Triathlon Echternach (01.07.2023)

Triathlon Echternach (01.07.2023)

Die Gemeinde Rosport-Mompach unterstützt und fördert den Sport. Dies bedeutet, dass es während gewissen Zeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.
Bedingt durch die 37. Auflage des „Triathlon International Echternach“, wird es am Samstag, den 1. Juli 2023 ab 14.00 Uhr, bis spätestens 19.00 Uhr, zu Änderungen der Verkehrsordnung in Osweiler kommen.

Direkt betroffen sind die Straßen „Rue de Rodenhof“, „Rue Principale“, „Rue Poeppelbaach“ und „Rue de Dickweiler“.
Das Dorfzentrum bleibt ständig über die Ortschaft Herborn zugänglich und über die „Rue Principale“ in Richtung Echternach durchfahrbar.
Um einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, keine Fahrzeuge entlang des Streckenverlaufs zu parken (siehe Rückseite).

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Rosport, den 16. Juni 2023
Der Schöffenrat

2023 06 16 AVIS – Osweiler – 37e Triathlon International Echternach

AVIS RGTR 509_2023_Echternach – Triathlon 2023

RM352_CR139-CR141-CR368-CR370_37-TRIATHLON-ECHTERNACH_01-07-2023_PLAN

La commune de Rosport-Mompach soutient et promeut le sport. Cela signifie qu’il peut y avoir des restrictions de circulation pendant certaines périodes.
En raison de la 37e édition du « Triathlon International Echternach », il y aura des restrictions de circulation à Osweiler le samedi 1er juillet 2023 à partir de 14.00 heures jusqu’à 19.00 heures, au plus tard.

Les rues directement concernées sont la « Rue de Rodenhof », la « Rue Principale », la « Rue Poeppelbaach » et la « Rue de Dickweiler ».
Le centre du village restera accessible en permanence par la localité de Herborn et traversable par la « Rue Principale » en direction d’Echternach.
Afin de garantir un bon déroulement de la manifestation sportive, nous vous prions de ne pas stationner des véhicules le long du parcours (voir verso).

Merci de votre compréhension.
Rosport, le 16 juin 2023
Le collège des bourgmestre et échevins

2023 06 16 AVIS – Osweiler – 37e Triathlon International Echternach

AVIS RGTR 509_2023_Echternach – Triathlon 2023

RM352_CR139-CR141-CR368-CR370_37-TRIATHLON-ECHTERNACH_01-07-2023_PLAN

Coupe scolaire

Coupe scolaire

Den Freideg, den 16. Juni 2023 ass Coupe scolaire zu Rouspert!
Vun 13.00 bis 15.30 Auer sinn d’Kanner vum Cycle 4 op de Stroossen ënnerwee, dofir passt wegl. besonnesch gutt op an adaptéiert Är Vitesse.
Merci fir Äert Versteesdemech!
Ce vendredi, 16 juin 2023, c’est la coupe scolaire à Rosport!
De 13.00 à 15.30 heures, les enfants du cycle 4 traversent les rues de Rosport, alors soyez particulièrement vigilants et adaptez votre vitesse aux circonstances.
Merci pour votre compréhension !
Virowend vu Nationalfeierdag

Virowend vu Nationalfeierdag

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus der Gemeng Rouspert-Mompech,

heimat sidd Dir ganz häerzlech invitéiert fir un de Festlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag, en Donneschdeg, den 22. Juni 2023, zu Rouspert deelzehuelen.

Programm: 

18.30 Auer: Treffpunkt beim Schoul- a Sportcampus „Am Bongert“ zu Rouspert a Cortège mat de Museken aus der Gemeng Rouspert-Mompech

19.00 Auer: TE DEUM zu Rouspert an der Kierch mat de Gesanksveräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech

Offiziellen Deel bei der Gemeng mat Usprooch vun der Buergermeeschtesch

Medailleniwwerreeschung

Musikaleschen Encadrement vun de Sauerquakerten

Uschléissend Volleksfest am Park vun der Gemeng. Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt.

De Schäfferot

Chers concitoyens et concitoyennes de la Commune de Rosport-Mompach,

Par la présente, vous êtes cordialement invités à assister aux festivités de la Fête nationale qui aura lieu le jeudi 22 juin 2023 à Rosport.

Programme :

18.30 heures: Rendez-vous au Campus scolaire et sportif „Am Bongert“ à Rosport et cortège avec les sociétés de musique de la Commune de Rosport-Mompach

19.00 heures: TE DEUM à l’église de Rosport avec les chorales de la Commune de Rosport-Mompach

Partie officielle de la commune avec le discours du bourgmestre

Remise des médailles

Accompagnement musical par les Sauerquakerten

Ensuite, fête populaire avec encadrement musical dans le parc de la commune. De la grillade et des boissons sont à votre disposition.

Le collège des bourgmestre et échevins

Duerffest zu Méischdref

Duerffest zu Méischdref

Bedingt durch das „Grillfest – DT Méischdrëf“ am Samstag, den 10. Juni 2023, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen:

– Parkverbot auf dem Parkplatz „Um Kiesel“ vom 9. Juni 2023 ab 7.00 Uhr bis zum 11. Juni um 17.00 Uhr;
– Straßensperrung „Um Kiesel“ (CR 135) am 10. Juni von 8.00 Uhr bis 0.00 Uhr (siehe Rückseite).

Wir bitten Sie daher, keine Fahrzeuge in diesem Bereich zu parken.

Der Verkehr wird über die Straße „Am Ieweschten Flouer“ umgeleitet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

2023 05 31 AVIS – Moersdorf – Um Kiesel – Route barrée – Grillfest – DT Méischdrëf

438_2023_Avis RGTR – Moersdorf – Duerffest

En raison du « Grillfest – DT Méischdrëf » le 10 juin 2023, il y aura des restrictions à la circulation à la rue « Um Kiesel » :

– stationnement interdit au parking « Um Kiesel » du 9 juin 2023 à partir de 7.00 heures jusqu’au 11 juin 2023 à 17.00 heures ;
– route barrée « Um Kiesel » (CR 135) le 10 juin 2023 à partir de 8.00 heures jusqu’à 0.00 heures (voir au verso).

Nous vous prions de ne pas stationner de véhicules dans cette zone.

La circulation sera déviée par la rue « Am Ieweschten Flouer ».
Merci de votre compréhension.

2023 05 31 AVIS – Moersdorf – Um Kiesel – Route barrée – Grillfest – DT Méischdrëf

438_2023_Avis RGTR – Moersdorf – Duerffest

Instruktioune fir d’Bréifwal

Instruktioune fir d’Bréifwal

D’Dokumenter fir d’Bréifwal sinn dës Woch un d’Bierger aus der Gemeng verschéckt ginn.  An der Enveloppe fannt Dir:
 • Är Convocatioun
 • Instruktioune fir de Wieler
 • e Specimen mat der Lëscht vun de Kandidaten
 • e bloë Walziedel
 • eng brong Enveloppe „Contenu: Bulletin de vote“
 • eng giel Enveloppe fir de Walziedel
Wann Dir Äre bloë Walzieldel ausgefëllt hutt (maximal 11 Stëmmen kënnen direkt un d’Kandidate vergi ginn oder eng Lëscht komplett stëmmt ginn), stiecht Dir dëse gefaalt an déi brong Enveloppe „Contenu: Bulletin de vote“ a pecht dës zou.
Duerno stiecht Dir déi brong Enveloppe an déi giel Enveloppe, fir de Retour. Dës brauch net affranchéiert ze ginn.
Les document pour le vote par correspondance ont été envoyés cette semaine à tous les électeurs de la commune. Dans votre enveloppe vous trouverez:
 • votre convocation
 • les instructions pour les électeurs
 • un spécimen de la liste des candidats
 • un bulletin de vote bleu
 • une enveloppe brune „Contenu: Bulletin de vote“
 • une enveloppe jaune pour le retour
Après avoir rempli le bulletin de vote bleu (un maximum de 11 voix peut être attribué directement aux candidats ou une liste peut être votée dans son intégralité), vous déposez le bulletin de vote plié dans l’enveloppe „Contenu: Bulletin de vote“ et vous la fermez.
Ensuite vous mettez cette enveloppe dans l’enveloppe jaune pour le retour. Il ne faut pas l’affranchir.
Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Comme les années précédentes, l’accès au « Sauerpark » à Rosport sera interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, de cycles ainsi que de tracteurs et de machines agricoles, du samedi 27 mai 2023 jusqu’au jeudi 14 septembre 2023 inclus.

En contrepartie, un parking provisoire sera aménagé dans la Rue Neuve à côté de la station-service, depuis lequel les visiteurs auront accès à pied au « Sauerpark ».

Dans la Rue de la Gare, deux emplacements seront réservés aux personnes à mobilité réduite.
Pour plus de renseignements : 73 00 66—211 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un agréable séjour au « Sauerpark ».

Rosport, le 22 mai 2023

Le collège des bourgmestre et échevins

2023-05-22 AVIS – Rosport – Autofräie Sauerpark

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Sauerpark in Rosport auch dieses Jahr wieder autofrei über die Sommermonate sein.

Ab Samstag, den 27. Mai 2023, bis einschließlich Donnerstag, den 14. September 2023, wird die Zufahrt zum Sauerpark in Rosport für Fahrzeuge verboten, mit Ausnahme von Anwohnern und deren Lieferanten, sowie von Fahrrädern, Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen.

Als Ausgleich wird in der „Rue Neuve“ ein provisorischer Parkplatz neben der Tankstelle eingerichtet. Von dort gelangen die Besucher zu Fuß in den Sauerpark.

In der „Rue de la Gare“ sind zwei Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert.
Für weitere Informationen: 73 00 66-211 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Sauerpark.

Rosport, den 22. Mai 2023

Der Schöffenrat

2023-05-22 AVIS – Rosport – Autofräie Sauerpark

Méi Biodiversitéit bei mir doheem

Méi Biodiversitéit bei mir doheem

Ech engagéiere mech fir méi Biodiversitéit bei mir doheem

Den Natur- & Geopark Mëllerdall lancéiert eng Aktioun fir d’Biodiversitéit an eisen Dierfer ze fërderen an d’Insekten ze ënnerstëtzen. Verdeelt gi gratis Päck mat 6 Wëllstauden. Dobäi handelt et sech ëm Wëllstauden, déi op d’Buedemtyppen aus der Regioun ugepasst sinn. D‘Unzuel vun de Päck ass limitéiert.

Des Aktioun fënnt vum 22.- bis 28. Mee am Kader vun der Woch vum Natur- & Geopark statt. Wëllt Dir och bei Iech doheem an Ärem Gaart oder Balcon d‘ Biodiversitéit fërderen? Wei Dir erausfanne kënnt wéi ee Buedemtyp dir am Gaart hutt a weider Informatioune fannt dir ënner www.naturpark-mellerdall.lu/events/ 

Fermeture exceptionnelle – Mardi de Pentecôte

Fermeture exceptionnelle – Mardi de Pentecôte

Les bureaux de l’Administration communale de Rosport-Mompach resteront fermés le mardi de Pentecôte, le 30 mai 2023. 

En cas d‘urgence technique (p.ex. fuite d’eau), veuillez contacter le numéro suivant: 621 831 239.

En cas d‘urgence administrative (p.ex. décès), veuillez contacter le numéro suivant: 621 188 289. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Die Büros der Gemeindeverwaltung Rosport-Mompach bleiben am Pfingstdienstag, den 30. Mai 2023, geschlossen. 

Im Falle eines technischen Notfalls (z.B. Rohrbruch), möchten wir Sie bitten, folgende Nummer anzurufen: 621 831 239.

Im Falle eines administrativen Notfalls (z.B. Sterbefall), möchten wir Sie bitten, folgende Nummer anzurufen: 621 199 289. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rousperter Wäifest

Rousperter Wäifest

PROGRAMM

Den Ubau a Verkaf vu Wäin huet eng laang Traditioun zu Rouspert. De Brudder vum Henri Tudor, Hubert, war scho fréi um Wäibau interesséiert an huet ëmmer néi Drauwen ausprobéiert.

Den 18. Mee 2023 stelle lokal Wënzer a Produzenten ab 11.00 Auer hir Produite beim Gemengenhaus zu Rouspert vir.

PARKING SAUERPARK
Rue du Barrage 33, L-6581 Rosport- Mompach

10:00 HOËLT HIKING TOUR

Fir d’Veranstaltung ze starten, gouf eng geféiert Wanderung duerch d’Naturschutzgebitt “Hoëlt” vum “Natur- & Geopark Mëllerdall” organiséiert. Den Rendez-vous ass fir 10:00 Auer um Parking “Sauerpark” firgësin.

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH / MUSÉE TUDOR
9 Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport-Mompach

11:00 PULLING THE CORKS / OPEN DAY MUSÉE TUDOR

Um 11:00 Auer, ass eng dégustation vun den lokalen Wënzer “Mir Së Fru, Vins René Krippes an Maison Viticole Roeder” beim Gemengenhaus zu Rouspert. Dozou présentéiren “Ramborn Cider” an “Wengler Châteaux et Domaines” eng flott Sélectioun vun hieren Produiten fir ze schmaachen. De Musée Tudor mëscht deen Dag och seng Dieren op a suergt fir Kanneranimatioun. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

12:30 DJ LUNGO

15:30 CONCERT MOSELLE VALLEY BRASS BAND

1967 gegrënnt, wert eis d’Band “Moselle Valley Brass band” mat ennerscheedlechen Musiksrichtungen wei Traditional, Dance, Pop, Rock, Jazz an Big Band musikalesch ennerstetzen.

PROGRAMME

La culture et la vente de vin ont une longue tradition à Rosport. Le frère d’Henri Tudor, Hubert, était déjà passionné par la viticulture et s’essayait à de nouveaux types de vignes.

Le 18 mai 2023, les producteurs et commerçants de vin présenteront leurs produits uniques à Rosport à la maison communale.

PARKING SAUERPARK
Rue du Barrage 33, L-6581 Rosport- Mompach

10:00 HOËLT HIKING TOUR

Pour lancer l’événement, une promenade guidée sera organisée dans la réserve naturelle “Hoëlt” par “Natur- & Geopark Mëllerdall”. Le rendez-vous est prévu à 10:00 heures au parking “Sauerpark”.

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH / MUSÉE TUDOR
9 Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport-Mompach

11:00 PULLING THE CORKS / OPEN DAY MUSÉE TUDOR

À 11 heures, la dégustation des vignerons locaux “Mir Së Fru, Vins René Krippes et Maison Viticole Roeder” débutera sur le terrain de la commune de Rosport. À cette occasion, “Ramborn Cider” an “Wengler Châteaux et Domaines” offre une belle sélection de leurs produits à la dégustation. Le Musée Tudor ouvrira également ses portes et proposera des animations pour les enfants. De la nourriture et des boissons sont prévues.

12:30 DJ LUNGO

15:30 CONCERT MOSELLE VALLEY BRASS BAND

Fondé en 1967, le groupe “Moselle Valley Brass Band” nous divertira avec une multitude de styles musicaux différents tels que Traditionnel, Dance, Pop, Rock, Jazz et Big Band.

PROGRAMM

The cultivation and sale of wine has a long tradition in Rosport. Henri Tudor’s brother Hubert was already enthusiastic about viticulture and tried his hand at new types of vines.

On 18 May 2023, wine producers and traders will present their unique products in Rosport at the municipal hall.

PARKING SAUERPARK
Rue du Barrage 33, L-6581 Rosport- Mompach

10:00 HOËLT HIKING TOUR

To kick off the event, a guided walk through the “Hoëlt” nature reserve will take place by the “Mëllerdall Nature and Geopark”. The meeting point is at 10:00 a.m. at the car park “Sauerpark”.

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH / MUSÉE TUDOR
9 Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport-Mompach

11:00 PULLING THE CORKS / OPEN DAY MUSÉE TUDOR

The tasting of the local winemakers “Mir Së Fru, Vins René Krippes and Maison Viticole Roeder” will start at 11 am on the grounds of the municipality of Rosport. For this, “Ramborn Cider” an “Wengler Châteaux et Domaines.” will also provide a nice selection of their products for tasting. The Tudor Museum will also open its doors and offer activities for children. Food and drink will be provided.

12:30 DJ LUNGO

15:30 CONCERT MOSELLE VALLEY BRASS BAND

Founded in 1967, the “Moselle Valley Brass Band” will entertain us with a variety of different musical styles such as Traditional, Dance, Pop, Rock, Jazz and Big Band.

MIR SË FRU

Georges Schiltz
8, Rue Tudor,
L-6582 Rosport-Mompach
+352 691 74 25 70
Georges.schiltz@tudorsgeechter.lu 
www.fru.lu 

 

VINS RENÉ KRIPPES

11A Rue du Pont,
L-6581 Rosport-Mompach
+352 621 28 61 31
rene.krippes@pt.lu 
www.renekrippes.lu 

MAISON VITICOLE ROEDER

27 rue de la Montagne
L-6586 Steinheim
+352 691 62 87 31
luc.roeder@biowenzer.lu 
www.biowenzer.lu 

RAMBORN CIDER CO.

23, Duerfstrooss
L-6660 Born
+352 26 72 92 04
info@ramborn.com 
www.ramborn.com 

 

WENGLER CHÂTEAUX ET DOMAINES

2 Rue Neuve
L-6581 Rosport-Mompach
+352 73 03 73
info@wengler.lu 
www.wengler.lu

Fermeture exceptionnelle des bureaux

Fermeture exceptionnelle des bureaux

Chers habitants, les bureaux de l’Administration communale de Rosport-Mompach resteront exceptionnellement fermés le vendredi, 19 mai 2023.

En cas d‘urgence technique (p.ex. fuite d’eau), veuillez contacter le numéro suivant: 621 831 239.

En cas d’urgence administrative (p.ex. décès), veuillez contacter le numéro suivant: 691 199 289.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Die Büros der Gemeindeverwaltung Rosport-Mompach bleiben am Freitag, den 19. Mai 2023, ausnahmsweise geschlossen.

Im Falle eines technischen Notfalls (z.B. Rohrbruch), möchten wir Sie bitten, folgende Nummer anzurufen: 621 831 239.

Im Falle eines administrativen Notfalls (z.B. Sterbefall), möchten wir Sie bitten, folgende Nummer anzurufen: 691 199 289.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Porte ouverte – Ecole Régionale de Musique de la Ville d’Echternach

Porte ouverte – Ecole Régionale de Musique de la Ville d’Echternach

Samedi – 17 juin 2023 de 10 à 12h30 à l’école de musique d’Echternach

Inscriptions nouveaux élèves, informations et renseignements, présentation de tous les instruments et possibilité d’essayer tous les instruments

Pour tous les enfants à partir de 4 ans (1ère année préscolaire, cycle 1.1) et adultes

10:00 – 12:30: présentation des différents instruments par les enseignants avec possibilité de les essayer sur place et présentation des classes de danse

12:30 – 16:00: concert open-air avec plusieurs ensembles instrumentaux

Pour tout renseignement supplémentaire, le secrétariat est joignable au 72 82 54  et par courriel: secretariat@em-echternach.com

Plus d’informations: www.emechternach.com 

Newsletter Version (FR) 28.04.23

Porte Ouverte 2023 A4 Echternach A4

Schnuppercours

Klibberen

Klibberen

Léif Automobilisten, virun Ouschteren sinn eis Kanner traditionell mat hire Klibberen an den Dierfer ënnerwee. Dofir passt besonnech gutt op am Stroosseverkéier an adaptéiert Är Vitesse an den Uertschaften.

Villmools Merci.

Chers automobilistes, pendant ces jours avant Pâques, nos enfants vont traditionnellement sonner leurs crécelles dans les rues de nos villages. Prêtez donc une attention particulière dans le trafic routier.

Merci beaucoup.
Studentenjobs 2023

Studentenjobs 2023

Die Gemeinde Rosport-Mompach stellt während den Sommerferien 20 Studenten ein. Interessenten können Ihr Bewerbungsschreiben ab dem 28. März 2023 auf der Gemeinde abholen oder auf www.rosportmompach.lu herunterladen. 

Die Bewerbungen müssen bis spätestens Freitag, den 21. April 2023 bei der Gemeinde abgegeben werden.

Die Einstellungen werden nach dem Verfahren „first come, first served“ vorgenommen. Studenten, die bisher noch nie als Student bei der Gemeinde gearbeitet haben, wird Vortritt gewährt.

La Commune de Rosport-Mompach recrute 20 étudiants pendant les vacances d’été. Les étudiants intéressés peuvent retirer le formulaire d’inscription à la mairie ou le télécharger sur www.rosportmompach.lu à partir du 28 mars 2023.

Les candidatures doivent être remises à la commune pour le vendredi 21 avril 2023 au plus tard.

Les places disponibles seront accordées selon la procédure „premier arrivé, premier servi“. Priorité sera donnée aux étudiants qui n’ont encore jamais travaillé en tant qu’étudiant auprès de la commune.

Travaux forestiers entre Herborn et Mompach

Travaux forestiers entre Herborn et Mompach

En raison de travaux forestiers, le C.R.135 entre Herborn et Mompach sera barré à toute circulation du lundi 3 avril 2023 au vendredi 7 avril 2023.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Ligne 272
Les courses d’autobus concernées circuleront de Herborn via le C.R.370 – C.R.340 vers Mompach – suite itinéraire normal et vice-versa.
– Ne sera pas desservi l’arrêt de Mompach-Um Buer.
– Sera exceptionnellement desservi l’arrêt de Mompach-Iewescht Strooss en direction de Givenich.

Ligne 273
Les courses d’autobus concernées circuleront de Herborn via le C.R.370 – C.R.340 vers Mompach – suite itinéraire normal et vice-versa.
– Ne sera pas desservi l’arrêt de Mompach-Um Buer.
– Sera exceptionnellement desservi l’arrêt de Mompach-Kléngelbach.

AVIS RGTR – 196_2023_CR135 Herborn – Mompach

Travaux d’abattage d’arbres entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler)

Travaux d’abattage d’arbres entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler)

En raison de travaux, la route C.R.370 sera barrée à toute circulation sur le tronçon compris entre Girst et le croisement CR 370/CR 372 (Dickweiler) du lundi 10 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 inclus.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Ligne 475
– Toutes les courses concernées circuleront de Hinkel directement via la N.10 vers Echternach – sans desserte des localités de Girst et Dickweiler ainsi que les arrêts
Echternach-Manterchen, -Route d’Osweiler et vice-versa.

Ligne 492
– Les courses 3442 et 3253 pourront circuler normalement via le tronçon barré.
– Les courses 6058 et 6688 circuleront de Dickweiler via le C.R.372 – Rosport – RN 10 – Hinkel – C.R.370 – Girst (virage) vers Echternach (terminus).

Ligne 496
– Les courses 3491 et 3635 pourront circuler normalement via le tronçon barré.
– Les courses 5801 et 7751 auront leur origine à Dickweiler-Duerfplaz à 13.31 h respect. 18.51 h sans desserte de Hinkel et Girst.
– La course 7151 circulera de Girst (virage) via C.R.370 – Hinkel – RN 10 – Rosport – C.R.372 vers Dickweiler – suite itinéraire normal.
– Les courses 5392 et 7600 auront leur terminus à Dickweiler-Duerfplaz sans desserte de Born (5392), Girst et Hinkel.
– Les courses 6280 et 6982 circuleront de Dickweiler via le C.R.372 – Rosport – RN 10 – Hinkel – C.R.370 vers Girst (virage) – suite itinéraire normal.

AVIS RGTR – 004_2022_CR370 Dickweiler – Girst

Élections communales – Liste des candidatures

Aschreiwung fir d’Bréifwal

Aschreiwung fir d’Bréifwal

Ab e Méindeg, 20. Mäerz 2023 kënnt Dir Iech fir d’Bréifwal aschreiwen:

 • iwwer www.myguichet.lu
 • oder per schrëftlech Demande (hei ënnen), déi Dir op der Gemeng kënnt ofginn

Inscription au vote par correspondance

À partir du lundi, 20 mars 2023, vous pouvez vous inscrire au vote par correspondance:

 • via www.myguichet.lu 
 • soit par demande (ci-dessous) écrite à déposer auprès de l’administration communale

Antrag zur Briefwahl

Ab Montag, den 20. März 2023 können Sie sich für die Briefwahl eintragen:

 • via www.myguichet.lu
 • oder per schriftlichem Antrag (untenstehend) bei der Gemeindeverwaltung

35. Grand-prix OST-Manufaktur

35. Grand-prix OST-Manufaktur

Der 5. Souvenir Marcel Gilles, der 35. Grand-Prix OST-Manufaktur und der 99. Grand-prix François Faber werden am Sonntag, 26. März 2023 nach den Regeln der Union Cycliste Internationale (UCI) und der Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) ausgetragen.

Organisator ist der Radsportverein ACC Contern, vertreten durch seinen Präsidenten Alain Conter, 47 Op der Hobuch, L-5832 Fentange, Tél: (+352) 621 23 16 45, e-mail: acccontern@gmail.com

Start und Ziel der Rennen sind in Bech (11, rue Hanner Bra vor dem Kulturzentrum).

Mehr Informationen finden Sie hier:

www.acccontern.lu

Programm – 35. Grand-Prix Ost-Manufaktur

Le 5e Souvenir Marcel Gilles, le 35e Grand-Prix OST-Manufaktur et le 99e Grand-prix François Faber se dérouleront le dimanche 26 mars 2023 selon les règles de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL).

L‘organisateur est le club cycliste ACC Contern, représenté par son président Alain Conter, 47 Op der Hobuch, L-5832 Fentange, Tél : (+352) 621 23 16 45, e-mail : acccontern@gmail.com

Le départ et l’arrivée des courses sont à Bech (11, rue Hanner Bra devant le centre culturel).

Pour plus d’informations, cliquez ici :

www.acccontern.lu

Programme – 35. Grand-Prix Ost-Manufaktur

Altkleidersammlung

Altkleidersammlung

Dienstag, 21. März 2023

Bitte stellen Sie Ihren Sack mit den Kleidern, Schuhen oder anderen Textilien, gut verschlossen, erst am selben Tag auf den Gehweg.

Die Säcke werden ab 8.00 Uhr morgens eingesammelt. Es werden keine Säcke von uns verteilt.

Zusätzlich zu den Haus-zu-Haus Sammlungen stehen Container zur Verfügung. Diese werden regelmäßig von einem Team von Freiwilligen geleert. Die gut verpackte Kleidung wird wöchentlich zu einer spezialisierten Sortieranlage in den Niederlanden gebracht um anschließend weiterverwendet zu werden.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

2023-03-21 Altkleidersammlung

Ramassage de vieux vêtements

Mardi, 21 mars 2023

Prière de déposer vos sacs avec les vêtements, souliers ou autres textiles, bien
emballés, le jour-même sur le trottoir.

Les sacs seront ramassés à partir de 8.00 heures du matin. Aucun sac ne sera distribué de notre part.

En plus des collectes en porte-à-porte, des conteneurs sont toujours disponibles. Ceux-ci sont vidés régulièrement par une équipe de bénévoles. Bien emballés, les vêtements sont transférés chaque semaine dans une usine de tri spécialisée au Pays-Bas, pour enfin être réutilisés ailleurs.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

2023-03-21 Ramassage de vieux vêtements

Relais pour la vie 2023

Relais pour la vie 2023

Dëst Joer fënnt den 25. an 26. Mäerz 2023 nees de Relais pour la vie statt.

D’Sport- an Familljekommissioun vun der Gemeng Rouspert-Mompech organiséiert dofir e Mini – Relais pour la vie Sonndes, den 26. Mäerz 2023 Moies am Sauerpark.

Hei kënnt dir op engem virgezeechenten Parcours während 2 Stonnen (10:00 – 12:00Auer) lafen, walken oder einfach nëmmen trëppelen.

Ënnert dem Pavillon am Sauerpark zu Rouspert kréien d’Participanten an d’Supporter während där Zäit och eppes ze drénken an dat bis 13:00 Auer.

All d’Käschten vum Dag ginn vun der Gemeng iwwerholl, an d’frais d’inscriptions vun 15€ / Persoun  ginn un d’Fondation Cancer gespend.

Dir musst iech just bis den 20. Mäerz 2023 iwwer sportkommissioun@rosportmompach.lu mat Numm a Virnumm umellen.

Les rues au féminin

Les rues au féminin

Internationale Fraendag, den 8 Mäerz 2023

Who is she ? – Wien sidd Dir, Madam ?

Den 15.09.1969 décidéiert de Gemengerot aus der fréierer Gemeng Rouspert eng Strooss zu Éiren der Hellegen Irmina ze benennen. D’Strooss geet aus der rue Henri Tudor fort laanscht dem Flouer « Frummeschberg ».

rue Ste Irmine zu Rouspert

gebuer em 650

gestuerwen em 704 -710

gewunnt zu Oeren an Däitschland

Dem Irmine seng Ofstammung ass onsécher. Eng laang Zäit gouf ugeholl datt si d’Duechter vum Dagobert II war, dem leschte Merovinger Kinnek.

Texter, déi vum Camillus Wampach ënnersicht goufen, stellen awer Zweifel un dëser Theorie. Et schéngt sécher ze sinn, datt d’Irmine enger räicher an och aflossräicher Austrasescher Famill gehéiert déi vum Karel dem Groussen ofstaamt.

Si bestuet den Hugobert, dee wahrscheinlech de Seneschall an de Grof Palatine war. Déi zwee kréie fënnef Kanner. Nom Doud vun hirem Mann gouf si Oberin vum Oeren Klouschter bei Tréier. Am Joer 698 huet d’Äbtissin Irmine en Undeel vun der Villa Epternacus (Iechternach) un den Äerzbëschof Willibrord vun Utrecht mat dem klenge Klouschter an de Kierchen, déi si baue gelooss huet, geschenkt. Am Ganzen mécht d’Irmine sechs Schenkungen un de Willibrord.

Dem Irmine säin Doud ass tëscht 704 a 710 datéiert.

Quellen :
● Klaus-Gunther Wesseling : Irmina von Trier, dans : Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band II, Verlag Traugott Bautz ,1990, Spalte 1336.
● Frank Wilhelm : Irmine, Ermesinde, Thyra et les autres : ou ces femmes qui ont marqué Echternach, dans : Die Warte, Luxembourg, Année 1993, n° 27.

Méi Informatioune fannt Dir hei: Dossier de presse – Les rues au féminin – 2023

Journée internationale des femmes, le 8 mars 2023

Who is she ? – Qui êtes-vous, Madame ?

En date du 15.09.1969, les conseillers communaux de l’ancienne commune de Rosport ont fait honneur à Sainte Irmine en donnant son nom à la rue partant de la rue Henri Tudor et conduisant le long du lieu-dit « Frummeschberg ».

rue Ste Irmine à Rosport

née vers 650

décédée vers 704-710

Lieu de résidence à Oeren en Allemagne

La lignée parentale d’Irmine est incertaine. Longtemps, on la suppose être la fille de Dagobert II, le dernier roi des Mérovingiens. Des textes étudiés par Camillus Wampach mettent cependant cette théorie en doute. Ce qui semble certain, c’est qu’Irmine appartient à une famille austrasienne riche et influente, descendante de Charlemagne. Elle épouse Hugobert qui est probablement sénéchal et comte palatin. Ils auront cinq enfants.

Après la mort de son mari, elle sera la supérieure du couvent d’Oeren, près de Trèves. En 698, l’abbesse Irmine lègue à l’archevêque Willibrord d’Utrecht une part de la villa Epternacus (Echternach) avec le petit monastère et les églises qu’elle a fait construire. En tout Irmine fera six donations à Willibrord.

Le décès d’Irmine se situe entre 704 et 710.

Sources :
● Klaus-Gunther Wesseling : Irmina von Trier, dans : Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band II, Verlag Traugott Bautz ,1990, Spalte 1336.
● Frank Wilhelm : Irmine, Ermesinde, Thyra et les autres : ou ces femmes qui ont marqué Echternach, dans : Die Warte, Luxembourg, Année 1993, n° 27.

Vous trouvez plus d’informations ici: Dossier de presse – Les rues au féminin – 2023

Meng Stëmm, mäi Choix

Meng Stëmm, mäi Choix

Nationalen Dag fir d’Aschreiwe vun de Gemengewalen – 18.03.2023

D’Gemengeverwaltung ass vun 9:00 bis 16:00 Auer op fir Är Inscriptioun kënnen ze maachen.

Léif Biergerin, léiwe Bierger,

Hu Dir Sujeten, déi Iech um Häerz leien? Wëllt Dir eppes bewierken an Är Stëmm dofir asetzen? Är Meenung zielt bei den nächste Gemengewale vum 11. Juni 2023.

Wann Dir nach net op de Wielerlëschten ageschriwwe sidd, geet et duer, wann Dir Iech am Biergeramt vun eiser Gemeng oder online iwwer www.guichet.lu aschreift.

Dir kënnt alleguerten Deel vun enger aktiver an engagéierter Gesellschaft sinn: jonk an eeler Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei sinn, Net-Lëtzebuerger a Lëtzebuerger. Dat neit Walgesetz erlaabt et net-Lëtzebuerger Awunner sech direkt wa si am Land ukommen, anzeschreiwen!

Mat Ärer Participatioun bei de Gemengewalen engagéiert Dir Iech fir Iech selwer, fir Är Famill a fir d’Zesummeliewe vun alle Bierger an der Gemeng.

Sidd Dir schonn ageschriwwen? Dann deelt Är Experienz mat anere net-lëtzebuergeschen Awunner a sensibiliséiert si esou fir de Sujet an d’Wichtegkeet vun der politescher Participatioun.

Dir decidéiert d’Zukunft vun Ärer Gemeng. Rendezvous den 11. Juni 2023!

Méi Informatiounen iwwer d’Konditioune vun der Aschreiwung fir Net-Lëtzebuerger an iwwer d’Walen am Allgemenge sinn op echkawielen.lu disponibel.

Journée nationale de l’inscription en vue des élections communale – 18.03.2023

L‘ Administration communale ouvrera ses portes de 9.00 – 16.00 heures pour faire votre inscription.

Chère citoyenne, cher citoyen,

Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur ? Voulez-vous initier des changements et faire entendre votre voix ? Votre opinion compte lors des prochaines élections communales du 11 juin 2023.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de vous inscrire auprès du bureau de la population de notre commune ou en ligne via www.guichet.lu. Vous pouvez faire toutes et tous partie d’une société active et engagée: jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. La nouvelle loi électorale permet à tous les résidents non-luxembourgeois de s’inscrire dès leur arrivée dans le pays !

Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.

Êtes-vous déjà inscrit(e) ? Alors partagez votre expérience avec les résidents non-luxembourgeois et sensibilisez-les ainsi au sujet et à l’importance de la participation politique.

Vous décidez le futur de votre commune. Rendez-vous le 11 juin 2023 !

Plus d’information concernant les conditions d’inscription pour les non-Luxembourgeois et les élections en générale disponibles sur www.jepeuxvoter.lu.

Nationaler Tag der Einschreibung zur Gemeindewahl – 18.03.2023

Die Gemeindeverwaltung ist von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet um Ihre Eintragung vorzunehmen. 

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

gibt es Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Möchten Sie Veränderungen anregen und Ihrer Stimme Gehör verschaffen? Ihre Meinung zählt bei den nächsten Kommunalwahlen am 11. Juni 2023.

Falls Sie noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können Sie dies beim Bürgeramt unserer Gemeinde oder online über www.guichet.lu machen. Sie alle können Teil einer aktiven und engagierten Gesellschaft sein: junge und ältere Menschen, neu Zugezogene und Einheimische, Nicht-Luxemburger und Luxemburger. Das neue Wahlgesetz ermöglicht es allen nicht-luxemburgischen Einwohnern, sich ab dem Datum ihrer Ankunft in Luxemburg eintragen zu lassen!

Mit Ihrer Teilnahme an den Kommunalwahlen engagieren Sie sich für sich selbst, für Ihre Angehörigen und für das Zusammenleben aller Bürger in unserer Gemeinde.

Sie sind bereits in die Wählerliste eingetragen? Dann teilen Sie doch einfach Ihre Erfahrungen mit anderen nicht-luxemburgischen Mitbürgern und sensibilisieren Sie diese so für das Thema und die Bedeutung der politischen Partizipation.

Wir alle entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde. Sehen wir uns daher am 11. Juni 2023!

Weitere Informationen zur Eintragung in die Wählerlisten für Nicht-Luxemburger und allgemein zu den Wahlen finden Sie unter www.ichkannwaehlen.lu.

National Municipal Election Registration Day – 18.03.2023

The Municipal Office will be open from 9:00 am to 4:00 pm to make your registration.

Dear citizen,

Do you have any issues that are important to you? Do you want to initiate change and make your voice heard? Your opinion counts in the next municipal elections on 11 June 2023.

If you are not on the electoral lists, you can register at our administration office of your municipality or online at www.guichet.lu. You can be part of an active and committed society: young and older people, newcomers and locals, non-Luxembourgers and Luxembourgers. The new electoral law allows all non-Luxembourg residents to register upon their arrival in Luxembourg!

By taking part in the municipal elections, you are stand up for yourself, your family and the living together of all citizens of the municipality.

If you are already registered, then share your experience with other non-luxembourgish residents and make them aware of the subject and importance of political participation.

You decide the future of your municipality. See you on 11 June 2023!

More information about registration for non-Luxembourgers and the general elections is available at www.icanvote.lu.

Dia Nacional de Inscrição nas Eleições Municipais – 18.03.2023

O Escritório Municipal estará aberto das 9:00 às 16:00 horas para fazer a sua inscrição.

Estimada cidadã, estimado cidadão,

Há algum tema que seja importante para si? Quer iniciar uma mudança e fazer ouvir a sua voz? A sua opinião conta nas próximas eleições municipais de 11 de Junho de 2023.

Se não estiver inscrito nas listas eleitorais, pode inscrever-se no gabinete administrativo do seu município ou online em www.guichet.lu. Pode fazer parte de uma sociedade activa e comprometida: jovens e idosos, recém-chegados e locais, não-luxemburgueses e luxemburgueses. A nova lei eleitoral permite a todos os não-luxemburgueses inscreverem-se agora!

Ao participar nas eleições municipais, está a defender-se a si próprio, à sua família e a convivência entre todos os cidadãos do município.

Se já está inscrito, então partilhe a sua experiência com outros residentes não-luxemburgueses e sensibilize-os para o assunto e a importância da participação política.

Decida o futuro do seu município. Vemo-nos no dia 11 de Junho de 2023!

Mais informações sobre a inscrição para não-luxemburgueses e as eleições gerais estão disponíveis em www.eupossovotar.lu.

Forstarbeiten – RN10 Steinheim & Rosport

Forstarbeiten – RN10 Steinheim & Rosport

Sehr geehrte Einwohner,

Bedingt durch Forstarbeiten und Sicherheitsvorkehrungen für den Straßenverkehr entlang der N10 zwischen Steinheim und Rosport, wird es ab Montag, den 20. Februar 2023 bis voraussichtlich Donnerstag, den 23. Februar 2023 zu Verkehrseinschränkungen kommen (siehe Rückseite).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst: 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

Der technische Dienst

2023 02 13 AVIS – Rosport – Rue Giesenbour – Route barrée RN 10 – Travaux forestiers P & Ch

001 2023 Règlement de circulation temporaire d’urgence – AVIS DE PUBLICATION

Chers habitants,

En raison de travaux forestiers et de mesures de sécurité pour la circulation routière le long de la RN10 entre Steinheim et Rosport, il y aura des restrictions à la circulation du lundi 20 février 2023 jusqu’au jeudi 23 février 2023, selon toutes prévisions (voir verso).

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser au Service technique : 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Service technique

2023 02 13 AVIS – Rosport – Rue Giesenbour – Route barrée RN 10 – Travaux forestiers P & Ch

001 2023 Règlement de circulation temporaire d’urgence – AVIS DE PUBLICATION

Enquête sur les besoins des personnes en situation de handicap au Luxembourg

Enquête sur les besoins des personnes en situation de handicap au Luxembourg

Quel est l’objectif ?

L’objectif de cette enquête est d’évaluer ce qui devrait être mis en place au Luxembourg pour que les personnes en situation de handicap puissent gérer leur quotidien de façon plus autonome. L’enquête permettra de recueillir des statistiques sur la situation actuelle des personnes en situation de handicap et de dresser un inventaire des aides et des mesures dont les personnes avec des besoins spécifiques bénéficient actuellement. Cette enquête sera réalisée conformément aux exigences de la Convention internationale relative aux Droits des Personnes handicapées, que le Gouvernement luxembourgeois a signée en 2007 et ratifiée en 2011.

Quelles sont les catégories de données de l’enquête ?

Les catégories de données collectées ou traitées sont les suivantes :

  • Données démographiques (date de naissance, genre, statut civil, éducation)
  • Situation familiale
  • Revenus, aides financières
  • Prestations perçues et connues
  • Gestion du budget et paiement des prestations
  • Caractéristiques du handicap
  • Besoins en matière de logement, de mobilité et d’autonomie, dans la vie de tous les jours, de tâches ménagères, en matière de conseil et de soutien, de vie professionnelle, d’éducation et de loisirs

Vers l’enquête en ligne

«Helpline» à disposition des participants:
tél. +352 58 58 55 250

Plan d’aménagement général

Plan d’aménagement général

Der allgemeine Bebauungsplan (PAG) ist eine Sammlung von grafischen und schriftlichen Vorschriften, die sich gegenseitig ergänzen und das gesamte Gemeindegebiet abdecken, das sie in verschiedene Zonen einteilen und deren Bodennutzung festlegen.

Ziel des allgemeinen Bebauungsplans ist die Verteilung und sinnvolle Ansiedlung menschlicher Aktivitäten in den verschiedenen Zonen, die er festlegt, um eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde auf der Grundlage der in Artikel 2 des geänderten Gesetzes vom 19. Juli 2004 über die kommunale Raumordnung und Stadtentwicklung festgelegten Ziele zu gewährleisten.

Der allgemeine Bebauungsplan (PAG) der Gemeinde Rosport-Mompach ist ab jetzt auch auf www.geoportail.lu aufrufbar.

Weitere Informationen finden Sie auf www.rosportmompach.lu.

Le plan d’aménagement général  (PAG) est un ensemble de règles graphiques et écrites qui se complètent et couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en différentes zones et dont elles définissent l’affectation des sols.

Le but du plan d’aménagement général est de répartir et d’implanter judicieusement les activités humaines dans les différentes zones qu’il détermine afin d’assurer un développement durable de la commune sur la base des objectifs fixés à l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement du territoire communal et le développement urbain.

Le plan d’aménagement général  (PAG) de la commune de Rosport-Mompach est désormais également consultable sur www.geoportail.lu.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.rosportmompach.lu.

Energie-Spuerconcours 2023

Energie-Spuerconcours 2023

Vom 1. Februar bis zum 31. März 2023

Melden Sie sich an und haben Sie die Chance, ein Elektrofahrrad zu gewinnen!

Sie wollen Ihren Energieverbrauch optimieren? Dann machen Sie beim Energie-Spuerconcours 2023 mit und gewinnen Sie tolle Preise!

Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Viele Haushalte überdenken derzeit ihre Gewohnheiten und versuchen, keine Energie zu vergeuden.

Haben auch Sie vor, Ihren Energieverbrauch zu optimieren, Ihre Abhängigkeit von Energielieferungen in Krisenzeiten zu verringern und zum Klimaschutz beizutragen?

Was müssen Sie dafür tun?

Die Herausforderung des Wettbewerbs besteht darin, den Energieverbrauch zwischen dem 1. Februar und dem 31. März 2023 zu senken. Dieser Zeitraum wird mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen.

Um teilzunehmen, müssen Sie uns Ihre Verbrauchswerte des Vorjahres auf unserer Webseite energie-spuerconcours.lu hinterlegen oder per Mail an spuerconcours@klima-agence.lu  schicken.  Sie finden diese Werte im Kundenportal  Ihres Energieversorgers.

Am Ende des Wettbewerbszeitraums reichen Sie uns dann die Verbrauchsdaten für den gleichen Zeitraum dieses Jahres ein.

Für weitere Informationen zum Wettbewerb und Zugang zum Teilnahmeformular besuchen Sie www.energie-spuerconcours.lu

Du 1er février au 31 mars 2023

Energie-Spuerconcours 2023 :  inscrivez-vous et tentez de remporter un vélo électrique !

Vous voulez optimiser votre consommation d‘énergie ? Alors participez au Energie-Spuerconcours 2023 de Klima-Agence et gagnez de superbes prix !

Les économies d’énergie sont dans l’air du temps. Beaucoup de ménages repensent actuellement leur comportement en évitant le gaspillage d’énergie.

Vous aussi, vous avez l‘intention d‘optimiser votre consommation d‘énergie, de réduire votre dépendance aux approvisionnements d’énergie en période de crise et de contribuer à la protection du climat ?

Comment participer ?

Le défi du concours consiste à réduire la consommation d‘énergie des ménages luxembourgeois entre le 1er février et le 31 mars 2023. Cette période sera comparée à la même période de l‘année précédente.

Pour participer, vous devez déposer vos valeurs de consommation de l‘année précédente sur notre site web energie-spuerconcours.lu ou les envoyer par mail à spuerconcours@klima-agence.lu. Vous trouverez ces valeurs sur le portail client de votre fournisseur d‘énergie.

À la fin de la période du concours, vous nous soumettrez les données de consommation pour la même période de cette année.

Pour plus d‘informations sur le concours et pour accéder au formulaire de participation, rendez-vous sur www.energie-spuerconcours.lu

Gemengebuet – ROMO N°10

Gemengebuet – ROMO N°10

Déi nei Editioun vum Gemengebuet – ROMO N°10 – ass do!

Dir fannt d’Gemengebuet an Ärer Boite oder online ROMO N°10.

Vill Spaass beim Liesen.

Le nouveau bulletin communal – ROMO N°10 – est arrivé! 

Vous trouvez l’édition du bulletin communal dans votre boîte aux lettres ou ici: ROMO N°10.

Bonne lecture.

Chrëschtbeemercher sammelen

Chrëschtbeemercher sammelen

Léif Bierger,

D’Gemeng Rouspert-Mompech bitt Iech zwou Plazen un, wou Dir Äre Chrëschtbeemchen kënnt entsuergen.

– Grünschnittdeponie zu Giischt

– Depot fir Holzhackschnitzel zu Hierber

Dës betrëfft net déi Dierfer, wou e Veräin sech ëm d’Asammele vun de Beemercher këmmert.

Merci fir Äert Versteesdemech.

2023-01-09 Avis – Beemercher

Update – App

Update – App

Ab elo kënnt Dir méi spezifesch Informatiounen zu Chantieren an Ärer Uertschaft kréien. 
An esou fonktionéiert et:
 1. Gitt an den Haaptmenü vun der Applikatioun
 2. Klickt op „Notifications“
 3. Wielt déi Uertschaft aus, an der Dir wunnt
 4. Profitéiert vun méi prezisen Informatiounen zu Chantiere an Ärer Uertschaft
 5. Verpasst keng Informatioun méi a bléift ëmmer um neiste Stand
 
Dès maintenant, vous pouvez obtenir plus d’informations spécifiques sur les chantiers dans votre localité. 
Et voici comment cela fonctionne :
 1. Aller dans le menu principal de l’application
 2. Cliquez sur „Notifications“
 3. Sélectionnez la localité dans laquelle vous habitez
 4. Profitez d’informations plus précises sur les chantiers dans votre localité
 5. Ne manquez plus aucune information et restez toujours à jour

Hinkel & Girsterklaus – Route barrée CR371

Hinkel & Girsterklaus – Route barrée CR371

Sehr geehrte Einwohner,
Bedingt durch Arbeiten an der Kanalisation kommt es ab Montag, den 16. Januar 2023, ab 7.00 Uhr zu folgenden Verkehrseinschränkungen:

– Vollsperrung des CR371 zwischen Hinkel und Girsterklaus;
– Straßenverengung im Eingang/Ausgang der Ortschaft Hinkel (siehe Rückseite).

Die Arbeiten sollen Mitte Februar 2023 abgeschlossen sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst: 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rosport, den 2. Januar 2023
Der technische Dienst

2023 01 16 AVIS – Hinkel et Girsterklaus – Route barrée CR371 – Travaux canalisation

Chers habitants,
En raison de travaux au niveau des canalisations, il y aura des restrictions à la circulation à partir du lundi 16 janvier 2023, à partir de 7h00 :

– route barrée au CR371 entre Hinkel et Girsterklaus;
– rétrécissement de la voirie à l’entrée/sortie de la localité de Hinkel (voir au verso).

Les travaux devraient être terminés à la mi-février 2023.

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser au Service technique : 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 2 janvier 2023
Le Service technique

2023 01 16 AVIS – Hinkel et Girsterklaus – Route barrée CR371 – Travaux canalisation

Silvester

Silvester

À l’approche des Fêtes de fin d’année, le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Rosport-Mompach tient à vous informer, que pendant la nuit de la St Sylvestre 2022, c’est-à-dire du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, et sur décision du bourgmestre, l’usage de pétards et d’autres objets détonants sera toléré, sous la responsabilité exclusive de chaque utilisateur, entre 23.45 heures et 00.15 heures. Les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises.

Nous vous prions de n’utiliser les feux d’artifice qu’à des endroits où vous ne mettez pas en danger ou ne dérangez pas les personnes, les animaux et les bâtiments et de vous comporter de manière responsable envers vos voisins et la nature.

Nous vous demandons également d’enlever les restes de vos feux d’artifice.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une Bonne Année 2023.

Rosport, le 23 décembre 2022

Le collège des bourgmestre et échevins

Zum Jahreswechsel teilt der Schöffenrat der Gemeinde Rosport-Mompach mit, dass durch Beschluss des Bürgermeisters, in der Nacht vom 31. Dezember 2022 zum 1. Januar 2023 zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr, der Gebrauch von Knallfröschen oder sonstigem Feuerwerk auf eigene Verantwortung toleriert wird. Die nötigen Schutzmaßnahmen müssen jedoch getroffen werden.

Wir bitten Sie, die Feuerwerkskörper nur an Orten zu gebrauchen, wo Sie Menschen, Tiere und Gebäude nicht gefährden oder stören und verantwortungsbewusst mit Ihren Nachbarn und der Natur umzugehen.

Wir bitten Sie ebenfalls die Überreste Ihres Feuerwerks zu entfernen.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2023.

Rosport, den 23. Dezember 2022

Der Schöffenrat

2022-12-23 – AVIS Silvester 2022

Schéi Feierdeeg

Schéi Feierdeeg

Léif Bierger,
D’Gemeng Rouspert-Mompech wënscht Iech schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer. 
 
Chers habitants,
La commune de Rosport-Mompach vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année. 
 
Liebe Bürger,
Die Gemeinde Rosport-Mompach wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 
Unterbrechung der Trinkwasserzufuhr in den Ortschaften Hinkel und Girst

Unterbrechung der Trinkwasserzufuhr in den Ortschaften Hinkel und Girst

MITTEILUNG

an die Einwohner der Ortschaften Girst und Hinkel

Bedingt durch eine Störung ist die Trinkwasserzufuhr für die Ortschaften Girst und Hinkel aktuell unterbrochen.  

Wir bedanken uns für ihr Verständnis.

Der technische Dienst,

 Rosport, den 9. Dezember 2022

AVIS

aux habitants des localités de Hinkel et de Girst

En raison d’une panne technique, l’approvisionnement en eau portable est actuellement interrompu pour les localités de Girst et de Hinkel.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le service technique,

Rosport, le 9 décembre 2022

Chrëschtmaart zu Méischdref

Chrëschtmaart zu Méischdref

Sehr geehrte Einwohner,

Bedingt durch den Weihnachtsmarkt in Moersdorf von freitags, den 2. Dezember 2022 bis einschließlich sonntags, den 4. Dezember 2022, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen:

Parkverbot auf dem Parkplatz „Um Kiesel“ vom 29. November 2022 ab 6.00 Uhr bis zum 5. Dezember 2022, um 18.00 Uhr;
Straßensperrung „Um Kiesel“ (CR 135) vom 3. Dezember 2022 ab 8.00 Uhr bis zum 4. Dezember 2022 um 23.00 Uhr (siehe Flyer).

Wir bitten Sie daher, keine Fahrzeuge in diesem Bereich zu parken.

Der Verkehr wird über die Straße „Am Ieweschten Flouer“ umgeleitet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Rosport, den 16. November 2022
Der technische Dienst

Flyer – Moersdorf – Chrëschtmaart 02. – 04.12.2022

AVIS RGTR – Moersdorf – Chrëschtmaart 02. – 04.12.2022

Chers habitants,

Le marché de Noël à Moersdorf, qui se tiendra du vendredi 2 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022 inclus, entraînera les restrictions à la circulation suivantes :

stationnement interdit au parking « Um Kiesel » du 29 novembre 2022 à partir de 6.00 heures jusqu’au 5 décembre 2022 à 18.00 heures ;
route barrée « Um Kiesel » (CR 135) du 3 décembre 2022 à partir de 8.00 heures jusqu’au 4 décembre 2022 à 23.00 heures (voir flyer).

Nous vous prions donc de ne pas stationner de véhicules dans cette zone.

La circulation sera déviée par la rue « Am Ieweschten Flouer ».

Merci de votre compréhension.

Rosport, le 16 novembre 2022
Le Service technique

Flyer – Moersdorf – Marché de noël 02. – 04.12.2022

AVIS RGTR – Moersdorf – Marché de Noël 02. – 04.12.2022

Allocation de vie chère an Energieprime

Allocation de vie chère an Energieprime

D’Gemeng Rouspert-Mompech bezilt zousätzlech zur Allocation de vie chère an der Energieprime vum Fonds national de solidarité eng Allocatioun a Primm an Héicht vu 60% vun der staatlecher Allocatioun a Prime.

Fir an de Genoss vun dëse Mesure ze komme musst Dir Är Demande bis spéitstens de 25. November 2022 bei der Gemeng ofginn.

Méi Informatioune fannt Dir hei :

Allocation de vie chere 2022 ROSPORT-MOMPACH

La commune de Rosport-Mompach verse, en plus de l’allocation de vie chère et de la prime d’énergie du Fonds national de solidarité, une allocation et une prime d’énergie correspondant à 60% de l’allocation et de la prime étatique.

Pour bénéficier de ces mesures, vous devez déposer votre demande auprès de l’administration communale au plus tard le 25 novembre 2022.

Pour plus d’informations, cliquez ici :

Allocation de vie chere 2022 ROSPORT-MOMPACH

Unterbrechung der Trinkwasserzufuhr in den Ortschaften Hinkel und Girst

Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

MITTEILUNG an die Einwohner der Ortschaft Hinkel

Bedingt durch Arbeiten am Trinkwassernetz ist am Dienstag, den 8. November 2022 die Trinkwasserzufuhr von 08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr unterbrochen. Wir bitten Sie, die nötigen Wasserreserven anzulegen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Der technische Dienst,
Rosport, den 4. November 2022

AVIS aux habitants de la localité de Hinkel

Des travaux au réseau de l’eau impliquent que l’alimentation en eau potable sera coupée le mardi 8 novembre 2022 de 08.00 heures jusqu’à 14.00 heures environ. Nous vous prions de vous approvisionner avec les réserves d’eau nécessaires.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le service technique,
Rosport, le 4 novembre 2022

ENERGIE SPUEREN – KÄSCHTEN REDUZÉIEREN

ENERGIE SPUEREN – KÄSCHTEN REDUZÉIEREN

D’Memberstaaten aus der EU hu sech gëeenegt fir zesummen en Effort ze maache fir d’Consommatioun vum Gas iwwert de Wanter ëm 15% erofzesetzen.

D’Gemenge goufen opgefuerdert fir och hiren Deel dozou bäizedroen.

Niewent de Bestriewunge vun der Gemeng Rouspert-Mompech fir am Kader vum Klimapakt d’Emissiounen an d’Stroumconsommatioun ze reduzéieren, huet de Gemengerot an der Sitzung vum 19. Oktober 2022 folgend Mesure festgehal:

1. D’Temperatur an den ëffentleche Gebaier (ausser d’Schoulen) gëtt ëm 1 Grad erofgesat.

2. An der Zäit tëscht 23.00 a 06.00 Auer ginn d’Beliichtunge vun ëffentleche Gebaier (Gemeng, Kierchen, Schoulen, Centres polyvalents) ausgeschalt.

3. Sou wäit wéi méiglech ginn an der Zäit tëscht 23.00 a 06.00 Auer d’Beliichtungen op de Vëlos- a Foussgängerweeër ausgeschalt.

4. Eng „best practice“-Campagne gëtt a sämtlechen ëffentleche Gebaier lancéiert.

5. Et ginn zousätzlech Suen am Budget virgesinn fir an d’Moderniséierung vun den Heizungen, Waasserinstallatiounen a Luuchten an de Gebaier ze investéieren. 

6. Chrëschtbeemercher ginn ausschliisslech mat LED-Luuchten dekoréiert a ginn tëscht 23.00 a 06.00 Auer ausgeschalt.

Energiesparmaßnahmen – Gemeng ROMO (LU)

Infografik – EBL – Eist Klima, kleng schrëtt

Économiser de l’énergie – réduire les coûts

Les Etats membres de l’UE se sont mis d’accord pour prendre une décision commune pour réduire la consommation de gaz de 15% pendant l’hiver.

Les communes ont été invitées à apporter leur contribution.

Outre les efforts de la Commune de Rosport-Mompach pour réduire les émissions et la consommation d’électricité dans le cadre du pacte climat, le conseil communal a adopté les mesures suivantes lors de sa séance du 19 octobre 2022 :

1. La température est abaissée d’un degré dans les bâtiments publics (sauf les écoles).

2. Entre 23.00 et 6.00 heures, l’éclairage des bâtiments publics (communes, églises, écoles et centres culturels) est éteint.

3. Dans la mesure du possible, l’éclairage des voies piétonnes et cyclables est éteint entre 23.00 et 6.00 heures.

4. Une campagne de „bonnes pratiques“ est affichée dans tous les bâtiments publics.

5. Le budget de la commune prévoit des fonds supplémentaires pour investir dans la modernisation du chauffage, des installations d’eau et de l’éclairage.

6. Les sapins de Noël sont exclusivement décorés avec des lampes LED et sont éteints entre 23.00 et 6.00 heures

Energiesparmaßnahmen – Gemeng ROMO (FR)

Infografik – EBL – Eist Klima, kleng schrëtt

Mëllerdall Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Mëllerdall Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Dir sidd Bierger am Natur- & Geopark Mëllerdall an Iech läit Klimaschutz an een nohaltegen Ëmgang mat eisen Ressourcen um Häerz?

Da kommt den 12. November op Waldbëlleg op den 1. Mëllerdaller Klima-, Energie- & Ëmweltdag an diskutéiert mat, wéi mir eis Regioun zesummen méi nohalteg gestalten kënnen.

Är Meenung zielt!

Ofgeronnt gëtt den Dag duerch weider flott Aktivitéiten fir Grouss a Kleng. De ganze Programm an de Formulair fir d’Umeldung fannt Dir ënner folgendem Link:

https://www.naturpark-mellerdall.lu/mellerdaller-klima-energie-an-emweltdag/

Flyer – Mëllerdall Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Treibjagden / Chasses en battue

Treibjagden / Chasses en battue

Auszüge aus der Verordnung vom 13 März 2015: Am Tag der Drückjagd ist der Zugang zum Wald auf eigene Gefahr. Es ist verboten den Ablauf der Jagd absichtlich zu stören.

Die Grenzen der Jagdlose sowie die Daten der Drückjagden können auf www.geoportail.lu eingesehen werden. Jagden von bis zu 12 Schützen sowie solche auf Schwarzwild die weniger als 15 Tage im Voraus organisiert werden, können ohne diese Publikation stattfinden.

Extraits du règlement grand-ducal déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers du 13 mars 2015 : Le jour de la battue, […] l’accès à la forêt se fait aux risques et périls propres du public. Il est interdit de perturber de manière délibérée le bon déroulement de la chasse en battue de quelque manière que ce soit.

Les limites des lots de chasse et les dates des battues peuvent être consultées sur www.geoportail.lu. Les battues de 12 chasseurs ou moins ainsi que celles destinées aux sangliers et organisées dans un délai inférieur à 15 jours peuvent avoir lieu sans cette publication.

 • LOT 334 – 18/11/2022 – Echternach, Osweiler
 • LOT 336 – 30/10/2022 et 18/12/2022 – Dickweiler, Manertchen
 • LOT 338 – 12/11/2022 et 13/11/2022 – Rosport, Hinkel, Girst, Girsterklaus
 • LOT 359 – 23/10/2022, 27/11/2022 et 08/01/2023 – Lilien
 • LOT 361 – 23/10/2022, 27/11/2022 et 08/01/2023 – Osweiler, Herborn
 • LOT 362 – 14/11/2022 – Osweiler, Pafebierg
 • LOT 363 – 05/12/2022 – Dickweiler, Boursdorf
 • LOT 364 – 12/11/2022 et 13/11/2022 – Rosport, Hinkel, Girst, Girsterklaus
 • LOT 365 – 22/10/2022 – Born, Girst
 • LOT 391 – 23/10/2022, 27/11/2022 et 08/01/2023 – Osweiler, Herborn, Lilien
 • LOT 395 – 18/10/2022 et 05/12/2022 – Mompach, Givenich, Boursdorf
 • LOT 397 – 17/12/2022 – Givenich, Moersdorf
Klimaschutz betrëfft eis all

Klimaschutz betrëfft eis all

Loosst eis elo zesummen handelen

D’Regierung bitt Wunnengssubsiden an eng Rei vun Ënnerstëtzungsmoossnamen un, fir energieeffizient Renovatiounen an de nohaltege Bau vu Wunnengen ze fërderen, Heizsystemer mat erneierbaren Energien an Investitiounen an d’Photovoltaik z’ënnerstëtzen esouwéi de Kaf vun elektresche Gefierer an d’Installatioun vu Luedstatiounen ze promouvéieren:

 • Klimabonus-Subventiounen
 • sozialen Top-up
 • Klimaprêt

D’Lëtzebuerger Gemengen, d’Energiefournisseuren an de fonds nova naturstroum ënnerstëtzen Iech, fir den Erfolleg vun Äre Projeten ze garantéieren.

Simuléiert d’Subventiounen, fir Äre Projet ze finanzéieren

Mam Bäihëllefen-Simulator vu Klima-Agence fannt Dir eraus, wéi vill Dir kritt fir Äre Bäitrag zum Klimaschutz an zur Energietransitioun.

1. Bestëmmt, wat Dir wëllt maachen.
2. Wielt déi entspriechend Klimabonus-Bäihëllefen aus.
3. Passt Är Auswiel un Är spezifesch Situatioun mat e puer Mausklicken un.
4. Dir kritt eng Lëscht mat alle Subventiounen, fir zum Klimaschutz an der Energietransitioun bäizedroen!

Personaliséiert, neutral a gratis Berodung

Fir méi iwwer déi verfügbar Bäihëllefe gewuer ze ginn an Äre Projet unzefänken, huelt Iech e Rendez-vous mat Ärem Klima-Agence-Beroder! Eng Berodung ka bei Iech doheem, iwwer Videokonferenz oder iwwer Telefon ofgehale ginn. Dëse Service gëtt vu Klima-Agence an Ärer Gemeng finanzéiert.

www.klima-agence.lu 

Tel.: 8002 11 90

Brochure – Klimaagence – Klimabonus (LU)

Brochure – Klimaagence – Klimabonus (EN)

Brochure – Klimaagence – Klimabonus (FR)

Nationale Gedenkdag 2022

Nationale Gedenkdag 2022

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale Gedenkdag 2022, e Sonndeg, den 9. Oktober 2022, zu Rouspert deelzehuelen. D’Awunner si gebieden hir Fändelen erauszehänken.

 Programm:

 • 10:15 Auer – Nidderleeë vun enger Gerbe beim Monument zu Rouspert
 • 10:30 Auer – Mass zu Rouspert.

 De Schäfferot

 Stéphanie Weydert, Buergermeeschtesch

Patrick Hierthes, Schäffen

Jos Schoellen, Schäffen

Tom Leonardy, Schäffen

Journée de commémoration nationale 2022

En mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale et la résistance du peuple luxembourgeois durant l’occupation de 1940 à 1945, le collège des bourgmestre et échevins invite tous les citoyens et associations de la commune de Rosport-Mompach à participer aux festivités de la Journée de commémoration nationale le dimanche 9 octobre 2022 à Rosport. Les habitants sont priés de pavoiser leurs maisons.

Programme :

 • 10:15 heures – Dépôt d’une gerbe devant le monument aux morts à Rosport
 • 10:30 heures – Messe à Rosport.

Le collège des bourgmestre et échevins

Stéphanie Weydert, bourgmestre

Patrick Hierthes, échevin

Jos Schoellen, échevin

Tom Leonardy, échevin

MERCI – Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l.

MERCI – Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l.

« Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l. » seet MERCI !

Nom Héichwaasser am Juli 2021 sinn insgesamt 581.660,37 Euro gespend ginn, dëst duerch Privatpersounen, Gemengen, Firmen a Veräiner. Insgesamt waren et 814 Spenden.

Am August 2021 gouf zesumme mat der Stad Iechternach e Comité gegrënnt, deen als Missioun hat déi gesammelt Spenden ze verdeelen. Am Numm vun den Affer wëll de Comité e grousse Merci fir all Ënnerstëtzung soen !

De ganze Rapport zur Spendeverdeelung fannt Dir hei :

2022-09-29_Presseinformation_Vde_RoMO

« Rouspert-Mompech hëlleft a.s.b.l. » dit MERCI !

Après les inondations de juillet dernier, un total de 581.660,37 euros a été donné par des particuliers, des communes, des entreprises et des associations. Au total, il y a eu 814 dons.

En août 2021, un comité a été créé en collaboration avec la Ville d’Echternach afin de répartir les fonds récoltés.

Au nom des sinistrés, le comité tient à remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien.

Vous trouverez ici le rapport complet de la distribution des dons :

2022-09-29_Presseinformation_Vde_RoMO

2. LUXEMBOURG CLASSIC

2. LUXEMBOURG CLASSIC

Am Freitag, den 30. September und Samstag, den 1. Oktober wird es zur Neuauflage der LUXEMBOURG CLASSIC kommen. Start und Ziel der zweitägigen Rundfahrt durch das Großherzogtum ist Luxemburg. Aber auch in der Gemeinde Rosport-Mompach kann man das rollende Museum bestaunen. 

Freitags, den 30. September, zwischen 9.00 bis 11.30 Hhr, werden zahlreiche klassische Autos vor dem Gemeindehaus in Rosport für eine Zwischenzeit pausieren. 

Schauen Sie sich hier den genauen Zeitplan und Verkehrsreglement an: 

007-2022 Règlement de circulation – Luxembourg Classic – AVIS DE PUBLICATION

007-2022 Règlement de circulation temporaire – Luxembourg Classic – Route barrée Michelsberg

Zeitplan – LUXEMBOURG CLASSIC 2022

Le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre, il y aura une nouvelle édition de la LUXEMBOURG CLASSIC. Le Luxembourg sera le point de départ et d’arrivée de ce circuit de deux jours à travers le Grand-Duché. Mais il sera également possible d’admirer le musée roulant dans la commune de Rosport-Mompach. 

Le vendredi 30 septembre, entre 9h00 et 11h30, de nombreuses voitures classiques feront une pause devant la maison communale de Rosport. 

Consultez ici l’horaire exact et le règlement de circulation : 

007-2022 Règlement de circulation – Luxembourg Classic – AVIS DE PUBLICATION

007-2022 Règlement de circulation temporaire – Luxembourg Classic – Route barrée Michelsberg

Zeitplan – LUXEMBOURG CLASSIC 2022

Kleedersammlung

Kleedersammlung

Freides, den 23. September fënnt d’Kleedersammlung an der Gemeng Rouspert-Mompech statt. Leet Äert aalt Gezei, Textilien a Schong an d’Tute virun Är Hausdier. D’Mataarbechter vun der Gemeng kommen déi asammelen. 

Mat Ärer Hëllef ënnerstëtzt Dir verschidde sozial an humanitär Projet vu Kolping zu Lëtzebuerg an am Ausland.

Vendredi, le 23 septembre aura lieu le ramassage des vêtements dans la commune de Rosport-Mompach. Déposez vos vieux vêtements, textiles et chaussures dans des sacs devant votre porte. Des travailleurs de la commune viendront ensuite les collecter.

Avec votre aide, vous soutenez différents projets sociaux et humanitaires au Luxembourg et à l’étranger.

ŠKODA Tour de Luxembourg 2022

ŠKODA Tour de Luxembourg 2022

L’Administration communale de Rosport-Mompach a l’honneur de vous informer que le départ de la 3e étape du ŠKODA Tour de Luxembourg 2022 aura lieu le jeudi 15 septembre à 11.00 heures au « Sauerpark » à Rosport. Le parking à côté de la station-service (« Rue Neuve ») sera ouvert pour le public.

La commune de Rosport-Mompach soutient le sport luxembourgeois. Profitez de l’occasion d’encourager les cyclistes de tout près. 

Afin d’assurer le bon déroulement de la course, nous vous prions de bien vouloir dégager les routes lors du passage de la course (11h00 – 12h15) et de respecter la signalisation mise en place.

Die Gemeinde Rosport-Mompach hat die Ehre Ihnen mitzuteilen, dass der Start der 3. Etappe der ŠKODA Tour de Luxembourg 2022 am Donnerstag, den 15. September um 11.00 Uhr im „Sauerpark“ in Rosport stattfinden wird. Der Parkplatz neben der Tankstelle („Rue Neuve) ist weiterhin zugänglich.

Die Gemeinde Rosport-Mompach unterstützt den luxemburgischen Sport. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, die Radfahrer aus nächster Nähe anzufeuern.

Um einen reibungslosen Ablauf des Rennens zu gewährleisten, bitten wir Sie, während der Durchfahrt des Rennens (11.00 Uhr – 12.15 Uhr) keine Fahrzeuge am Straßenrand zu parken und die aufgestellte Beschilderung zu beachten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rosportmompach.lu oder auf der offiziellen Homepage des Veranstalters: www.skodatour.lu.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.

Rosport, den 1. September 2022

Der Schöffenrat

2022-09-01 AVIS – 3e étape Skoda Tour de Luxembourg

3_Etape – Skoda -TDL – Parcours complet avec légende

3_Etape – Skoda – TDL – Horaire officiel

2022-08-10 AVIS – Skoda Tour de Luxembourg – Informations parents

Plan P&Ch_Skoda_TDL_2022_Etape_3 – Sens uniques et déviations_avec panneaux

2022-09-09 AVIS RGTR – 650_2022_Skoda Tour de Luxembourg (étape 3)

2022-09-14 – Règl. de circulation temporaire_Skoda Tour de Luxembourg

Welcome back to school!

Welcome back to school!

Mir wënschen sämtleche Schüler, dem Léierpersonal an dem Personal aus de Maison Relaisen eng flott Rentrée.
Passt wegl Är Vitesse an den Dierfer a virun allem bei a ronderëm d’Schoulen un.
Nous souhaitons à tous les élèves, au personnel enseignant et au personnel des Maisons Relais une bonne rentrée scolaire.
 
Veuillez adapter votre vitesse dans les villages et surtout dans les alentours des écoles.
Neie Schäffe vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Neie Schäffe vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Haut de Moien ass den Tom Leonardy als drëtte Schäffe vun der Gemeng Rouspert-Mompech vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn. 🇱🇺
 
De neie Schäfferot setzt sech folgendermoossen zesummen:
 
Stéphanie Weydert, Buergermeeschtesch
Patrick Hierthes, 1. Schäffen
Joseph Schoellen, 2. Schäffen
Tom Leonardy, 3. Schäffen

Nei Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Nei Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Haut de Moien gouf d‘Stéphanie Weydert als nei Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt.

E Méindeg, den 12. September gëtt dann den Tom Leonardy als neie Schäffen vereedegt.

De neie Schäfferot setzt sech folgendermoossen zesummen:

Stéphanie Weydert, Buergermeeschtesch

Patrick Hierthes, 1. Schäffen

Joseph Schoellen, 2. Schäffen

Tom Leonardy, 3. Schäffen

Schoulbuet 2022/2023

Schoulbuet 2022/2023

Léif Kanner, Léif Elteren,
D’Summervakanz geet op en Enn an et ass nees Zäit fir un d’Schoulrentrée ze denken! De Schäfferot ass dofir frou Iech déi nei Ausgab vum Schoulbuet fir d’Schouljoer 2022-2023 presentéieren ze kënnen.
Dir fannt wéi gewinnt och an dëser Editioun all wichteg Informatiounen iwwer de Schoultransport, de Fonctionnement vun der Schoul an der Maison-Relais.
Dir fannt d’Schoulbuet an Ärer Boite oder online:

Schoulbuet 2022/2023

Skip to content