Allgemeng Vollekszielung am November 2021 

All zéng Joer féiert de STATEC déi allgemeng Vollekszielung duerch. Déi allgemeng Vollekszielung wäert dëst Joer vum 8. November u stattfannen.

Nieft der Unzuel vun de Bierger erlaabt si et genee Donnéeën zur sozioekonomescher Situatioun, de Stéit an der Wunnsituatioun vun der Bevëlkerung am Grand-Duché ze sammelen.

Ausserdeem ass et déi eenzeg statistesch Quell, déi fiabel Zuele pro territorial Unitéit (Uertschaft, Gemeng, Kanton) liwwert.
De STATEC huet déi nächst allgemeng Vollekszielung op de Wee vun der Digitalisatioun geleet.

Effektiv erméiglechen déi nei Technologien an de Wuesstem vum Internet säit der Vollekszielung 2011 dem STATEC d’Prozeduren ze vereinfachen, d’Administratioun ze moderniséieren an e bessere Service um Bierger ze leeschten.

All Stot kritt per Post eng Invitatioun fir de Questionnaire via myguichet.lu ze beäntweren, dëst ouni Luxtrust Zertifikat ze besëtzen.
D’Pabeierversioun bleift awer weiderhi bestoen. D’Vollekszielung gëtt vum STATEC organiséiert, dirigéiert a kontrolléiert, woubäi d’Aarbecht um Terrain ënnert der Leedung vum Schäfferot steet.

 Ufank November 2021 kritt all Stot eng Invitatioun per Post, déi et erméiglecht de Questionnaire via MyGuichet ze beäntweren.
De Questionnaire wäert vum 8. bis den 28. November 2021 online disponibel sinn.

 Enn November 2021 gëtt de pabeiers Questionnaire vun den Agente vun der Vollekszielung exklusiv un déi Stéit verdeelt, déi nach net via My-Guichet geäntwert hunn. Den ausgefëllte pabeiers Questionnaire ka bis de 5. Dezember 2021 op der Gemeng oder beim STATEC agereecht ginn.

 Vum 6. bis de 15. Dezember 2021 kommen d’Agente vun der Vollekszielung d’Questionnaire bei déi Stéit asammelen, déi hiren nach net bei der Gemeng oder beim STATEC ofginn hunn.

Recensement général de la population en novembre 2021 

Tous les dix ans, le STATEC procède à un recensement de la population prévu tant par la législation nationale, que par règlement européen, ceci en vue de déterminer, entre autres, le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune. Le recensement général de la population aura lieu à partir du 8 novembre 2021.

En dehors du nombre de résidents, il permet d’obtenir des données détaillées sur la situation socioéconomique, sur les ménages et
les conditions de logement de la population vivant au Grand-Duché de Luxembourg. C’est par ailleurs la seule source statistique fournissant des chiffres fiables par unité territoriale (localité, commune et canton).
Le STATEC a engagé le prochain recensement de la population sur la voie de la transformation numérique. En effet, les nouvelles technologies et l’essor d’internet depuis le recensement de 2011 offrent au STATEC de nouveaux moyens de simplifier les procédures, de moderniser l’administration et de fournir un meilleur service aux citoyens.

Chaque ménage recevra un courrier l’invitant à répondre au questionnaire sous forme électronique via la plateforme myguichet.lu, ceci sans devoir être en possession d’un certificat Luxtrust. La solution papier est maintenue tout de même. Le recensement est organisé, dirigé et contrôlé par le STATEC, le travail sur le terrain se déroule cependant sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

 Début novembre 2021, chaque ménage recevra une lettre d’invitation, envoyée par poste, permettant de répondre au
questionnaire via MyGuichet. Le questionnaire sera disponible en ligne du 8 au 28 novembre 2021.

 Fin novembre 2021, le questionnaire papier sera distribué par les agents recenseurs uniquement aux ménages n’ayant pas répondu via MyGuichet. Les questionnaires papier dûment remplis sont à remettre jusqu’au 5 décembre 2021 à la commune ou au STATEC.

 Du 6 au 15 décembre 2021, les agents recenseurs viendront récolter les questionnaires papier auprès des ménages n’ayant pas remis leur questionnaire à la mairie ou au STATEC.

Des articles de la même catégorie

Virowend vu Nationalfeierdag

Virowend vu Nationalfeierdag

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus der Gemeng Rouspert-Mompech, heimat sidd Dir ganz häerzlech invitéiert fir un de Festlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag, en Donneschdeg, den 22. Juni 2023, zu Rouspert deelzehuelen. Programm:  18.30 Auer: Treffpunkt beim...

mehr lesen
Duerffest zu Méischdref

Duerffest zu Méischdref

Bedingt durch das „Grillfest – DT Méischdrëf“ am Samstag, den 10. Juni 2023, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen: - Parkverbot auf dem Parkplatz "Um Kiesel" vom 9. Juni 2023 ab 7.00 Uhr bis zum 11. Juni um 17.00 Uhr;- Straßensperrung „Um Kiesel“ (CR 135) am...

mehr lesen
Instruktioune fir d’Bréifwal

Instruktioune fir d’Bréifwal

D'Dokumenter fir d'Bréifwal sinn dës Woch un d'Bierger aus der Gemeng verschéckt ginn.  An der Enveloppe fannt Dir: Är Convocatioun Instruktioune fir de Wieler e Specimen mat der Lëscht vun de Kandidaten e bloë Walziedel eng brong Enveloppe "Contenu: Bulletin de vote"...

mehr lesen