Nationalen Dag fir d’Aschreiwe vun de Gemengewalen – 18.03.2023

D’Gemengeverwaltung ass vun 9:00 bis 16:00 Auer op fir Är Inscriptioun kënnen ze maachen.

Léif Biergerin, léiwe Bierger,

Hu Dir Sujeten, déi Iech um Häerz leien? Wëllt Dir eppes bewierken an Är Stëmm dofir asetzen? Är Meenung zielt bei den nächste Gemengewale vum 11. Juni 2023.

Wann Dir nach net op de Wielerlëschten ageschriwwe sidd, geet et duer, wann Dir Iech am Biergeramt vun eiser Gemeng oder online iwwer www.guichet.lu aschreift.

Dir kënnt alleguerten Deel vun enger aktiver an engagéierter Gesellschaft sinn: jonk an eeler Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei sinn, Net-Lëtzebuerger a Lëtzebuerger. Dat neit Walgesetz erlaabt et net-Lëtzebuerger Awunner sech direkt wa si am Land ukommen, anzeschreiwen!

Mat Ärer Participatioun bei de Gemengewalen engagéiert Dir Iech fir Iech selwer, fir Är Famill a fir d’Zesummeliewe vun alle Bierger an der Gemeng.

Sidd Dir schonn ageschriwwen? Dann deelt Är Experienz mat anere net-lëtzebuergeschen Awunner a sensibiliséiert si esou fir de Sujet an d’Wichtegkeet vun der politescher Participatioun.

Dir decidéiert d’Zukunft vun Ärer Gemeng. Rendezvous den 11. Juni 2023!

Méi Informatiounen iwwer d’Konditioune vun der Aschreiwung fir Net-Lëtzebuerger an iwwer d’Walen am Allgemenge sinn op echkawielen.lu disponibel.

Journée nationale de l’inscription en vue des élections communale – 18.03.2023

L‘ Administration communale ouvrera ses portes de 9.00 – 16.00 heures pour faire votre inscription.

Chère citoyenne, cher citoyen,

Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur ? Voulez-vous initier des changements et faire entendre votre voix ? Votre opinion compte lors des prochaines élections communales du 11 juin 2023.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de vous inscrire auprès du bureau de la population de notre commune ou en ligne via www.guichet.lu. Vous pouvez faire toutes et tous partie d’une société active et engagée: jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. La nouvelle loi électorale permet à tous les résidents non-luxembourgeois de s’inscrire dès leur arrivée dans le pays !

Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.

Êtes-vous déjà inscrit(e) ? Alors partagez votre expérience avec les résidents non-luxembourgeois et sensibilisez-les ainsi au sujet et à l’importance de la participation politique.

Vous décidez le futur de votre commune. Rendez-vous le 11 juin 2023 !

Plus d’information concernant les conditions d’inscription pour les non-Luxembourgeois et les élections en générale disponibles sur www.jepeuxvoter.lu.

Nationaler Tag der Einschreibung zur Gemeindewahl – 18.03.2023

Die Gemeindeverwaltung ist von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet um Ihre Eintragung vorzunehmen. 

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

gibt es Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Möchten Sie Veränderungen anregen und Ihrer Stimme Gehör verschaffen? Ihre Meinung zählt bei den nächsten Kommunalwahlen am 11. Juni 2023.

Falls Sie noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können Sie dies beim Bürgeramt unserer Gemeinde oder online über www.guichet.lu machen. Sie alle können Teil einer aktiven und engagierten Gesellschaft sein: junge und ältere Menschen, neu Zugezogene und Einheimische, Nicht-Luxemburger und Luxemburger. Das neue Wahlgesetz ermöglicht es allen nicht-luxemburgischen Einwohnern, sich ab dem Datum ihrer Ankunft in Luxemburg eintragen zu lassen!

Mit Ihrer Teilnahme an den Kommunalwahlen engagieren Sie sich für sich selbst, für Ihre Angehörigen und für das Zusammenleben aller Bürger in unserer Gemeinde.

Sie sind bereits in die Wählerliste eingetragen? Dann teilen Sie doch einfach Ihre Erfahrungen mit anderen nicht-luxemburgischen Mitbürgern und sensibilisieren Sie diese so für das Thema und die Bedeutung der politischen Partizipation.

Wir alle entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde. Sehen wir uns daher am 11. Juni 2023!

Weitere Informationen zur Eintragung in die Wählerlisten für Nicht-Luxemburger und allgemein zu den Wahlen finden Sie unter www.ichkannwaehlen.lu.

National Municipal Election Registration Day – 18.03.2023

The Municipal Office will be open from 9:00 am to 4:00 pm to make your registration.

Dear citizen,

Do you have any issues that are important to you? Do you want to initiate change and make your voice heard? Your opinion counts in the next municipal elections on 11 June 2023.

If you are not on the electoral lists, you can register at our administration office of your municipality or online at www.guichet.lu. You can be part of an active and committed society: young and older people, newcomers and locals, non-Luxembourgers and Luxembourgers. The new electoral law allows all non-Luxembourg residents to register upon their arrival in Luxembourg!

By taking part in the municipal elections, you are stand up for yourself, your family and the living together of all citizens of the municipality.

If you are already registered, then share your experience with other non-luxembourgish residents and make them aware of the subject and importance of political participation.

You decide the future of your municipality. See you on 11 June 2023!

More information about registration for non-Luxembourgers and the general elections is available at www.icanvote.lu.

Dia Nacional de Inscrição nas Eleições Municipais – 18.03.2023

O Escritório Municipal estará aberto das 9:00 às 16:00 horas para fazer a sua inscrição.

Estimada cidadã, estimado cidadão,

Há algum tema que seja importante para si? Quer iniciar uma mudança e fazer ouvir a sua voz? A sua opinião conta nas próximas eleições municipais de 11 de Junho de 2023.

Se não estiver inscrito nas listas eleitorais, pode inscrever-se no gabinete administrativo do seu município ou online em www.guichet.lu. Pode fazer parte de uma sociedade activa e comprometida: jovens e idosos, recém-chegados e locais, não-luxemburgueses e luxemburgueses. A nova lei eleitoral permite a todos os não-luxemburgueses inscreverem-se agora!

Ao participar nas eleições municipais, está a defender-se a si próprio, à sua família e a convivência entre todos os cidadãos do município.

Se já está inscrito, então partilhe a sua experiência com outros residentes não-luxemburgueses e sensibilize-os para o assunto e a importância da participação política.

Decida o futuro do seu município. Vemo-nos no dia 11 de Junho de 2023!

Mais informações sobre a inscrição para não-luxemburgueses e as eleições gerais estão disponíveis em www.eupossovotar.lu.

Des articles de la même catégorie

38e Foyer Triathlon International Echternach

38e Foyer Triathlon International Echternach

Sehr geehrte Einwohner, Bedingt durch die 38. Auflage des „Foyer Triathlon International Echternach“, wird es am Samstag, den 6. Juli 2024 ab 14:00 Uhr, bis spätestens 18:00 Uhr, zu Verkehrseinschränkungen in Osweiler und Herborn kommen. Direkt betroffen sind die...

mehr lesen
Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Sehr geehrte Einwohner,Sehr geehrte Besucher, Wie schon in den vergangenen Jahren wird der „Sauerpark“ in Rosport auch dieses Jahr über die Sommermonate wieder autofrei sein.Ab Donnerstag, den 27. Juni 2024, bis einschließlich Sonntag, den 15. September 2024, wird die...

mehr lesen
UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF Lëtzebuerg fiert an der Woch vum 24. Juni bis den 29. Juni 2024 mat senger "Porte-à-Porte" Campagne weider, dëst am Respekt vun den Gestes barrières. Bei dëser Campagne gi si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hir Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet...

mehr lesen
Skip to content