Bureaux fermés – Mardi de Pentecôte

Chers habitants,

Les bureaux de l’Administration communale de Rosport-Mompach resteront fermés le mardi de Pentecôte, le 25 mai 2021.

En cas d‘urgence technique (p.ex. fuite d’eau), veuillez contacter le numéro suivant: 621 831 239.

En cas d’urgence administrative (p.ex. décès), veuillez contacter le numéro suivant: 691 199 289. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 18 mai 2021

Le collège des bourgmestre et échevins

Sehr geehrte Einwohner,

Die Büros der Gemeindeverwaltung Rosport-Mompach bleiben am Pfingstdienstag, den 25. Mai 2021, geschlossen.

Im Falle eines technischen Notfalls (z.B. Rohrbruch), möchten wir Sie bitten, folgende Nummer anzurufen: 621 831 239.

Im Falle eines administrativen Notfalls (z.B. Sterbefall), möchten wir Sie bitten, folgende Nummer anzurufen: 691 199 289.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rosport, den 18. Mai 2021

Der Schöffenrat

Des articles de la même catégorie

Stromunterbrechung in Osweiler

Stromunterbrechung in Osweiler

Sehr geehrte Einwohner,  Bedingt durch Arbeiten am Stromnetz ist die Stromversorgung in Osweiler am Donnerstag, den 1. Dezember von 9.00 - 12.00 Uhr teilweise unterbrochen. Bitte beachten Sie, dass die Zuschaltung jederzeit, auch vor 12.00 Uhr, erfolgen kann.  Vielen...

mehr lesen
Allocation de vie chère an Energieprime

Allocation de vie chère an Energieprime

D’Gemeng Rouspert-Mompech bezilt zousätzlech zur Allocation de vie chère an der Energieprime vum Fonds national de solidarité eng Allocatioun a Primm an Héicht vu 60% vun der staatlecher Allocatioun a Prime. Fir an de Genoss vun dëse Mesure ze komme musst Dir Är...

mehr lesen
Chrëschtmaart zu Méischdref

Chrëschtmaart zu Méischdref

Sehr geehrte Einwohner, Bedingt durch den Weihnachtsmarkt in Moersdorf von freitags, den 2. Dezember 2022 bis einschließlich sonntags, den 4. Dezember 2022, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen: - Parkverbot auf dem Parkplatz "Um Kiesel" vom 29. November 2022...

mehr lesen