D'helleg Theresia zu Uesweller (lëtzebuergesch Erklärung)

D’helleg Theresia zu Uesweller

D’Statu vun der helleger Theresia vu Lisieux ass op dëser Platz vun der Madamm Elise Schaminé-Weydert (1880-1945), Proprietärin vum bekannten Hotel Schaminé („A Wonisch”) zu Uesweller, opgeriicht ginn. Wéi hire Jong Jos Schaminé ganz uerg krank gi war, hat si e Gelübde ofgeluecht a geschwuer dass si eppes géif maachen, „wann hien net och nach stierwe géif“.

Sou ass et dozou komm, dass si dës Statu aus Kallekstee virum 2. Weltkrich op hirem Grondstéck op dëser Plaz opriichte gelooss huet.

D’helleg Theresia vu Lisieux

D’Thérèse Martin (1873-1897) war scho mat 15 Joer an d’Karmelklouschter zu Lisieux (Normandie) agetrueden. Ganz onbekannt stierft si do als „Soeur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face“ am Alter vu just 24 Joer. Ma hir Schrëften an hir „Petite Voie“ vum Vertrauen op Gott als gudde Papp hu si no hirem Doud zu enger grousser Helleger vun der kathoulescher Kierch gemaach. Déi skulptéiert Rousen um Monument erënneren un hiert Wuert: „Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses“.

Den Hotel Schaminé zu Uesweller

1905 hunn den Här Nicolas Schaminé (1874-1935) a seng Fra Elise Weydert e Café – Restaurant mat Hotel zu Uesweller baue gelooss. Et war e Gebai mat engem Stack, dat awer 1933 duerch den Opbau vun engem zweete Stack vergréissert gi war. Den Hotel hat dunn 19 Zëmmer mat Lavabo a fléissendem Waasser. D’Proprietären haten och en Taxi-Service fir d’Touristen op d’Iechternacher Gare sichen ze fueren. Hir Telefonsnummer war d’Nummer 3.

De 16. Dezember 1944 ass den Hotel wärend der Rundstedt-Offensiv komplett zerstéiert ginn. D’Gebai mat der Hausnummer 4 (haut: 10, rue principale) ass nom Krich net méi opgebaut ginn a domat aus dem Duerfbild verschwonnen.

Die heilige Theresia in Osweiler (deutsche Erklärung)

Die heilige Theresia von Uesweller

Die Statue der heiligen Theresia von Lisieux wurde an diesem Ort von Frau Elise Schaminé-Weydert (1880-1945), der Besitzerin des bekannten Hotels Schaminé („A Wonisch“) in Uesweller, errichtet. Als ihr Sohn Jos Schaminé sehr schwer krank wurde, legte sie ein Gelübde ab und schwor, dass sie etwas tun würde, „wenn er auch noch sterben würde“. So kam es, dass sie diese Statue aus Kalkstein vor dem Zweiten Weltkrieg auf ihrem Grundstück an dieser Stelle errichten ließ.

Die heilige Theresia von Lisieux

Thérèse Martin (1873-1897) trat bereits mit 15 Jahren in das Karmeliterkloster von Lisieux (Normandie) ein. Völlig unbekannt starb sie dort als „Soeur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face“ im Alter von nur 24 Jahren. Aber ihre Schriften und ihre „Petite Voie“ des Vertrauens in Gott machten sie nach ihrem Tod zu einer großen Heiligen der katholischen Kirche. Die skulptierten Rosen auf dem Monument erinnern an ihr Wort: „Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses“.

Das Hotel Schaminé in Uesweller

1905 ließen Herr Nicolas Schaminé (1874-1935) und seine Frau Elise Weydert ein Café-Restaurant mit Hotel in Uesweller bauen. Es war ein Gebäude mit einem Stockwerk, das aber 1933 durch den Bau eines zweiten Stockwerks vergrößert wurde. Das Hotel hatte dann 19 Zimmer mit Waschbecken und fließendem Wasser. Die Besitzer hatten auch einen Taxidienst, um Touristen vom Bahnhof in Echternach abzuholen. Ihre Telefonnummer war die Nummer 3. Am 16. Dezember 1944 wurde das Hotel während der Ardennenoffensive vollständig zerstört. Das Gebäude mit der Hausnummer 4 (heute: 10, rue principale) wurde nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut und verschwand somit aus dem Dorfbild.

Sainte Thérèse à Osweiler (déclaration en français)

La Sainte Thérèse d’Uesweller

La statue de Sainte Thérèse de Lisieux a été érigée sur ce site par Madame Elise Schaminé-Weydert (1880-1945), propriétaire du célèbre hôtel Schaminé („A Wonisch“) à Uesweller. Lorsque son fils Jos Schaminé est devenu très gravement malade, elle a fait un vœu et a juré de faire quelque chose „même s’il devait encore mourir“. C’est ainsi qu’elle a fait construire cette statue en calcaire avant la Seconde Guerre mondiale sur sa propriété à cet endroit.

Sainte Thérèse de Lisieux

Thérèse Martin (1873-1897) est entrée au couvent carmélite de Lisieux (Normandie) à l’âge de 15 ans. Inconnue de tous, elle est morte là-bas sous le nom de „Soeur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face“ à l’âge de seulement 24 ans. Mais ses écrits et sa „Petite Voie“ de confiance en Dieu l’ont fait devenir une grande sainte de l’Église catholique après sa mort. Les roses sculptées sur le monument rappellent sa parole : „Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses“.

L’hôtel Schaminé à Uesweller

En 1905, Monsieur Nicolas Schaminé (1874-1935) et son épouse Elise Weydert ont fait construire un café-restaurant avec un hôtel à Uesweller. C’était un bâtiment avec un étage, mais en 1933, il a été agrandi par la construction d’un deuxième étage. L’hôtel avait alors 19 chambres avec lavabo et eau courante. Les propriétaires proposaient également un service de taxi pour emmener les touristes de la gare d’Echternach. Leur numéro de téléphone était le numéro 3. Le 16 décembre 1944, l’hôtel a été entièrement détruit pendant l’offensive des Ardennes. Le bâtiment portant le numéro 4 (aujourd’hui : 10, rue principale) n’a pas été reconstruit après la guerre et a ainsi disparu du paysage du village.

Skip to content