Du gëss gär Nohëllef a bass bereet enger anerer Persoun mat Dengem Wëssen ze hëllefen? 

Oder bass Du op der Sich no engem, deen Dir verschidden Sujeten a Fächer nach eng Kéier erklärt? 

Da mell dech einfach op der Gemeng! 

J'autorise la commune de Rosport-Mompach à enregistrer mes données.