Referendum

Matdeelung vun der Gemeng Rouspert-Mompech am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Rouspert-Mompech domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert

d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.
Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Uert: Gemeng zu L-6582 Rouspert, 9, Rue Henri Tudor
Deeg an Zäiten:
– méindes, vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 19.00 Auer
– dënschdes, vun 14.00 bis 16.30 Auer
– mëttwochs an donneschdes, vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 16.30 Auer
– freides, vun 7.30 bis 14.00 Auer
– samschdes, vun 10.00 bis 12.00 Auer

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.
Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

Uesweller, den 10. November 2021

De Schäfferot

Annexe-LU

Communication de la Commune de Rosport-Mompach sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.
Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Lieu: Maison communale à L-6582 Rosport, 9, Rue Henri Tudor
Jours et heures d’ouverture :
– le lundi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 19 h
– le mardi, de 14 h à 16 h 30
– le mercredi et le jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
– le vendredi, de 7 h 30 à 14 h
– le samedi, de 10 h à 12 h

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.
La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Osweiler, le 10 novembre 2021

Le collège des bourgmestre et échevins

Annexe-FR

Mitteilung der Gemeinde Rosport-Mompach gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum

Der Schöffenrat informiert die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung, der am 20. Oktober 2021 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 19. November 2021 bis 20. Dezember 2021 inklusive an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten ausliegen:

Ort: Gemeindehaus in L-6582 Rosport, 9, Rue Henri Tudor
Öffnungszeiten:
– montags, von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 19.00 Uhr
– dienstags, von 14.00 bis 16.30 Uhr
– mittwochs und donnerstags, von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 16.30 Uhr
– freitags, von 7.30 bis 14.00 Uhr
– samstags, von 10.00 bis 12.00 Uhr

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.
Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.

Osweiler, den 10. November 2021

Der Schöffenrat

Annexe-DE

Des articles de la même catégorie

Pressecommuniqué

Pressecommuniqué

Heimat deele mer Iech mat, datt de Romain Osweiler an der haiteger Sitzung dem Gemengerot matgedeelt huet, datt hie vu sengem Mandat als Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech aus perséinleche Grënn demissionéiert. Hie bleift weider Member vum Gemengerot bis...

mehr lesen
Passage de la 71e Flèche du Sud

Passage de la 71e Flèche du Sud

Par la présente nous tenons à vous informer du passage de la 71e Flèche du Sud sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach lors de la 4e étape le samedi, 28 mai 2022. Cette information vise une meilleure sécurisation de la course et prévient la population...

mehr lesen
Éischt Hëllef

Éischt Hëllef

D'Formatioun vun 16 Stonne gëtt op lëtzebuergesch gehalen a behinhalt theoretesch a praktesch Cours'en. Fir eng Attestatioun vum Éischt Hëllefs Cours ze kréien gëtt d'Präsenz an eng aktiv Bedeelegung an all Cours gefuerdert. D'Formatioun behandelt folgend Sujet'en: ...

mehr lesen