danken für Ihr Verständnis.

Mount vum Bongert

Mount vum Bongert

Streuobstwiesen (lux. „Bongerten“) mit ihren hochstämmigen Obstbäumen sind typische und charakteristische Bestandteile unserer Kulturlandschaft. Sie gehören zu unserem kulturellen und natürlichen Erbe und prägen die Region Mëllerdall.

Seit jeher wird das hochwertige Obst der „Bongerten“ für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt. Auch heute noch veredeln lokale Produzenten das Obst zu leckeren und regionaltypischen Produkten von sehr hoher Qualität (Apfelsaft,Edelbrände, Apfelwein etc.).

Mit dem „Mount vum Bongert“ feiert der Natur- und Geopark Mëllerdall im Oktober die für uns so wichtigen Streuobstwiesen und ihre Produkte.
Während des „Mount vum Bongert“ gibt es verschiedene Angebote zum Thema der Obstbäume: von themenspezifischen Menus in lokalen Restaurants bis hin zu Aktivitäten für Groß und Klein.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen: Natur- a Geopark Mëllerdall

_________________________

Les vergers (lux. « Bongerten ») avec leurs arbres fruitiers à haute tige sont des éléments typiques et caractéristiques de notre paysage culturel. Ils font partie de notre patrimoine culturel et naturel et caractérisent la région du Mëllerdall.

Les fruits de hautes qualités des « Bongerten » ont toujours été utilisés à des fins très diverses. Aujourd’hui encore, les producteurs locaux raffinent les fruits pour en faire des produits délicieux et régionaux de très haute qualité (jus de pomme, eaux-de-vie, cidre, etc.).

Avec le « Mount vum Bongert », qui aura lieu  endant le mois d’octobre, nous célébrons les vergers et leurs produits, qui sont si importants pour nous.

Pendant le « Mount vum Bongert », différentes activités auront lieu autour du thème des vergers : des menus à thèmes dans les restaurants locaux ainsi que des activités pour petits et grands.
Vous trouverez toutes les informations concernant les événements sur le lien suivant : Natur- a Geopark Mëllerdall

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Zesumme géint d‘Liewensmëttelverschwendung!

All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten a laanscht d’Weeër ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken, fir de Jus auszepressen oder domat Kompott oder Gebeess ze kachen.

D’Saach huet awer een Hoken: Plécken, ouni d’Erlabnes vum Proprietär ze hunn, ass verbueden. D’Léisung? D’Aktioun „Gielt Band“, déi de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung zesumme mam Syndikat vun de Lëtzebuerger Stied a Gemengen (Syvicol) an d’Liewe geruff huet. D’Gemenge kënnen – mat engem giele Band – déi Uebstbeem zeechnen, déi hinne gehéieren an deenen hir Friichte vun der Ëffentlechkeet gepléckt däerfe ginn. De Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung bedeelegt sech mat deene Beem, déi ënnert senger Opsiicht stinn, un der Aktioun.

Gielt Band: pléckt dëst Uebst!

Wann d’Uebst zeideg ass, fir gepléckt ze ginn, da ginn déi betraffe Beem mat engem giele Band (aus Kotteng, also recycléierbar) markéiert, an duerno ka jiddwereen, ouni de Proprietär virdrun ze froen, dës Friichte gratis fir säi private Gebrauch plécken – woubäi e sech u verschidde Verhalensreegelen hale muss. Domat bekämpft een net nëmmen aktiv d’Verschwendung vu Liewensmëttel, mee et léiert een och, dës Liewensmëttel wäertzeschätzen. Ausserdeem ass d’Verschaffen an d’Konservéiere vum Uebst eng gutt Manéier, eis Traditiounen an eisen Knowhow um Liewen ze erhalen.

Gielt Band“-Charta fir Leit, déi Uebst plécke wëllen
 • Nëmmen d’Uebst vun engem Bam, dee mat engem giele Band markéiert ass, däerf gepléckt ginn.
 • Et ass verbueden, op de Bam ze klammen oder eng Leeder ze benotzen.
 • De Bam däerf net beschiedegt ginn.
 • D’Uebst ass fir de Privatgebrauch bestëmmt.
 • Pléckt nëmmen déi Quantitéit un Uebst, déi Dir braucht.
 • Hannerloosst d’Natur an deem selwechten Zoustand, an deem Dir se virfonnt hutt.
 • Blockéiert keng Zoufaarten.
 • Dir pléckt op Är eege Verantwortung.

 

Repair Café Mëllerdall

Repair Café Mëllerdall

Repair Café Mëllerdall – Infoabend

Finden Sie heraus, was hinter den Repair Cafés steckt und wie Sie sich als Freiwillige/r engagieren können!

Sie haben Spaß daran, Dinge zu reparieren und anderen Menschen Ihr Wissen zu vermitteln oder wollen bei der Organisation helfen? Dann kommen Sie vorbei. Ziel diese Infoabends ist es, ein Netzwerk von Freiwilligen aufzubauen, um regelmäßig Repair Cafés in der Region zu organisieren!

Anmeldungen unter info@naturpark-mellerdall.lu oder 26 87 82 91.

————————————–

Repair Café Mëllerdall – Séance d’information

Découvrez ce qui se cache derrière les Repair Cafés et comment vous pouvez vous impliquer en tant que bénévole !

Vous aimez réparer des choses et partager vos connaissances avec d’autres personnes ou vous voulez aider à l’organisation ? Alors, venez. L’objectif de cette soirée d’information est de constituer un réseau de bénévoles pour organiser régulièrement des Repair Cafés dans la région !

Inscrivez-vous sur info@naturpark-mellerdall.lu ou au 26 87 82 91.

Finanzhilfen / Aides financières / Ajuda financeira

Finanzhilfen / Aides financières / Ajuda financeira

HAUPTKRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON FINANZHILFEN
NACH DER FLUTKATASTROPHE VOM 14. UND 15. JULI 2021

Nach den Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli 2021, von denen die Gemeinden Echternach und Rosport-Mompach schwer betroffen waren, hat die luxemburgische Regierung eine einmalige Solidaritätsaktion ins Leben gerufen, um bestimmte dringende Ausgaben der Opfer zu decken.

Darüber hinaus wurde in den betroffenen Gemeinden eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit diesem Faltblatt möchten die Schöffenräte die betroffenen Bürger an die wichtigsten Schritte zur Beantragung von Finanzhilfen erinnern.

Faltblatt – Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe

Antrag auf eine kommunale finanzielle Beihilfe

PRINCIPES D’OBTENTION D’AIDES FINANCIERES SUITE AUX INONDATIONS DU 14 ET 15 JUILLET 2021

Suite aux inondations du 14 et 15 juillet 2021 qui ont gravement touché les communes d’Echternach et de Rosport-Mompach, le gouvernement luxembourgeois a mis en place une action de solidarité ponctuelle pour parer à certaines dépenses urgentes des sinistrés.

Par ailleurs, une collecte de fonds a été mise en place dans les communes concernées. Moyennant le présent flyer, les collèges échevinaux souhaitent rappeler aux citoyens concernés les principales phases pour obtenir des aides financières.

Flyer – Aides financières suite aux inondations

Demande en vue de l’obtention d’une aide financière

PRINCÍPIOS DE OBTENÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DEVIDO ÀS INUNDAÇÕES DO 14 E 15 DE JULHO DE 2021

Após as inundações de 14 e 15 de julho de 2021, que afetaram gravemente as Comunas de Echternach e Rosport-Mompach, o governo do Luxemburgo implementou uma ação pontual de solidariedade para cobrir certas despesas urgentes dos sinistrados. Além disso, foi criada uma angariação de fundos nas comunas em questão.

Com este folheto, os colégios dos burgomestres e dos vereadores desejam relembrar aos cidadãos interessados as principais etapas da obtenção de uma ajuda financeira.

Flyer – Ajuda financeira após as inundações

Pedido de assistência financeira

Clean Up Day Mëllerdall – Hike & Clean

Clean Up Day Mëllerdall – Hike & Clean

Fir d’Wanderweeër an der Regioun Mëllerdall – Kleng Lëtzebuerger Schwäiz nach méi schéin ze maachen, gëtt de Samschden, den 18. September 2021 de Clean Up Day Mëllerdall organiséiert.

Getrei nom Motto „Hike & Clean“ gëtt un dësem Dag an der Regioun Dreck op de Wanderweeër agesammelt.

Setz Iech als Grupp vu Wander-Kolleegen zesummen a mellt Iech per Mail un info@mullerthal.lu oder per Telefon um 72 04 57 1 beim ORT un.

Méi Informatioune kënnt Dir hei noliesen: Clean Up Days Mëllerdall

Pour rendre les sentiers de randonnée de la Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise encore plus attractifs, l’action Clean Up Day Mëllerdall sera lancée le samedi, 18 septembre 2021

Selon la devise Hike & Clean, vous pourriez ramasser des ordures se trouvant le long des sentiers de randonnée. 

Mettez sur place votre groupe d’amis rando et inscrivez-vous en tant que groupe auprès d’ORT par courriel à info@mullerthal.lu ou par téléphone 72 04 51 7.

Vous pouvez lire plus d’informations ici: Clean Up Days Mëllerdall

Schoulrentrée 2021/2022

Schoulrentrée 2021/2022

Mir wënschen sämtleche Schüler, dem Léierpersonal an dem Personal aus de Maison Relaisen eng flott Rentrée.

Passt wegl Är Vitesse an den Dierfer a virun allem bei a ronderëm d’Schoulen un.

Nous souhaitons à tous les élèves, au personnel enseignant et au personnel des Maisons Relais une bonne rentrée scolaire. 

Veuillez adapter votre vitesse dans les villages et surtout dans les alentours des écoles.

Schoulbuet 2021-2022

Schoulbuet 2021-2022

De neie Schoulbuet ass do! 

Dir fannt all d’Informatiounen zur Schoulorganisatioun an zum Schoultransport an der neier Editioun vum Schoulbuet.

Vill Freed beim Duerchliesen an eng gutt Rentrée! 

Le nouveau Schoulbuet est arrivé!

Vous trouvez toutes les informations sur l’organisation et le transport scolaire dans la nouvelle édition du Schoulbuet

Bonne lecture et bonne rentrée scolaire.

Tour du Duerf 2021

Tour du Duerf 2021

Och des Joer fënnt erëm d’Tour du Duerf statt, organiséiert vum Verkéiersbond a vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg. Vum 10. – 30. September 2021 gi rëm klima- an ëmweltfrëndlech Kilometere gesammelt.

D’Zil vun dëser Campagne ass et, d’Awunner ze sensibiliséiere rëm méi op de Vëlo zréckzegräifen an opzeweise wou an der Gemeng et nach kéint Verbesserunge ginn a Saache Velosmobilitéit.

Wéi den Tour du Duerf 2021 fonctionéiert a wéi e ka matmaachen, kënnt Dir hei noliesen: Flyer – Tour du Duerf 2021 

Pour la huitième année consécutive, la campagne TOUR du DUERF est organisée à partir du 10 septembre jusqu’au 30 septembre 2021 par le Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, et notre commune y participe à nouveau.

L’objectif déclaré de la campagne est de sensi​biliser les citoyens à l’utilisation quotidienne du vélo et de lui conférer un rôle plus important.

Vous pouvez lire le fonctionnement du Tour de Duerf 2021 et comment y participer ici: Flyer – Tour du Duerf 2021

Travaux routiers & Charly Gaul à Osweiler

Travaux routiers & Charly Gaul à Osweiler

Chers habitants,

En raison de travaux routiers, les rues « Siesgaass » et « Principale » (en partie) devront être barrées à toute circulation du jeudi 2 septembre 2021 à 7.00 heures jusqu’au vendredi 3 septembre 2021 vers 17.00 heures.

Voici les étapes prévues :
2.9. : fraisage, mises à niveau et préparation des surfaces
3.9. : couche de roulement

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier (voir plan au verso) et vous remercions de votre compréhension.

Avis – Travaux routiers à Osweiler

Avis RGTR – Travaux routiers à Osweiler

En raison des courses cyclistes organisées par l’ACC Contern dans le cadre du « Festival Charly Gaul 2021 » sur un parcours de 7,5 km autour d’Echternach (Rue Alferweiher – CR 368 / CR 139 – Osweiler – Rodenhaff – rue Alfenweiher), un règlement de circulation particulier sera en vigueur le dimanche 5 septembre de 8.00 à 19.00 heures. Ainsi, par mesure de sécurité, la circulation sera interdite dans le sens contraire à la course à savoir :

– dans la rue Rue Alferweiher à Echternach en direction de Rodenhaff ;
– sur le CR368 Manertchen-Echternach en direction d’Echternach ;
– sur le CR139 Osweiler-Echternach en direction d’Echternach ;
– dans la rue Principale à Osweiler en direction d’Echternach ;
– dans la rue Rodenhaff à Osweiler en direction d’Osweiler ;
– sur le chemin Echternach – Rodenhaff – Osweiler en direction d’Osweiler.

Par ailleurs, le stationnement sera interdit tout le long du parcours !

Grand Merci pour votre compréhension et le respect des règles particulières de la circulation ledit 5.9.2021. !

Avis – Charly Gaul

Avis RGTR – Charly Gaul

Sehr geehrte Einwohner,

Aufgrund von Straßenbauarbeiten müssen die Straßen „Rue Siesgaass“ und „Rue Principale“ (teilweise) ab Donnerstag, den 2. September 2021 ab 7:00 Uhr bis Freitag, den 3. September 2021 gegen 17:00 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Hier der geplante Ablauf:
2.9. : Fräsen, Nivellieren und Oberflächenvorbereitung
3.9. : Deckschicht

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken (siehe Rückseite) und danken für Ihr Verständnis.

Mitteilung – Straßenbauarbeiten in Osweiler

Mitteilung RGTR – Straßenbauarbeiten in Osweiler

Aufgrund der Radrennen des ACC Contern im Rahmen des „Festival Charly Gaul 2021“ auf einem Rundkurs von 7,5 Km rundum Echternach (Rue Alferweiher – CR 368 / CR 139 – Osweiler – Rodenhaff – rue Alfenweiher), gelten außergewöhnliche Verkehrsregeln am Sonntag den 5. September 2021 von 8.00 bis 19.00 Uhr. Somit wird der Verkehr in Gegenrichtung der Radrennen verboten sein:

– in der rue Alfenweiher in Echternach, in Richtung Rodenhaff ;
– auf dem CR 336 Manertchen – Echternach, in Richtung Echternach ;
– auf dem CR139 Osweiler-Echternach, in Richtung Echternach ;
– in der rue Principale in Osweiler in Richtung Echternach ;
– in der rue Rodenhaff nach Osweiler, in Richtung Osweiler ;
– auf dem Weg von Echternach – Rodenhaff – Osweiler, in Richtung Osweiler.

Entlang des ganzen Rundkursus gilt im übrigen Parkverbot !

Mitteilung – Charly Gaul

Mitteilung RGTR – Charly Gaul

Danke für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser außergewöhnlichen Verkehrsregeln an besagtem 5.9.2021 !

Militärmusek live

Militärmusek live

E Freideg, den 3. September 2021 fënnt ab 20:00 Auer zu Rouspert am Sauerpark e Concert vun der Militärmusek statt. Dëst Charity-Event gëtt organiséiert vun der Rousperter Musek an der Gemeng Rouspert-Mompech.

Den Erléis vum Owend gëtt un d’Associatioun „Rouspert-Mompech hëlleft asbl“ gespent, fir de Héichwaasseraffer ze hëllefen.

Hei fannt Dir all d’Informatiounen zum Concert: https://rosportmompach.lu/events/militaermusek-live/

———————————————————————————–

Vendredi, le 3 septembre 2021, un concert de musique militaire aura lieu à partir de 20:00 heures au Sauerpark à Rosport. Cet événement caritatif est organisé par la Rousperter Musek et la commune de Rosport-Mompach.

Le bénéfice de cette soirée sera intégralement versé à l’association „Rouspert-Mompech hëlleft asbl“ pour aider les sinistrés des inondations.

Vous trouverez ici toutes les informations concernant le concert: https://rosportmompach.lu/events/militaermusek-live/

Spendenaktioun fir d’Affer vum Héichwaasser

Spendenaktioun fir d’Affer vum Héichwaasser

D’Associatioun “Rouspert-Mompech hëlleft asbl” ass gegrënnt gi, fir Fongen fir déi vum rezenten Héichwaasser an Naturkatastrophen aus der Gemeng Rouspert-Mompech betraffen Awunner an hir Haiser ze sammelen. 

An dësem Kontext wäerten an de nächste Woche zwee Concerte stattfannen, wou Geld ënner anerem fir déi Betraffen aus eiser Gemeng gesammelt gëtt. 

E Freideg, den 20. August 2021 organiséiert den Eastcoast Festival zesumme mat der Gemeng Mertert-Wasserbillig ab 17:00 Auer de Charity Concert „LET’Z HELP“ am Park zu Mäertert. Méi Informatiounen fannt Dir hei: LETZ HELP.

E Freideg, den 3. September 2021 fënnt ab 20:00 Auer zu Rouspert am Sauerpark e Concert vun der Militärmusek statt. Dëst Charity-Event gëtt organiséiert vun der Rousperter Musek an der Gemeng Rouspert-Mompech. 

Wien eis Associatioun finanziell ënnerstëtze wëll, kann dëst mat engem Don op folgende Kont vun der Associatioun maachen:

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Communication : « Inondation »

Déi gesammelt Spende ginn ausschliisslech benotzt fir Schied ze decken an déi betraffen Awunner ze ënnerstetzen. E Gestiounscomité wäert d’Demanden analyséieren an evaluéieren.

Mir soen Iech am Viraus schonn e ganz grousse Merci fir Är Ënnerstëtzung !

L‘association «Rouspert-Mompech hëlleft asbl» s‘est constituée avec la mission de collecter des fonds pour les personnes touchées par les récentes inondations de catastrophes naturelles survenus sur leur habitation dans la commune de Rosport-Mompach.

Dans ce contexte, deux concerts auront lieu dans les prochaines semaines afin de collecter des fonds pour les personnes touchées dans notre commune.

Vendredi, le 20 août 2021, le festival Eastcoast, en coopération avec la commune de Mertert-Wasserbillig, organisera à partir de 17:00 heures un concert de charité „LETZ HELP“ dans le parc de Mertert. Vous trouverez de plus amples informations sur ce concert ici : LETZ HELP.

Vendredi, le 3 septembre 2021, un concert de musique militaire aura lieu à partir de 20:00 heures au Sauerpark à Rosport. Cet événement caritatif est organisé par la Rousperter Musek et la commune de Rosport-Mompach.

Ceux qui souhaitent soutenir financièrement notre association peuvent le faire en faisant un don sur le compte suivant:  

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Communication : « Inondation »

Les dons collectés seront exclusivement utilisés pour couvrir les dommages et soutenir les résidents sinistrés. Un comité de gestion analysera et évaluera les dossiers introduits.

Nous vous remercions d‘avance pour votre soutien.​

Recycling Center

Recycling Center

Säit leschter Woch gëtt kee Sperrmüll méi an de Stroossen ofgeholl, mee dofir ass dëse Samschdeg, de 7. August 2021 vun 8 bis 13 Auer d’Limitt vun 1 m3 pro Persoun/Stot am Recycling Center Alferweiher zu Iechternach ausnamsweis opgehuewen. 

Nächste Samschdeg, de 14. August 2021 fënnt de Recycling Center vun 8 bis 13 Auer zu Bur op der Burer Millen statt. 

Depuis la semaine dernière, les déchets encombrants ne sont plus ramassés. En revanche, ils peuvent être déposés ce samedi, le 7 août 2021, de 08.00 à 13.00 heures au centre de recyclage Alferweiher à Echternach. La limite de déchets encombrants de 1m3 par personne/ménage ne sera pas appliquée.

Le samedi prochain, le 14 août 2021, le centre de recyclage aura lieu de 08.00 à 13.00 heures à Born-Moulin. 

Geosite-Hopping am Natur- & Geopark Mëllerdall

Geosite-Hopping am Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdeckt am Kader vun der Geosite-Hopping-Aktioun geologesch besonnesch interessant Plazen an der Regioun. Den Natur- & Geopark Mëllerdall huet an all senge Membersgemengen ee Bushaische verschéinere gelooss mat jeeweils enger Zeechnung vun engem Geosite aus der betraffener Gemeng. Dës si vum Kënschtler Alan Johnston gemoolt ginn a sollen elo dozou ureegen sech d’Plazen och a Realitéit ukucken ze goen. Och an eiser Gemeng ass een Haische verschéinert gi mam Motiv vun der Hëlt. Dëst op der Haltestell Born, Kapell.

Fannt op dëser Kaart alleguer d’Bushaisercher an d’Geositen, déi Deel vun dëser Aktioun sinn. http://g-o.lu/3/u8qv

Gewannt mat bësse Chance eng Entdeckungs-Tour duerch den Natur- & Geopark Mëllerdall fir bis zu 8 Persoune mat explore.lu. Alles wat een dofir maache muss:

 • Maacht eng Foto vun iech virun engem vun de Bushaisercher, déi Deel vun der Aktioun sinn
 • Maacht eng Foto vun iech beim passende Geosite
 • Post är Fotoe bis de 15. September ëffentlech an de soziale Medie mam #mellerdallgoesunesco oder schéck se per Mail un contest@naturpark.lu

Vill Gléck

Zesummen ënnerwee

Zesummen ënnerwee

Mam Zil, fir e respektvollen Ëmgang tëscht Vëlosfuerer a Foussgänger ze promouvéieren, lancéiert de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten d‘Sensibiliséierungscampagne „Zesummen ënnerwee“.

Dës Campagne wëll d’Cyclisten an d‘ Foussgänger op d’Wichtegkeet vun einfache Gesten a Praktiken am ëffentleche Raum opmierksam ze maachen, fir Konflikter am Verkéier ze vermeiden.

Hei sinn eis 10 Tipps fir e respektvollen Ëmgang tëschent Vëlosfuerer a Foussgänger:

 1. Lénks zu Fouss, riets mam Vëlo
 2. Vitesse upassen
 3. Ofstand suergt fir Sécherheet
 4. Schelle virum Iwwerhuelen
 5. Bléckkontakt
 6. Moien a Merci
 7. Richtungswiessel ukënnegen
 8. Haart Musek an Handy vermeiden
 9. Den Hond un d’Léngt
 10. D ‚Ëmwelt respektéieren

Méi Informatiounen zu den eenzele Reegele fannt Dir op www.mmtp.lu.

Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics lance la campagne de sensibilisation „Zesummen ënnerwee“, dans le but de promouvoir une interaction respectueuse entre les cyclistes et les piétons.

Au cœur de cette campagne, le respect mutuel entre cyclistes et piétons, qui rappelle aux deux parties l’importance de partager l’espace public et de faire attention l’un à l’autre.

Voici nos 10 conseils pour une relation respectueuse entre cyclistes et piétons:

 1.  À gauche à pied, à droite à vélo
 2.  Ajustez la vitesse
 3. La distance assure la sécurité
 4. Sonnez avant de dépasser
 5. Cherchez le contact visuel
 6. Bonjour et Merci
 7. Annoncez le changement de direction
 8. Évitez la musique forte et le téléphone portable
 9. Le chien en laisse
 10. Respectez l’environnement

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les différents règlements ici: www.mmtp.lu.

 

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen

An alle Einwohner unserer Gemeinde

Als Vorsichtsmaßnahme raten wir stark davon ab Lebensmittel (Obst/Gemüse) aus Anbauflächen zu verzehren die beim Hochwasser der letzten Woche überflutet worden sind. Derzeit ist für uns nicht einschätzbar ob und wie stark Böden und Pflanzen mit Chemikalien, Heizöl und Krankheitserregern belastet sind.

Zu dieser Vorsichtsmaßnahme raten wir aufgrund unserer eigenen Einschätzung.

_______

Aux habitants de notre commune

Comme mesure de précaution, nous déconseillons vivement

mesure de précaution nous déconseillons vivement la consommation de denrées alimentaires provenant des endroits touchés par les inondations. Actuellement, nous ne pouvons pas faire des estimations quant à une contamination éventuelle des plantes et du sol par des produits chimiques, hydrocarbures et germes pathogènes.

Sur base de notre propre évaluation, nous vous conseillons d’appliquer les mesures de précaution qui s’imposent.

3. Update – Héichwaasser

3. Update – Héichwaasser

De Centre d’Accueil zu Uesweller « a Lannen » (3, Rue de l’École) ass opérationnel. Bréngt Är Kessen an eng Decke mat w.e.g.

Le centre d’accueil à Osweiler « a Lannen » (3, Rue de l’École) est opérationnel. Merci de bien vouloir apporter un coussin et une couverture s.v.p.

21. UPDATE – Recyclingpark Burer Millen

21. UPDATE – Recyclingpark Burer Millen

Recyclingzenter “Burer Millen”

De Recyclingzenter bleift wéinst den Iwwerschwemmunge bis op Weideres zou.

Mir bieden ëm Är Versteesdemech a mir wäerten eis mellen, soubal de Site op der Burer Millen nees accessibel ass.

MERCI !

 

 

 

Centre de recyclage mobile « Born-Moulin »

Suite aux inondations, le centre de recyclage mobile restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous contacterons dès que le site sera de nouveau accessible. 

MERCI de votre compréhension ! 

 

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

Dir sidd Affer vum Héichwaasser a braucht dringend essentiell Saache wéi e Bett, en Dësch, e Schaf oder Änleches ?
Da mellt Iech wgl. ënnert folgender Nummer : 73 00 66 – 1
Dee Moment kënnt Dir eis soë wat Dir geziilt bräicht a mir kënne kucke wat alles vun den Donateuren zur Verfügung steet.
Wann Dir nach Kleeder braucht, kontaktéiert wgl. d‘Kleederstiffchen: 691 195 111
E grousse MERCI och nach eng Kéier u jiddereen, dee sech bei eis gemellt huet fir deene betraffene Leit ënnert d’Äerm ze gräifen !

_________________________________

 

Vous êtes victime des inondations et il v0us faut d’urgence un lit, une table, une armoire ou autre chose ?

Contactez-nous au numéro : 73 00 66 – 1

À ce moment, vous pouvez nous dire ce qu’il vous faut exactement.

Si vous avez encore besoin de vêtements, veuillez contacter directement la „Kleederstiffchen“ : 691 195 111

Un GRAND MERCI à toutes et à tous qui se sont engagés pour soutenir les sinistrés !

 

18. RN10 Moersdorf – Echternach

18. RN10 Moersdorf – Echternach

D’RN10 tëscht Iechternach a Méischdref geet haut, 19. Juli 2021, ab 17.00 Auer nees fir den Trafic op.
Tëscht Méischdref a Waasserbëlleg bleiwt d’Strooss bis den 29. Juli 2021 inclus gespart.
Eng Déviatioun geet iwwer Givenich (CR135).
Merci fir Äert Versteesdemech !
———————————
La route nationale 10 entre Echternach et Moersdorf sera de nouveau accessible à partir d’aujourd’hui, 19 juillet 2021, à 17.00 heures.
Le tronçon entre Moersdorf et Wasserbillig restera fermé jusqu’au 29 juillet 2021 inclus.
Le trafic sera dévié via Givenich (CR135).
Merci de votre compréhension.

Spendenaktioun fir d’Affer vum Héichwaasser

17. Opfanggrupp fir Kanner – Maison Relais

Dir sidd mat Ärer Famill vun den Iwwerschwemmungen an der Gemeng Rosport-Mompach betraff? Dir braucht nächst Woch Zäit fir d’Gespréicher mat Assurancen, fir d‘Sich no engem Ënnerdaach, fir soss noutwenneg Démarchen?

Fir Iech doranner ze ënnerstëtzen organiséiert d’Maison Relais Rosport mat Ënnerstëtzung vun der Gemeng e Grupp fir bis zu 30 Kanner, wou Dir ganz onkomplizéiert Ärt Kand kënnt betreie loossen. Dann hutt Dir villäicht e bëssi méi Rou, fir Är Démarchen kënnen ze maachen. Kommt einfach ab Méinden Moien mat Äre Kanner an der Maison Relais Rosport laanscht, tëschent 07:30 an 18:30 ass ëmmer en Usprechpartner fir Iech do.

Vous et votre famille sont-elles concernés par la catastrophe de ces derniers jours? Avez-vous besoin de temps pour parler avec votre assurance, pour chercher un logement temporaire ou bien pour réaliser d’autres démarches administratives?

Afin de vous soutenir, la Maison Relais Rosport-Mompach en collaboration avec l’administration communale organisera un groupe d’encadrement pour 30 enfants au maximum. Vous pourrez inscrire vos enfants tout simplement en vous rendant à la Maison Relais de Rosport où une personne de contact vous accueillira entre 07:30 et 18:30hrs dès lundi matin.

Spendenaktioun fir d’Affer vum Héichwaasser

16. Hellef fir Katastrophenaffer

Avis u Katastrophenaffer vun de Gemengen Iechternach a Rouspert-Mompech,

Vun e Méindeg, den 19. Juli 2021 un, gëtt e Vestiaire am AGORA Raum vum Trifolion vun 9:00 bis 17:30 Auer zu Verfügung gestallt.

Leit, déi Kleeder spenden wëllen (Fraen, Männer a Kanner), souwéi Handdicher, Bettgezei, asw., déi awer propper an an engem gudden Zoustand sinn, kënnen se ab Muer zur selwechter Zäit an am selwechte Raum ofginn.

Leit an Nout kënnen ouni Rendezvous kommen.

Avis aux sinistré(e)s des Communes d’Echternach et de Rosport-Mompach,

À partir du lundi, 19 juillet 2021, un vestiaire sera disponible à la salle AGORA du Trifolion de 9 :00 à 17 :30 heures.

Les personnes qui souhaitent faire don de vêtements (femmes, hommes et enfants) ainsi que de serviettes, draps de lits, etc., propres et en bon état, peuvent les déposer à partir de demain aux mêmes horaires et à la même salle.

Les personnes dans le besoin peuvent s’y présenter sans rendez-vous.

Aviso às vítimas do desastre das Comunas de Echternach e Rosport-Mompach,

A partir de segunda-feira, 19 de julho de 2021, um vestiário estará disponível na sala AGORA do Trifolion das 9h00 às 17h30.

As pessoas que desejam doar roupas (mulheres, homens e crianças), assim como toalhas, lençóis, etc., que estejam limpos e em bom estado, podem entregá-los a partir de amanhã, ao mesmo horário e no mesmo local.

As pessoas necessitadas podem vir sem marcação.

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

15. MERCI !

MERCI !

Solidaritéit ouni Grenzen

 

De Schäffen- a Gemengerot seet Iech alleguer e GANZ GROUSSE MERCI fir déi immens Solidaritéit, Hëllefsbereetschaft, Matgefill a virun allem déi onkomplizéiert Aart a Weis vun all de Bedeelegten, déi an iergendenger Form eng Hand mat ugepaakt hunn.

De Schued ass enorm an ouni déi onzieleg Benevollen, wier dëse Krisenzoustand net ze bewältegen.

MERCI all eisen Awunner, déi mat hirer exemplarescher Noperschaftshëllef Stéit, déi dem Waasser zum Affer gefall sinn, gehollef hunn a weiderhi wäerten hëllefen,

MERCI all de Benevollen, déi de Wee bis bei eis an d’Gemeng fonnt hu fir betraffe Leit ze hëllefen,

MERCI dem CGDIS, déi onermiddlech wärend onzielege Stonne ganz schwiereg a geféierlech Situatioune gemeeschtert hunn,

MERCI un all d’Acteuren aus der Landwirtschaft, déi mat hiren Trakteren a Maschinnen am Asaz sinn,

MERCI all eise Mataarbeschter aus der Verwaltung, dem Service technique wéi och dem Service forestier, déi de ganzen Oflaf organiséiert a koordinéiert hunn,

MERCI all deene Gemengen, déi sech mat Maschinnen a Manpower bedeelegt hunn,

MERCI dem CIGR & ProActif,

MERCI all de staatlechen Instanzen,

A MERCI all deenen, déi gehollef hunn, dës exzeptionnel Situatioun ze meeschteren.

 

Eisen déifste Respekt fir den Zesummenhalt !

 

 ———————————————————————

MERCI !

Solidarité sans limites

 

Le collège échevinal et le conseil communal expriment leur plus grande gratitude pour l’immense solidarité, disponibilité et empathie de toutes les personnes impliquées qui, d’une manière simple et efficace, ont su proposer leur aide.

Les dégâts sont énormes et sans les innombrables bénévoles, cette situation de crise n’aurait pas pu être surmontée.

MERCI à tous les habitants de la commune et aux bénévoles des alentours, qui ont aidé d’une manière exemplaire leurs voisins sinistrés,

MERCI au CGDIS pour leur infatigable effort qui, sans compter les heures, ont maîtrisés des situations extrêmement dangereuses,

MERCI à tous les acteurs du secteur agricole qui, avec leurs tracteurs et machines, sont présents sur le terrain,

MERCI à tous les collaborateurs de l’administration communale, du service technique et du service forestier, qui ont organisé et coordonné l’aide,

MERCI à toutes les communes qui ont prêté main-forte,

MERCI au CIGR & ProActif,

MERCI à toutes les instances étatiques,

MERCI à tous ceux et celles qui ont collaborés pour maîtriser cette situation exceptionnelle.

 

Notre plus grand respect pour votre solidarité !

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

14. UPDATE Centre d’accueil „Am Bongert“

De Centre d’accueil zu Rouspert „Am Bongert“ wäert ab haut den Owend och NET méi disponibel sinn.
Mëttlerweil ass fir all d’Awunner, déi bis elo op dës Offer zeréckgegraff hunn, eng aner Léisung fonnt ginn.
Falls elo nach Leit net wësse wou si déi nächst Deeg / Woche sollen ënnerdaach kommen, rufft eis weg op folgend Nummer un:
73 00 66 – 200
MERCI u jidderee fir déi immens Solidaritéit an Hëllefsbereetschaft !
———————————————————————–
 
Le centre d’accueil à Rosport „Am Bongert“ ne sera PLUS disponible à partir de ce soir.
Entretemps, tous ces habitants ont pu être relogés.
Pour les gens qui auront besoin d’un logement dans les  prochains jours / semaines, veuillez-nous contacter : 73 00 66 – 200
MERCI à toutes et à tous pour l’immense solidarité et serviabilité !

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

Fonds de soutien / Hëllefsfond

“Rouspert-Mompech hëlleft” a.s.b.l.

D’Asbl “Rouspert-Mompech hëlleft” ass gegrënnt gi fir Fongen ze sammelen an dës un d’Affer vun Naturkatastrophen an der Gemeng Rouspert-Mompech ze verdeelen.

Wien deene betraffene Leit finanziell ënnerstëtze wëll, kann dëst mat engem Don op folgende Kont vun der Associatioun maachen:

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Communication : « Inondation »

Déi gesammelt Spende ginn ausschliisslech benotzt fir Schied ze decken, déi net verséchert sinn. E Gestiounscomité wäert d’Demanden analyséieren an evaluéieren.

Mir soen Iech am Viraus schonn e ganz grousse Merci fir Är Ënnerstëtzung !

———————————————————————-
 

L‘association sans buts lucratifs «Rouspert-Mompech hëlleft» s‘est constituée avec la mission de collecter des fonds afin de les redistribuer aux victimes de catastrophes naturelles survenus sur leur habitation dans la commune de Rosport-Mompach.

Des personnes désireuses de soutenir les sinistrés de cette catastrophe naturelle peuvent faire un don sur le compte de l‘association :  

BCEELULL IBAN LU34 0019 6055 4859 4000

Communication : « Inondation »

Les dons ainsi récoltés seront exclusivement utilisés à couvrir des dégâts non-couverts par les assurances des sinistrés. Un comité de gestion analysera et évaluera les dossiers introduits.

Nous vous remercions d‘avance pour votre soutien.​

Route barrée RN10 Echternach – Moersdorf

Route barrée RN10 Echternach – Moersdorf

Wéinst den aktuelle Raumarbechten an den Dierfer Steenem, Rouspert, Hinkel, Bur a Méischdref ass d’RN10 tëscht Iechternach a Méischdref bis viraussiichtlech de Méindeg, 19. Juli 2021 am spéiden Nomëtteg gespaart. 

Mir bieden Iech dëst ze respektéieren fir d’Arbechten ze erliichteren.

Villmols Merci fir Äer Solidaritéit !

——————————————————————————————

En raison des travaux de déblaiement dans les villages de Steinheim, Rosport, Hinkel, Born et Moersdorf, la RN10 entre Echternach et Moersdorf sera barrée à toute circulation jusqu’au lundi 19 juillet 2021 dans l’après-midi probablement.

Nous vous prions de respecter cette consigne afin de faciliter les travaux. 

Merci de votre compréhension !

 

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

13. Update Centres d’accueil

De Centre d’accueil „a Lannen“ zu Uesweller ass ab elo net méi disponibel.
Dofir fannt Dir awer weiderhin Hëllef zu Rouspert „am Bongert“ (9, rue Luc Bonblet L-6582 Rosport).
 
———————————————————————–
 
Le centre d’accueil „a Lannen“ à Osweiler n’est désormais plus ouvert.
Toutes les personnes qui ont besoin de l’aide peuvent se rendre au hall sportif „Am Bongert“ (9, rue Luc Bonblet L-6582 Rosport).
20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

12. Kleederstiffchen Rouspert

 Kleederstiffchen Rouspert

Betraffe Famillje vum Héichwaasser, déi Kanner hu bis 16 Joer, kënne sech un d’Kleederstiffchen zu Rouspert wenden (621 199 289). Dir fannt d’Kleederstiffchen op 3, Route d’Echternach, vis-à-vis vun där aler Tankstell.

Kleeder a Spillsaache si gratis an d’ass eng grouss Auswiel do.

D’Kleederstiffchen ass och muer, Samschdeg, 17. Juli 2021 vun 9.30 – 12.00 Auer op.

Leit déi gäre Kleeder oder Spillsaachen zur Verfügung stellen, kënnen dëst natierlech och ganz gär maachen.

 

Villmools Merci vir Är Solidaritéit !

——————————————————————————–

Kleederstiffchen Rouspert

Les familles concernées par les crues avec des enfants jusqu’à 16 ans, peuvent s’adresser à la « Kleederstiffchen » (621 199 289), 3, route d’Echternach vis-à-vis de l’ancienne station-service.

Des vêtements ainsi que des jouets sont disponibles.

La « Kleederstiffchen » sera également ouvert ce samedi, 17 juillet 2021 de 9.30 – 12.00 heures.

Si vous voulez offrir des vêtements ou bien des jouets, vous êtes les bienvenus.

 

Un tout grand merci pour votre solidarité !

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

11. Kontainer Sperrmüll

Fir de Sperrmüll / Offall ze entsuerge stinn Iech op folgende Plaze Kontainer zur Verfügung:

Bur: Busarrêt bei der Kapell

Méischdref : N10, an der Géigend vun der Duerfplaz

Hinkel: Ënnerem Duerf

Rouspert, Rue de la Gare

Steenem: Busarrêt an der Uecht

Dir kënnt den Dreck och virun Dier leeën, mir huelen et do fort a fueren et bei de Kontainer. Holz soll wa méiglech och getrennt ginn.

WICHTEG: Keen Elektroschrott (Frigo, Wäschmaschinn, Mikorwelle, etc. an d’Kontainer !)

 —————————————————————————–

 Pour éliminier les encombrants / déchets il y aura des bennes à votre disposition aux emplacements suivants :

 

Born: Arrêt de bus près de la chapelle

Moersdorf : N10, centre du village

Hinkel: Ënnerem Duerf

Rosport : Rue de la Gare

Steinheim : Arrêt de bus « An der Uecht »

Vous pouvez déposer vos déchets devant votre domicile, nous viendrons les chercher et les déposeront dans les bennes.

IMPORTANT : Ne pas déposer des appareils électroménagers (frigo, machine à laver, micro-ondes, etc.)

20. Materiell Hëllef fir d’Affer vum Héichwaasser

10. Update – Opruff un d’Bierger vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Opruff un d’Bierger vun der Gemeng Rouspert-Mompech:
Kuckt w.e.gl. no äre Noperen a Bekannten. Op ville Plazen gëtt lo an an de nächsten Deeg är Hëllef gebraucht. Bitt är Hëllef un wann se gebraucht gëtt. Begitt Iech awer net a Gefor a bleift vum Waasser wech!

_________________________________

Appel aux habitants de la Commune de Rosport-Mompach:
Prenez soin de vos voisins et proches! Votre aide est nécessaire maintenant et pendant les prochains jours. Proposez votre aide là où elle est nécessaire. Ne vous exposez pas inutilement aux dangers et gardez vos distances des cours d’eau.

9. Update – Drénkwaasser an der ganzer Gemeng

9. Update – Drénkwaasser an der ganzer Gemeng

Drénkwaasser : ALL d’Awunner aus der Gemeng si gebieden de Waassergebrauch op e Minimum ze reduzéieren. Durch d’Héichwaasser kann et plazeweis zu Aschränkungen am Waasserreseau kommen.

 _________________________________

Eau potable: Tous les habitants de la commune sont priés de réduire la consommation en eau potable à un stricte minimum. Des pertubations au niveau de l’approvisonnement en eau potable peuvent avoir lieu.

9. Update – Drénkwaasser an der ganzer Gemeng

8. Update – Drénkwaasser zu Bur

Duerch méi héich Pegelstänn, kann et an der Uertschaft Bur zu Enkpäss mat der Drénkwaasserversuergung kommen. Dofir biede mir d’Awunner d’Notzung vum Drénkwaasser op e Minimum ze reduzéiere bis d’Situatioun sech normaliséiert. 

En raison des niveaux d’eau plus élevés, il peut y avoir des problèmes d’approvisionnement en eau potable dans le village de Born. Nous prions donc tous les habitants de réduire l’utilisation d’eau potable à un minimum jusqu’à ce que la situation se normalise. 

 

7. Update – Situatioun am ënneschten Duerf zu Rouspert

7. Update – Situatioun am ënneschten Duerf zu Rouspert

Awunner déi zu Rouspert am ënneschten Duerf a folgenden Stroosse wunnen si gebieden opzepassen. D’Peegele klamme séier. Bei Gefor sollt Dir Är Haiser verloossen an Iech an de Centre d’Accueil «am Bongert» zu Rouspert oder «a Lannen» op Uesweller beginn.

 • Rue de la Sure
 • Rue Basse
 • Rue du Barrage
 • Rue du Pont
 • Rue de la Gare
 • Rue Neuve

—————————————————————————————–

Les habitants de la localité de Rosport, bas village, des rues suivantes sont priés de rendre leur attention sur les niveaux d’eau. Ils montent rapidement. En cas de danger, veuillez vous rendre au Centre d’Accueil « am Bongert » à Rosport ou « a Lannen » à Osweiler.

 • Rue de la Sure
 • Rue Basse
 • Rue du Barrage
 • Rue du Pont
 • Rue de la Gare
 • Rue Neuve

6. Update – App

6. Update – App

Bléift mat Hëllef vun eiser App iwwert d’Aktualitéit an d’Héichwaassersituatioun informéiert. Hei d’Linke fir an déi verschidden Storen:

App Store (Apple): https://apps.apple.com/lu/app/romo/id1571121709?l=de

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.romo

—————————————————————————————–

Restez informé de l’actualité et de la situation des inondations grâce à notre application. Voici les liens pour les stores d’applications:

App Store (Apple): https://apps.apple.com/lu/app/romo/id1571121709?l=de

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.romo

5. Update – Bréngt Iech net a Gefor!

5. Update – Bréngt Iech net a Gefor!

Rappel: bréngt Iech net a Gefor. Verloost w.e.gl. är Wunnéng wann d’Waasser bis bei d’Haus kënnt. Begitt Iech a Sécherheet. Zu Uesweller «a Lannen» ass e Centre d’Accueil ageriicht.

Duschméiglechkeeten: Zu Rouspert an der Sportshal „Am Bongert“ (Rue Luc Bonblet) hutt Dir d’Méiglechkeet fir ze duschen.

Attention: Ne mettez-vous pas en danger. Quitter votre domicile avant l’arrivée des inondations. Rendez-vous en sécurité. Le centre d’accueil « a Lannen » à Osweiler est opérationnel.

Douches à Rosport: Vous avez la possibilité de prendre une douche au hall sportif « Am Bongert » à Rosport (Rue Luc Bonblet). à Rosport:

5. Update – Bréngt Iech net a Gefor!

4. Update – Ausfall vun der Schoul

Opgrond vun den Onwiederen fënnt haut an der ganzer Gemeng keng Schoul statt. An de Schoulen gëtt en Accueil organiséiert. Opgepasst: d’Schoul zu Bur ass net accessibel. Fir déi Schüler ass den Accueil an der Schoul zu Mompech.

Bei Froen kënnt der den 730066-200 oder bei der Permanence vun der Schoul um 621 391 378 fir de Schoulbezirk Rouspert oder 691 250 269 fir de Schoulbezirk Mompech uruffen.

Pour cause d’intempéries, toutes les écoles de la commune resteront aujourd’hui fermées. Dans chaque école, un accueil sera mis en place. Attention : l’école à Born n’est pas accessible. L’accueil pour les enfants est organisé à l’école à Mompach.

En cas de questions, veuillez appeler la commune (730066-200) ou la permanence téléphonique de l’école (ressort scolaire Rosport : 621 391 378, ressort scolaire Mompach : 691 250 269)

5. Update – Bréngt Iech net a Gefor!

2. Update – Héichwaasser

Opgrond vun der aktueller Wiederlag amenagéiere mir grad e Centre d‘Accueil zu Uesweller „a Lannen“. Dësen Zenter ass fir déi Leit geduecht déi opgrond vum Héichwaasser net an hiren Haiser bleiwe kënnen. Mir informéieren Iech soubal dësen Zenter operationnel ass.

Bei Froen: Hotline 730066-200

En raison de la situation météorologique actuelle, la commune est en train d’aménager un centre d’accueil « a Lannen » à Osweiler. Ce centre est destiné à accueillir les personnes qui doivent quitter leur domicile. Nous vous informons dès que le centre sera opérationnel.

En cas de questions : Hotline 730066-200

5. Update – Bréngt Iech net a Gefor!

UPDATE – Héichwaasser

Opgrond vun de villen Nidderschléi klammen d’Peegelen aktuell zum Deel staark. Awunner, déi laanscht d’Sauer wunnen, si gebieden déi néideg Virkéirungen fir en eventuellt Héichwaasser an de nächste Stonnen ze huelen.

 

En raison de la grande quantité de pluie, les niveaux des cours d’eau sont actuellement en forte hausse. Les habitants longeant le cours d’eau Sûre sont priés de prendre les précautions nécessaires en cas d’une éventuelle crue pendant les prochaines heures.

5. Update – Bréngt Iech net a Gefor!

Gefor vun Héichwaasser

Wéinst der aktueller Wierderlag klammen d’Peegelstänn vun de Baachen a vun der Sauer. D’Pompjeeën sinn informéiert a versichen deem mat Sandsäck entgéingt ze wierken. Falls Dir urgent Hëllef braucht, kënnt Dir Iech per Telefon um 112 beim CGDIS mellen. 

Wann Dir soss Froen hutt, kënnt Dir Iech zu all Moment bei der Hotline vun der Gemeng per Telefon 73 00 66 – 200 mellen. 

Merci a passt op Iech op.

En raison des conditions météorologiques actuelles, les niveaux d’eau des ruisseaux et de la Sûre augmentent. Les pompiers sont informés et aident e.a. avec la mise à disposition de sacs de sable. 

Si vous avez besoin d’une aide urgente, vous pouvez appeler le CGDIS au 112

Si vous avez d‘autres questions, vous pouvez appeler la hotline de la commune à tout moment au 73 00 66 – 200

Merci et restez vigilants. 

Zertifiéierten Autotest – Test autogénique rapide

Zertifiéierten Autotest – Test autogénique rapide

Am Kader vum COVID-Gesetz, bitt de Schäfferot den Awunner vun der Gemeng Rouspert-Mompech d’Méiglechkeet un en zertifiéierten Auto-Schnelltest duerchzeféieren.

Dëse Service gëtt vu méindes bis freides wärend den Ëffnungszäiten vun der Gemeng ugebueden. 

Den Test gëtt vun engem Gemengenagent certifiéiert. En ass 48 Stonne gëlteg an erlaabt Iech den Accès an d’Horeca-Betriber. Dir kënnt och en certifiéierten Test géint Bezuelung an der Apdikt maachen. D’Méiglechkeet besteet och Iech selwer direkt am jeeweilegen Horeca-Betrib ze testen.

OPGEPASST: Dës Offer riicht sech nëmmen un d’Awunner vun der Gemeng Rouspert-Mompech. 

Dans le cadre de la loi COVID-19, le collège des bourgmestre et échevins propose à ses habitants de réaliser un test antigénique rapide (TAR) gratuit, accompagné d’un certificat d’une durée de validité de 48 heures.

Ce service est uniquement proposé du lundi au vendredi pendant les heures d’ouverture de la commune

Le test sera certifié par un agent de la commune. Il est valable durant 48 heures et vous permet l’accès dans les établissements du secteur Horeca. Vous pouvez vous procurer également un test certifié contre paiement dans une pharmacie. Naturellement vous avez également la possibilité de vous tester sur place dans l’établissement Horeca choisi.

ATTENTION: Cette offre s’adresse exclusivement aux résidents de la commune de Rosport-Mompach.

Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Phase de test — « Sauerpark sans voitures »

Chers habitants,

À partir du vendredi 16 juillet 2021, jusqu’au mardi 14 septembre 2021 inclus, il y aura des changements au niveau de la circulation routière au « Sauerpark » à Rosport.

Pendant les vacances d’été, l’accès à la « Rue du Barrage » sera interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs, des conducteurs de cycles et des conducteurs de tracteurs et de machines automotrices (Règlement de circulation du 30 juin 2021 de la Commune de Rosport-Mompach).

Un parking provisoire sera aménagé à la « Rue Neuve » à côté de la station-service, depuis lequel les visiteurs auront accès à pied au « Sauerpark ».

À la « Rue de la Gare », deux emplacements seront réservés aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus de renseignements : 73 00 66—222 / st@rosportmompach.lu

Nous vous remercions de votre compréhension.

2021-07-08 AVIS – Autofräie Sauerpark

Testphase — „Autofreier Sauerpark“

Liebe Anwohner,

Von Freitag, den 16. Juli 2021 bis einschließlich Dienstag, den 14. September 2021 kommt es zu Änderungen der Verkehrssituation im „Sauerpark“ in Rosport.

Während der Sommerferien wird die Zufahrt der „Rue du Barrage“ in beiden Richtungen für Fahrzeuge verboten, mit Ausnahme von Anrainern, deren Lieferanten, Fahrradfahrern und Fahrern von Traktoren und selbstfahrenden Maschinen (Verkehrsordnung vom 30. Juni 2021 der Gemeinde Rosport-Mompach).

In der „Rue Neuve“ wird ein provisorischer Parkplatz neben der Tankstelle eingerichtet. Von dort gelangen die Besucher zu Fuß in den „Sauerpark“.

In der „Rue de la Gare“ werden zwei Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert.

Für weitere Informationen: 73 00 66-222 / st@rosportmompach.lu

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

2021-07-08 AVIS – Autofräie Sauerpark

Vëlosummer 2021

Vëlosummer 2021

De Vëlosummer ass eng gemeinsam Initiativ vun der Generaldirektioun fir Tourismus an dem Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten. A Kollaboratioun mat 65 Gemengen, ginn ab dem 31. Juli eng Partie Stroossen uechter d’Land fir d’Vëlosfurer reservéiert.

Des Vëlostier kennen dann Weekends, oder souguer wärend dem ganze Mount August entdeckt ginn. Des Vëlostoure bidden déi besonnesch Geleeënheet duerch déi schéin Däller vum Éislek, der Syre, der Mamer an der Uelzecht ze fueren, oder d’Wéngerte vun der Musel ze entdecken.

D’Gemeng Rouspert-Mompech ass en Deel vum „Sauer-Musel Tour„. Wéi dësen Tour verleeft a wéi eng Tier nach beim Vëlosummer dobäi sinn, fannt Dir hei: 

Sauer-Musel Tour

Vëlosummer 2021

Le Vëlosummer est une initiative conjointe de la Direction générale du tourisme et du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. En collaboration avec 65 communes, différents tronçons routiers seront réservés aux cyclistes à partir du 31 juillet à travers tout le pays.

 

C’est une occasion unique pour faire des balades à vélo sur des routes coupées à la circulation. Certains parcours seront ouverts au public pendant les weekends, voire d’autres le seront pendant tout le mois d’août.Ces circuits à vélo vous donnent l’opportunité de longer les belles vallées de l’Ösling, de la Syre, de la Mamer et de l’Alzette, ou de partir à la découverte des vignobles de la Moselle.

La commune de Rosport-Mompach fait partie du „Sauer-Musel Tour„. Le déroulement de ce tour et les tours qui font encore partie du Vëlosummer 2021, vous pouvez les trouver ici: 

Sauer-Musel Tour

Vëlosummer 2021

Klimapakt 2.0

Klimapakt 2.0

De Klimapakt 2.0 mat Gemengen ass lancéiert!
No dem Erfolleg vun der éischten Editioun vum Klimapakt gouf de 9. Juni 2021 iwwer d‘Schaafung vum Klimapakt 2.0 ofgestëmmt.
 
Des zweet Editioun wäert d‘Gemenge weiderhin dozou encouragéieren
– hir Zäregasemissiounen ze reduzéieren
– zu den Efforte vun der Klimawandeladaptatioun bäizedroen
– eng effizient Benotzung vu Ressourcen ze fërderen
– nohalteg lokal a regional Investitiounen unzedreiwen.
 
Abonnéiert d’Gemeng Rouspert-Mompech op Facebook a bleift esou iwwer de Klimapakt informéiert. www.facebook.com/rosportmompach.
 
Méi Informatioune fannt Dir op ? www.pacteclimat.lu

Route barrée RN10 Echternach – Moersdorf

Travaux routiers – N10 entre Moersdorf et Wasserbillig

En raison de travaux routiers, la N10 entre Moersdorf et Wasserbillig sera barrée à toute circulation du lundi 19 juillet 2021 au jeudi 29 juillet 2021 inclus.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Ligne 485
Les courses d’autobus concernées seront déviées à Moersdorf via le C.R.135 en direction de Givenich – C.R.141 vers Wasserbillig – suite itinéraire normal et vice-versa.
Ne seront pas desservis la localité de Moersdorf ainsi que les arrêts de Wasserbillig-Pont de Langsur et –Cimétière.

Ligne 487
Les courses d’autobus concernées feront demi-tour après la desserte de l’arrêt de Givenich-Duerf et circuleront directement vers Wasserbillig sans desserte de la localité de Moersdorf et vice-versa.

La piste cyclable nationale PC3 sera déviée par le côté allemand.

2021-07-08 Avis RGTR – N10 Moersdorf – Wasserbillg

Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die N10 zwischen Moersdorf und Wasserbillig von Montag, 19. Juli 2021 bis einschließlich Donnerstag, 29. Juli 2021 für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die folgenden Maßnahmen werden während der Arbeiten durchgeführt:

Buslinie 485
Die betroffenen Buslinien werden über die C.R.135 Richtung Givenich – C.R.141 Richtung Wasserbillig – nach Moersdorf umgeleitet und umgekehrt.
Die Ortschaft Moersdorf sowie die Haltestellen Wasserbillig-Langsurbrücke und Cimetière werden nicht bedient.

Buslinie 487
Die betroffenen Buslinien kehren nach der Haltestelle Givenich-Duerf um und fahren direkt nach Wasserbillig, ohne den Ort Moersdorf zu bedienen und umgekehrt.

Der nationale Fahrradweg PC3 wird über die deutsche Seite umgeleitet.

2021-07-08 AVIS RGTR – N10 Moersdorf – Wasserbillg

Uesweller – Problemer um Waasserreseau

Uesweller – Problemer um Waasserreseau

!! UPDATE – 10:45 !!

D’Fuite zu Uesweller konnt gefléckt ginn. 

D’Drénkwaasser ka nees wéi gewinnt konsuméiert ginn.

Merci fir Äert Versteesdemech.

La fuite d’eau a pu être réparée. L’eau potable peut à nouveau être consommée normalement.

Merci de votre compréhension. 

——————————————————————————

Wéinst Problemer um Waasserreseau hunn d’Awunner vun Uesweller keen Drénkwaasser. 

Mir informéieren Iech, soubal d’Fuite gefléckt ass. 

Merci fir Äert Versteesdemech. 

En raison de problèmes avec le réseau d’eau potable, les habitants du village d’Osweiler n’ont pas d’eau potable.

Nous vous informerons dès que la fuite sera réparée.

Merci de votre compréhension.