PROGRAMM

Den Ubau a Verkaf vu Wäin huet eng laang Traditioun zu Rouspert. De Brudder vum Henri Tudor, Hubert, war scho fréi um Wäibau interesséiert an huet ëmmer néi Drauwen ausprobéiert.

Den 18. Mee 2023 stelle lokal Wënzer a Produzenten ab 11.00 Auer hir Produite beim Gemengenhaus zu Rouspert vir.

PARKING SAUERPARK
Rue du Barrage 33, L-6581 Rosport- Mompach

10:00 HOËLT HIKING TOUR

Fir d’Veranstaltung ze starten, gouf eng geféiert Wanderung duerch d’Naturschutzgebitt “Hoëlt” vum “Natur- & Geopark Mëllerdall” organiséiert. Den Rendez-vous ass fir 10:00 Auer um Parking “Sauerpark” firgësin.

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH / MUSÉE TUDOR
9 Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport-Mompach

11:00 PULLING THE CORKS / OPEN DAY MUSÉE TUDOR

Um 11:00 Auer, ass eng dégustation vun den lokalen Wënzer “Mir Së Fru, Vins René Krippes an Maison Viticole Roeder” beim Gemengenhaus zu Rouspert. Dozou présentéiren “Ramborn Cider” an “Wengler Châteaux et Domaines” eng flott Sélectioun vun hieren Produiten fir ze schmaachen. De Musée Tudor mëscht deen Dag och seng Dieren op a suergt fir Kanneranimatioun. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

12:30 DJ LUNGO

15:30 CONCERT MOSELLE VALLEY BRASS BAND

1967 gegrënnt, wert eis d’Band “Moselle Valley Brass band” mat ennerscheedlechen Musiksrichtungen wei Traditional, Dance, Pop, Rock, Jazz an Big Band musikalesch ennerstetzen.

PROGRAMME

La culture et la vente de vin ont une longue tradition à Rosport. Le frère d’Henri Tudor, Hubert, était déjà passionné par la viticulture et s’essayait à de nouveaux types de vignes.

Le 18 mai 2023, les producteurs et commerçants de vin présenteront leurs produits uniques à Rosport à la maison communale.

PARKING SAUERPARK
Rue du Barrage 33, L-6581 Rosport- Mompach

10:00 HOËLT HIKING TOUR

Pour lancer l’événement, une promenade guidée sera organisée dans la réserve naturelle “Hoëlt” par “Natur- & Geopark Mëllerdall”. Le rendez-vous est prévu à 10:00 heures au parking “Sauerpark”.

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH / MUSÉE TUDOR
9 Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport-Mompach

11:00 PULLING THE CORKS / OPEN DAY MUSÉE TUDOR

À 11 heures, la dégustation des vignerons locaux “Mir Së Fru, Vins René Krippes et Maison Viticole Roeder” débutera sur le terrain de la commune de Rosport. À cette occasion, “Ramborn Cider” an “Wengler Châteaux et Domaines” offre une belle sélection de leurs produits à la dégustation. Le Musée Tudor ouvrira également ses portes et proposera des animations pour les enfants. De la nourriture et des boissons sont prévues.

12:30 DJ LUNGO

15:30 CONCERT MOSELLE VALLEY BRASS BAND

Fondé en 1967, le groupe “Moselle Valley Brass Band” nous divertira avec une multitude de styles musicaux différents tels que Traditionnel, Dance, Pop, Rock, Jazz et Big Band.

PROGRAMM

The cultivation and sale of wine has a long tradition in Rosport. Henri Tudor’s brother Hubert was already enthusiastic about viticulture and tried his hand at new types of vines.

On 18 May 2023, wine producers and traders will present their unique products in Rosport at the municipal hall.

PARKING SAUERPARK
Rue du Barrage 33, L-6581 Rosport- Mompach

10:00 HOËLT HIKING TOUR

To kick off the event, a guided walk through the “Hoëlt” nature reserve will take place by the “Mëllerdall Nature and Geopark”. The meeting point is at 10:00 a.m. at the car park “Sauerpark”.

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH / MUSÉE TUDOR
9 Rue Henri Tudor, L-6582 Rosport-Mompach

11:00 PULLING THE CORKS / OPEN DAY MUSÉE TUDOR

The tasting of the local winemakers “Mir Së Fru, Vins René Krippes and Maison Viticole Roeder” will start at 11 am on the grounds of the municipality of Rosport. For this, “Ramborn Cider” an “Wengler Châteaux et Domaines.” will also provide a nice selection of their products for tasting. The Tudor Museum will also open its doors and offer activities for children. Food and drink will be provided.

12:30 DJ LUNGO

15:30 CONCERT MOSELLE VALLEY BRASS BAND

Founded in 1967, the “Moselle Valley Brass Band” will entertain us with a variety of different musical styles such as Traditional, Dance, Pop, Rock, Jazz and Big Band.

MIR SË FRU

Georges Schiltz
8, Rue Tudor,
L-6582 Rosport-Mompach
+352 691 74 25 70
Georges.schiltz@tudorsgeechter.lu 
www.fru.lu 

 

VINS RENÉ KRIPPES

11A Rue du Pont,
L-6581 Rosport-Mompach
+352 621 28 61 31
rene.krippes@pt.lu 
www.renekrippes.lu 

MAISON VITICOLE ROEDER

27 rue de la Montagne
L-6586 Steinheim
+352 691 62 87 31
luc.roeder@biowenzer.lu 
www.biowenzer.lu 

RAMBORN CIDER CO.

23, Duerfstrooss
L-6660 Born
+352 26 72 92 04
info@ramborn.com 
www.ramborn.com 

 

WENGLER CHÂTEAUX ET DOMAINES

2 Rue Neuve
L-6581 Rosport-Mompach
+352 73 03 73
info@wengler.lu 
www.wengler.lu

Des articles de la même catégorie

Route barrée entre Mompach et Wasserbillig

Route barrée entre Mompach et Wasserbillig

Ponts & Chaussées deelt mat, dat den CR141 tëscht Mompech a Waasserbëlleg vu donneschdes (28.03.2024) bis freides inclus (29.03.2024) komplett gespaart gëtt.  Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert. Merci fir Äert Versteesdemech.Selon une communication de...

mehr lesen
Rosport – Route barrée (Rue Giesenbour)

Rosport – Route barrée (Rue Giesenbour)

Sehr geehrte Einwohner, Bedingt durch Befestigungsarbeiten am Hang entlang der Nationalstraße RN10 zwischen Rosport und Steinheim, wird die „Rue Giesenbour“ ab Dienstag, den 2. April 2024, bis voraussichtlich Mitte September 2024, auf einem Teilabschnitt für jeglichen...

mehr lesen
Élections Européennes – Vote par correspondance

Élections Européennes – Vote par correspondance

Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Vous êtes luxembourgeois(e) ou ressortissant(e) d’un autre État membre de l’Union européenne, inscrit(e) sur la liste électorale, et vous avez plus de 18 ans ? Vous détenez le privilège du droit de vote, qui est...

mehr lesen
Skip to content