Sehr geehrte Einwohner, 

Bedingt durch Arbeiten am Stromnetz ist die Stromversorgung in Osweiler am Donnerstag, den 1. Dezember von 9.00 – 12.00 Uhr teilweise unterbrochen.

Bitte beachten Sie, dass die Zuschaltung jederzeit, auch vor 12.00 Uhr, erfolgen kann. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Coupure d’électricité à Osweiler

 

Chers habitants,

En raison de travaux sur le réseau électrique, l’alimentation en électricité sera interrompue à Osweiler, le jeudi 1er décembre de 9h00 à 12h00. 

Veuillez noter que la mise en service peut avoir lieu à tout moment, même avant 12h00. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

Des articles de la même catégorie

D’Administration de la nature et des forêts, zesumme mat de Gemenge Berdorf an Iechternach, invitéieren den 21. September 2023 um 19.30 Auer op eng Informatiounsversammlung iwwert d‘Thema „Die Rückkehr des Wolfs: Realismus oder Utopie?“ an de Centre Culturel „A...

mehr lesen
Appel à candidature

Appel à candidature

Appel à candidature L’Office Social Echternach Rosport-Mompach se propose d’engager un chargé de direction (m/f/x) pour la gestion de son service à durée indéterminée et à raison de 40 heures par semaine. L’engagement aura lieu sous le statut de l’employé communal...

mehr lesen

Vum 11. Abrëll bis zum 21. Abrëll 2023 kann et tëscht dem Pafebierg an der Manertchen zu Aschränkungen am Stroosseverkéier kommen. Dëst opgrond vun Aarbechten um Drénkwaasserreseau vun der Gemeng Rouspert-Mompech. De Verkéier gëtt an deem Zäitraum mat roude Luuchte...

mehr lesen
Skip to content