En raison de travaux routiers, la rue « Haaptstrooss » à Herborn sera barrée à toute circulation du mercredi 6 octobre à partir de 7.00 heures jusqu’au jeudi 7 octobre 2021 vers 17.00 heures.

Les travaux auront lieu sur un tronçon allant du croisement « Momperwee/Haaptstroos » jusqu’à la maison n° 4.

Une déviation sera affichée sans avoir des répercussions au niveau des lignes des bus.

Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier et vous remercions de votre compréhension.

———————————— 

Aufgrund von Straßenbauarbeiten in Herborn wird die Straße „Haaptstrooss“ ab Mittwoch, den 6. Oktober 2021 ab 7:00 Uhr bis Donnerstag, den 7. Oktober 2021 gegen 17:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Betroffen ist der Teilabschnitt ab der Kreuzung „Momperwee/Haaptstrooss“ bis zum Haus n° 4.

Eine Umleitung wird ausgeschildert, ohne dass die Buslinien beeinträchtigt werden.

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken und danken für Ihr Verständnis.

Des articles de la même catégorie

Nationale Gedenkdag 2023

Nationale Gedenkdag 2023

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale...

mehr lesen
Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass plécken erlaabt! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

mehr lesen
Candidatures – Commissions consultatives

Candidatures – Commissions consultatives

Le rôle des Commissions consultatives consiste à conseiller de façon objective et efficace les élus locaux. À cet effet elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le Conseil...

mehr lesen