Am Freitag, den 30. September und Samstag, den 1. Oktober wird es zur Neuauflage der LUXEMBOURG CLASSIC kommen. Start und Ziel der zweitägigen Rundfahrt durch das Großherzogtum ist Luxemburg. Aber auch in der Gemeinde Rosport-Mompach kann man das rollende Museum bestaunen. 

Freitags, den 30. September, zwischen 9.00 bis 11.30 Hhr, werden zahlreiche klassische Autos vor dem Gemeindehaus in Rosport für eine Zwischenzeit pausieren. 

Schauen Sie sich hier den genauen Zeitplan und Verkehrsreglement an: 

007-2022 Règlement de circulation – Luxembourg Classic – AVIS DE PUBLICATION

007-2022 Règlement de circulation temporaire – Luxembourg Classic – Route barrée Michelsberg

Zeitplan – LUXEMBOURG CLASSIC 2022

Le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre, il y aura une nouvelle édition de la LUXEMBOURG CLASSIC. Le Luxembourg sera le point de départ et d’arrivée de ce circuit de deux jours à travers le Grand-Duché. Mais il sera également possible d’admirer le musée roulant dans la commune de Rosport-Mompach. 

Le vendredi 30 septembre, entre 9h00 et 11h30, de nombreuses voitures classiques feront une pause devant la maison communale de Rosport. 

Consultez ici l’horaire exact et le règlement de circulation : 

007-2022 Règlement de circulation – Luxembourg Classic – AVIS DE PUBLICATION

007-2022 Règlement de circulation temporaire – Luxembourg Classic – Route barrée Michelsberg

Zeitplan – LUXEMBOURG CLASSIC 2022

Des articles de la même catégorie

Nationale Gedenkdag 2023

Nationale Gedenkdag 2023

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale...

mehr lesen
Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass plécken erlaabt! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

mehr lesen
Candidatures – Commissions consultatives

Candidatures – Commissions consultatives

Le rôle des Commissions consultatives consiste à conseiller de façon objective et efficace les élus locaux. À cet effet elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le Conseil...

mehr lesen