Lëtzebuergesch

Léif Matbiergerin, léiwe Matbierger,

Decisiounen, déi op EU-Niveau getraff ginn, bestëmmen och eisen Alldag hei zu Lëtzebuerg. Mat Ärer Stëmm bei den Europawalen hutt Dir d’Méiglechkeet ze decidéieren, op wat sech d’Europäesch Unioun an den nächste 5 Joer konzentréiere soll. Är Meenung zielt dofir bei den nächsten Europawale vum 9. Juni 2024!

Wann Dir nach net op de Wielerlëschten ageschriwwe sidd, geet et duer, wann Dir Iech am Populatiounsbüro vun eiser Gemeng oder online iwwer Guichet.lu aschreift. Dir kënnt alleguerten Deel vun enger aktiver an engagéierter Gesellschaft an Europa sinn: jonk an eeler Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei sinn, EU-Bierger a Lëtzebuerger.

Mat Ärer Participatioun bei den Europawalen decidéiert Dir wéi eng Memberen Iech am EU-Parlament vertriede sollen. Wann Dir Iech zu Lëtzebuerg an d’Wielerlëschten aschreift, da wielt Dir d’Membere vum Europaparlament fir Lëtzebuerg. Wann Dir fir d’Membere vum Europaparlament aus Ärem Heemechtsland wëllt stëmmen, dann adresséiert Iech wgl. un déi zoustänneg Botschaft oder dat zoustännegt Konsulat.

Sidd Dir schonn ageschriwwen? Dann deelt Är Experienz mat aneren EU-Bierger zu Lëtzebuerg a sensibiliséiert si fir de Sujet an d’Wichtegkeet vun der politescher Participatioun op EU-Niveau.

Mir all decidéieren den 9. Juni 2024 d’Zukunft vun Europa!

Méi Informatiounen iwwer d’Konditioune vun der Aschreiwung fir EU-Bierger an iwwer d’Walen am Allgemenge sinn op www.echkawielen.lu disponibel. Aschreiwunge bis de 15. Abrëll 2023 um 17 Auer.

Français

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Les décisions prises au niveau de l’Union européenne déterminent également la vie quotidienne de chacun d’entre nous ici au Luxembourg. En votant aux élections européennes, vous avez la possibilité de décider des priorités de l’Union européenne pour les cinq années à venir. Votre opinion compte donc lors des prochaines élections européennes du 9 juin 2024 !

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de le faire auprès du bureau d’administration de notre commune ou en ligne via Guichet.lu. Vous pouvez tous faire partie d’une société active et engagée en Europe : jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, citoyens de l’UE et Luxembourgeois.

En votant aux élections européennes, vous décidez des membres du Parlement européen qui vous représenteront. Lorsque vous vous inscrivez sur les listes électorales au Luxembourg, vous votez les membres du Parlement européen pour le Luxembourg. Si vous souhaitez voter pour les membres du Parlement européen de votre pays d’origine, veuillez contacter l’ambassade ou le consulat compétent.

Vous êtes déjà inscrit(e) sur les listes électorales au Luxembourg ? Alors partagez votre expérience avec d’autres ressortissants de l’UE résidant au Luxembourg et sensibilisez-les au sujet et à l’importance de la participation politique au niveau de l’Union européenne.

Le 9 juin 2024, nous déciderons tous de l’avenir de l’Europe !

Plus d’information sur les conditions d’inscription pour les ressortissants de l’Union européenne résidant au Luxembourg et sur les élections en général à l’adresse suivante : www.jepeuxvoter.lu. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2024 à 17 heures.

Deutsch

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

Entscheidungen, die auf EU-Ebene getroffen werden, bestimmen auch den Alltag von uns allen hier in Luxemburg. Mit Ihrer Stimme bei den Europawahlen haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, worauf sich die Europäische Union in den nächsten fünf Jahren konzentrieren soll. Ihre Meinung zählt deshalb bei den kommenden Europawahlen vom 9. Juni 2024!

Falls Sie noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können Sie dies beim Bürgeramt unserer Gemeinde oder online über Guichet.lu machen. Sie alle können Teil einer aktiven und engagierten Gesellschaft in Europa sein: junge und ältere Menschen, neu Zugezogene und Einheimische, EU-Bürger und Luxemburger.

Mit Ihrer Teilnahme an den Europawahlen entscheiden Sie welche Mitglieder des EU-Parlaments Sie vertreten sollen. Wenn Sie sich in Luxemburg in die Wählerlisten eintragen, dann wählen Sie die Mitglieder des Europaparlaments für Luxemburg. Wenn Sie für die Mitglieder des Europaparlaments Ihres Heimatlandes stimmen wollen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Botschaft oder das zuständige Konsulat.

Sie sind bereits in die Wählerlisten in Luxemburg eingetragen? Dann teilen Sie doch einfach Ihre Erfahrungen mit anderen EU-Bürgern in Luxemburg und sensibilisieren Sie diese so für das Thema und die Bedeutung der politischen Partizipation auf EU-Ebene.

Wir alle entscheiden am 9. Juni 2024 über die Zukunft Europas!

Weitere Informationen zur Eintragung in die Wählerlisten für EU-Bürger in Luxemburg und allgemein zu den Wahlen finden Sie unter www.ichkannwaehlen.lu. Eintragungen sind bis zum 15. April 2024 um 17 Uhr möglich.

English

Dear fellow citizen,

Decisions taken at EU level also determine the everyday lives of all of us here in Luxembourg. With your vote in the European elections, you have the opportunity to decide what the European Union should focus on in the next five years. Your opinion is therefore important in the upcoming European elections on 9 June 2024!

If you are not yet registered on the electoral lists, you can do so at the administration office of our municipality or online via Guichet.lu. You can all be part of an active and engaged society in Europe: young and old, newcomers and locals, EU citizens and Luxembourgers.

By voting in the European elections, you decide which Members of the European Parliament you want to represent you. When you register on the electoral roll in Luxembourg, you are voting for the members of the European Parliament for Luxembourg. If you want to vote for the members of the European Parliament of your country of origin, please contact the competent embassy or consulate.

Are you already registered on the electoral lists in Luxembourg? Then why not share your experience with other EU citizens in Luxembourg and raise their awareness of the subject and the importance of political participation at EU level.

We will all decide the future of Europe on 9 June 2024!

Further information about registration for EU citizens in Luxembourg and on the elections in general can be found at www.icanvote.lu. Registrations are open until 15 April 2024 at 5 pm.

Português

Estimada cidadã, estimado cidadão,

As decisões tomadas a nível da União Europeia também determinam o nosso dia a dia aqui no Luxemburgo. Ao votar nas eleições europeias, tem a oportunidade de decidir as prioridades da União Europeia para os próximos cinco anos. Por isso, a sua opinião contanas próximas eleições europeias de 9 de junho de 2024.

Se ainda não está inscrito nas listas eleitorais, basta inscrever-se na administração local ou online através de Guichet.lu. Todos podemos fazer parte de uma sociedade ativa e empenhada na Europa: jovens e idosos, recém-chegados e residentes establecidos, cidadãos da UE e luxemburgueses.

Ao votar nas eleições europeias, decide quais os deputados do Parlamento Europeu que o irão representar. Quando se inscreve para votar no Luxemburgo, está a votar nos deputados do Parlamento Europeu pelo Luxemburgo. Se quiser votar nos deputados do Parlamento Europeu do seu país de origem, contacte a sua embaixada ou o consulado.

Já está inscrito nas listas eleitorais do Luxemburgo? Então, partilhe a sua experiência com outros cidadãos da UE que vivem no Luxemburgo e sensibilize-os para esta questão e para a importância da participação política a nível da União Europeia.

No dia 9 de junho de 2024, todos nós decidiremos o futuro da Europa!

Para mais informações sobre as condições de inscrição para os cidadãos da UE residentes no Luxemburgo e sobre as eleições em geral, consulte a página www.eupossovotar.lu. As inscrições estão abertas até 15 de abril de 2024, às 17 horas.

Skip to content