Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

HAUPTKRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON FINANZHILFEN NACH DER FLUTKATASTROPHE VOM 14. UND 15. JULI 2021

Zusätzlich zu den Finanzhilfen der Versicherungsgesellschaften sowie des Familienministeriums, ist es möglich einen Antrag auf kommunale Beihilfe zu stellen. 

Dabei handelt es sich um eine Hilfer der Deckung der Kosten für unbedingt notwendige Reparaturen und den Erwerb von Grundbedarfsgütern im Zusammenhang mit dem Hauptwohnsitz.

Dem Antrag bei der Gemeinde müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

  1. Eine Kopie des Bescheids der Versicherung;
  2. Eine Kopie des Bescheids des Familienministeriums.

Faltblatt – Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe

Antrag auf eine kommunale finanzielle Beihilfe

PRINCIPES D’OBTENTION D’AIDES FINANCIERES SUITE AUX INONDATIONS DU 14 ET 15 JUILLET 2021

En plus des aides financières fournies par les compagnies d’assurance et le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, il est possible de demander une aide auprès de la Commune. 

L’aide financière est destinée uniquement au rééquipement de première nécessité des personnes sinistrées qui ont leur résidence principale au lieu de sinistre.

La demande adressée à la commune doit être accompagnée des documents suivants:

  1. Une copie du certificat d’assurance;
  2. Une copie de la décision du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Flyer – Aides financières suite aux inondations

Demande en vue de l’obtention d’une aide financière

Des articles de la même catégorie

Chrëschtmaart

Chrëschtmaart

Dëse Weekend (3. - 5. Dezember 2021) ass nees Chrëschtmaart zu Méischdref op der Duerfplaz. Hei fannt Dir weider Informatiounen zum Verkéier an de Bustransport:  - AVIS - Moersdorf - Chrëschtmaart - AVIS - RGTR An diesem Wochenende (3. - 5. Dezember 2021) findet...

mehr lesen
Referendum

Referendum

Matdeelung vun der Gemeng Rouspert-Mompech am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum De Schäfferot informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Rouspert-Mompech...

mehr lesen
Recensement de la population

Recensement de la population

Allgemeng Vollekszielung am November 2021  All zéng Joer féiert de STATEC déi allgemeng Vollekszielung duerch. Déi allgemeng Vollekszielung wäert dëst Joer vum 8. November u stattfannen. Nieft der Unzuel vun de Bierger erlaabt si et genee Donnéeën zur...

mehr lesen