Conflit en Ukraine – Résolution du conseil communal

Dans sa séance d’aujourdhui, le conseil communal a pris une résolution dans le cadre du conflit en Ukraine.

De Mëtteg huet de Gemengerot eestëmmeg eng Resolutioun zu der Situatioun an der Ukrain gestëmmt.
Desweideren huet de Gemengerot eestëmmeg folgend finanziell Aiden fir d’Ukrain accordéiert
2.500,00 € – Croix-Rouge luxembourgeoise
2.500,00 € – Unicef Luxembourg
2.500,00 € – Care Luxembourg
2.500,00 € – SOS-Villages d’Enfants Monde Luxembourg asbl
2.500,00 € – Caritas Luxembourg
2.500,00 € – Médecins Sans Frontières Luxembourg
Total : 15.000,00 €
Wann Dir och d’ukrainesch Bevëlkerung ënnerstëtze wëllt, kënnt Dir z. B. en Don u folgend Hëllefsorganisatioune maachen:
1. Croix-Rouge – LU52 1111 0000 1111 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine »
2. UNICEF – LU38 1111 0000 1818 0000, mam Vermierk « urgenceukraine2022 »
3. CARE – LU28 1111 2588 1923 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine »
4. SOS-Kinderdörfer – LU65 1111 0050 0053 0000, mam Vermierk « Urgence Ukraine 2022 »
4. CARITAS – LU34 1111 0000 2020 0000, mam Vermierk « Crise en Ukraine »
5. MSF – LU75 1111 0000 4848 0000, mam Vermierk « Appel Fonds d’Urgence“
___________________________________
🇩🇪 ➡Am heutigen Nachmittag hat der Gemeinderat einstimmig eine Resolution zu dem Konflikt in der Ukraine beschlossen. Die Resolution kann auf der Internetseite der Gemeinde heruntergeladen werden.
Desweiteren hat der Gemeinderat einstimmig folgende finanzielle Hilfen für die Ukraine beschlossen:
2.500,00 € – Croix-Rouge luxembourgeoise
2.500,00 € – Unicef Luxembourg
2.500,00 € – Care Luxembourg
2.500,00 € – SOS-Villages d’Enfants Monde Luxembourg asbl
2.500,00 € – Caritas Luxembourg
2.500,00 € – Médecins Sans Frontières Luxembourg
Total : 15.000,00 €
Wenn auch Sie die ukrainische Bevölkerung unterstützen möchten, können Sie dies z.B. mit einer Spende an folgende Hilfsorganisationen machen:
1. Croix-Rouge – LU52 1111 0000 1111 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine »
2. UNICEF – LU38 1111 0000 1818 0000, mit dem Vermerk « urgenceukraine2022 »
3. CARE – LU28 1111 2588 1923 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine »
4. SOS-Kinderdörfer – LU65 1111 0050 0053 0000, mit dem Vermerk « Urgence Ukraine 2022 »
5. CARITAS – LU34 1111 0000 2020 0000, mit dem Vermerk « Crise en Ukraine »
6. MSF – LU75 1111 0000 4848 0000, mit dem Vermerk « Appel Fonds d’Urgence“

Des articles de la même catégorie

Stromunterbrechung in Osweiler

Stromunterbrechung in Osweiler

Sehr geehrte Einwohner,  Bedingt durch Arbeiten am Stromnetz ist die Stromversorgung in Osweiler am Donnerstag, den 1. Dezember von 9.00 - 12.00 Uhr teilweise unterbrochen. Bitte beachten Sie, dass die Zuschaltung jederzeit, auch vor 12.00 Uhr, erfolgen kann.  Vielen...

mehr lesen
Allocation de vie chère an Energieprime

Allocation de vie chère an Energieprime

D’Gemeng Rouspert-Mompech bezilt zousätzlech zur Allocation de vie chère an der Energieprime vum Fonds national de solidarité eng Allocatioun a Primm an Héicht vu 60% vun der staatlecher Allocatioun a Prime. Fir an de Genoss vun dëse Mesure ze komme musst Dir Är...

mehr lesen
Chrëschtmaart zu Méischdref

Chrëschtmaart zu Méischdref

Sehr geehrte Einwohner, Bedingt durch den Weihnachtsmarkt in Moersdorf von freitags, den 2. Dezember 2022 bis einschließlich sonntags, den 4. Dezember 2022, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen: - Parkverbot auf dem Parkplatz "Um Kiesel" vom 29. November 2022...

mehr lesen