Entdecken Sie die neuen staatlichen Förderungen für Renovierungen!

Stellen Sie Ihrem Berater Fragen über die Renovierungsbeihilfen, die Energieeffizienz Ihrer Wohnung und Ihrer Heizungsanlagen.
Diese Beratung ist neutral und kostenlos (die Art des Termins – zu Hause oder per Video/Telefon ­ wird Ihnen bei der Terminvereinbarung bestätigt).

Découvrez les nouvelles aides étatiques à la rénovation !

Posez toutes vos questions à votre conseiller sur les aides à la rénovation, la performance énergétique de votre habitation et de vos installations de chauffage.
Ce conseil est neutre et gratuit (le mode de RDV – à domicile ou par visio/téléphone – sera confirmé lors de la prise de RDV).

Flyer – myEnergy-Aktionswoche 2022 – Rouspert-Mompech

Des articles de la même catégorie

Nationale Gedenkdag 2023

Nationale Gedenkdag 2023

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale...

mehr lesen
Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass plécken erlaabt! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

mehr lesen
Candidatures – Commissions consultatives

Candidatures – Commissions consultatives

Le rôle des Commissions consultatives consiste à conseiller de façon objective et efficace les élus locaux. À cet effet elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le Conseil...

mehr lesen