Informatiounsversammlung iwwert sexuelle Mëssbrauch

Fir eis Kanner viru sexuellem Mëssbrauch ze schütze musse mir eis, eise Kanner an hirem Ëmfeld d’Moyene gi Risiken z’erkennen, Feelverhalen z’identifizéieren an eis alleguerten outilléiere fir richteg ze reagéieren. D’Informatiounsversammlung iwwert sexuelle Mëssbrauch gëtt iech Méiglechkeet den invitéierterten Experte Froen ze stellen a mat hinnen ze diskutéieren.

  • Dr Roland SELIGMANN, Präsident vun der ALUPSE – association luxembourgeoise
    de pédiatrie sociale
  • Fabienne HANTEN, Psychologin und Psychotherapeut vun ALUPSE
  • Diana ALVES, Psychologin vun ALUPSE

Flyer – Informatiounsversammlung

Réunion d’information sur les abus sexuels

Pour protéger nos enfants contre les abus sexuels, nous, nos enfants et surtout leur entourage devons apprendre à reconnaître les risques, à identifier les comportements inappropriés et à prendre l’habitude de réagir correctement. La réunion d’information sur les abus sexuels vous offre la possibilité de poser des questions aux experts invités et d’en discuter avec eux.

  • Dr Roland SELIGMANN, Président de l’association ALUPSE – association
    luxembourgeoise de pédiatrie sociale
  • Fabienne HANTEN, Psychologue et psychothérapeute de l’association ALUPSE
  • Diana ALVES, Psychologue de l’association ALUPSE

Flyer – Informatiounsversammlung

Datum

22 März 2023
Expired!

Uhrzeit

19:00 - 21:00

Labels

Dëse Veräin ënnerstëtzt d'Klima-Charta vun der Gemeng Rouspert-Mompech

Ort

Fräihof
Steinheim
Kategorie

Veranstalter

Gemeng Rouspert-Mompech
Phone
7300661
E-Mail
commune@rosportmompach.lu
Website
http://www.rosportmompach.lu
QR Code
Skip to content